Szakedző mesterképzési szak

Ez a képzés csak levelező munkarendben indul!

Képzés neve angolul: Sports Coaching

Szakképzettség neve: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Szakképzettség neve angolul: Sports Coach specialized in (Name of Sport)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Képzés kreditszáma: 120 kredit

Képzés munkarendje: levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. Ökrös Csaba

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan szakedzők képzése, akik megalapozott sportszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. Elsajátítják a teljesítmény élsport által megkövetelt legmagasabb szintű növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit"

Idegen szaknyelvi követelmények:

Sportszaknyelv tantárgy egy féléven át (gyakorlati jegy)

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv(ek): >>>

Képzéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok:

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!