Pályázati felhívás Budapest Ösztöndíj Programra
2023. május 17.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára.

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 1. a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (a továbbiakban: fogadó szervezetek) tevékenységébe, megismerhessék a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 2. hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazásához gyakornoki munka végzésére kínált lehetőség által;
 3. a fogadó szervezetek számára új tudáselemeket, szakismereti kapacitásbővítést tegyen elérhetővé, amely a fogadó szervezetek tevékenységében hasznosulhat;
 4. a fogadó szervezetek számára (a fentiek következményeképp) rekrutációs bázist

A PROGRAM keretei, feltételei:

 1. A Program időtartama: várhatóan 2023. szeptember 1. és 2024. március 31. között összesen 5 hónap (az együttműködési megállapodásban rögzített ütemezés szerint).
 2. Az ösztöndíjasok létszáma: évenként legfeljebb 20 fő
 3. A Program résztvevője lehet az a
  • a magyar állampolgárságú vagy
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy

mesterképzésben részt vevő hallgató, aki:

 1. valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 2. a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el;
 3. vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
 4. angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 5. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 6. vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.
 7. Az ösztöndíj mértéke: nettó 000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2023. június 10.

Elbírálás határideje: legkésőbb 2023. július 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított, és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A formailag nem megfelelő pályázatokat kizárják az érdemi elbírálásból.

A választott szakterület vagy kutatási téma szerint illetékes fogadó szervezet véleményezési jogot gyakorol a pályázatokat illetően. Szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az eljárás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes és szakmai egyetértéssel bíró pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezettől kell felkérni. A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogást a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálják el.

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíj Programra pályázók és a Programban részt vevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon megtalálható.

A pályázati anyagokat – a sikeres pályázatok kivételével – megsemmisítik:  

 1. kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
 2. kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Jelentkezés módja:

A pályázatot 2023. június 10-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre megküldve. A tárgyban kérjük megjelölni: „Budapest Ösztöndíj Program 2023/2024”.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 1/327-1579)

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a nyilatkozatok, az eljárási rend, az adatkezelési tájékoztató, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet megtalálható a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat- osztondij-view oldalon.

A pályázat során benyújtandó iratok:

 1. Pályázati adatlap >>>
 2. Fényképes önéletrajz
 3. Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben
  A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.
 1. 30 napnál nem régebbi igazolás a hallgatói jogviszonyról
 2. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
 3. A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.). Ha a hallgató mesterképzésben vesz részt, és abban két lezárt félévet még nem teljesített, akkor a mesterképzés bemeneti követelményét jelentő alapképzés érintett féléveiről kiadott igazolás
 4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
 5. Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, hozzájárulásról az adatkezeléshez, valamint annak tudomásulvételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyagát megsemmisítik (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)

Sikeres pályázat esetén ezen iratok bemutatása eredetben is szükséges.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!