Humánkineziológia (kifutó) alapképzési szak

1. Képzési idő és a kreditek száma

2. A képzés célja

A képzés célja olyan humánkineziológusok képzése, akik integrált testkulturális és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek a fizikai teljesítmény korszerű eszközökkel és módszerekkel történő megállapítására; képesek a fiatal, felnőtt és idős emberek mozgáskultúrájának, állóképességének, terhelhetőségének, erőnlétének a fejlesztésében, megőrzésében, a mozgásszervi és keringési rendellenességek megelőzésében, illetve rehabilitációjában való közreműködésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozatot végzett humánkineziológusok elsősorban a mester szintű (MSc) humánkineziológia szakon folytathatják tanulmányaikat.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: humánkineziológus

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • az abszolutórium megszerzése,
  • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
  • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex szóbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

  • humán funkcionális anatómia
  • terhelésélettan és kórélettan
  • biomechanika
  • fizioterápia
  • rehabilitáció

A záróvizsga összetevői:

  • a szak képzési követelményeit leképező szóbeli vizsga
  • a szakdolgozat bemutatása és védése

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!