Történeti áttekintés

A Sportszaknyelvi Lektorátus elődje, az Idegennyelvi Lektorátus, az 1950-es évek óta működik. Kezdetben csak orosz nyelvet oktattak a tanárok, majd 1980 óta az orosz mellé még egy nyelvet felvehettek a hallgatók.

1986 óta két nyelvet tanultak a hallgatók, heti 4-4 órában. Az egyiket 3, a másikat 5 félévig, és mind a két nyelvből záróvizsgát tettek.

1992 óta– az egyetemet érintő reformmal összhangban -, a négy nyelvből már csak egy nyelvet tanulhattak, 5 féléven keresztülEbből 3 félévet tett ki az általános, társalgási nyelv, 2 félévet pedig a sportszakmai nyelv.

Sportszakmai nyelvet 1990 óta oktatunk. A kezdeti szemeszterenkénti pár órából nőtte ki magát ez az oktatás arra a szintre ahol most van.

A Lektorátus 1993-ban – FEFA-páyázaton -, 87.500 US $-t és 13.300.000 HUF-ot nyert. A pályázat több elemet is tartalmazott, amelynek egyik része a nyelvtanári másoddiploma szak megindítása lett volna, ez azonban adminisztratív és egyéb okokból meghiúsult. Másik fontos elem a szaknyelvi képzés fejlesztése volt. Ezen a területen jelentős előrelépést tettünk. A pályázat keretében minden egyes oktatónk általános és speciális szaknyelvi továbbképzésben részesült (módszertani, labor-használati, komputeres nyelvtanítás, stb…), amelynek eredményeképpen a szakképesítéssel rendelkező nyelvtanári címet is megszereztük.

A külföldi utazások során több nemzetközi intézménnyel létesítettünk kapcsolatot (Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, Egyesült Államok).

Ekkor építettük ki a több mint 1500 kötetes általános (angol és német), valamint kb. 200 kötetes szaknyelvi tanszéki könyvtárunkat. Ezzel párhuzamosan audio- és video tárunkat is bővítettük.

Az oktatás színvonalát emelendő 4 db tantermünket tv-vel, video-val, flip-chart táblával és írásvetítővel láttuk el.

Legjelentősebb beruházásunk a 12 férőhelyes audiovizuális, komputerrel vezérelt Nyelvi Laboratórium kiépítése volt.

A Lektorátus létszámában 1995 nyarán jelentős változás állt be. Ekkor – a leépítések miatt – 12 fő oktató közül 7-et elbocsátottak, a választható 4 nyelv pedig kettőre (angol és német) csökkent. Ugyanakkor profilváltás következett be: a fő hangsúly a szaknyelv oktatására helyeződött.

Több éven keresztül csak szaknyelvet oktattunk heti 4 órában, kötelező jelleggel, 4 kreditpontért. Majd következett egy kb. 6 éves periódus, amikor csak szabadon választott tárgyként 1 (majd később, félévente emelkedve, három) szemeszteren keresztül biztosította az egyetem vezetése az angol szaknyelvi tanulmányokat, összesen 6 kreditért.

Most újra visszaállt az „eredeti felállás”: Ismét kötelezően tanulják a hallgatók a szaknyelvet, heti 3-3 órában.

1993 óta a Minisztérium 1 fő angol és 1 fő német lektort biztosít az Egyetemnek. Pillanatnyilag csak angol nincsen lektorunk van, aki a lektorálási munkája mellett - szükség esetén - oktatási feladatokat is ellát.

Sportszaknyelvi tudásunkat főleg önképzéssel szereztük meg, a tanítás, a rengeteg tolmácsolás, és fordítás során. Ennek eredményeként készültek első jegyzeteink, melyeket azóta számos követett. (lásd "Jegyzetek, kiadványok"!)

Már 1995 óta célunk a sportszakmai nyelvvizsga megteremtése volt Egyetemünkön. Hisszük és tudjuk, hogy mint minden szakmának, a sportnak is megvan a maga sajátságos, szakmai nyelvezete. A hallgatóinknak pedig nagy szükségük van arra, hogy a saját szakmáján belül tájékozódni tudjanak, elolvashassák sportáguk szakirodalmát vagy a versenyen kommunikálni tudjanak. Emellett célba vettük az edző-, menedzser-, rekreáció-, humánkineziológia-, egészségtan szakos hallgatókat, a sportolókat, a szakvezetőket, a jövendő sportdiplomatákat, a vidéki főiskolák hallgatóit, mint potenciális vizsgázókat. Természetesen ebbe a körbe tartoznak azok a hallgatók és oktatók, valamint azok a szakemberek is, akik a sporttudomány-orvostudomány határán állnak.

Sportszaknyelvi vizsgánk kidolgozását a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány is támogatta, illetve a Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázaton nyert pénz is ezt a célt szolgálta. A pályázat eredményei jól láthatók a felszerelt nyelvi termeinkben, a Nyelvi labor részleges továbbfejlesztésében, a szakkönyvtárunk gyarapodásán.

Az Egyetemi Tanács 1996 novemberi ülésén a 161/1996 (XI. 27) határozatban elfogadta, hogy a nálunk letehető sportszakmaival bővített vizsga sikeres abszolválása ugyanúgy feltétele lehet a diploma megszerzésének, mint a Rigó utcai nyelvvizsga! Ez azután belekerült a testkulturális képzésben résztvevő hallgatók kimeneti képesítési követelményébe is (44/2002), amely 2006. szeptember 1-ig volt érvényben. Időközben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája is elfogadta ezt a vizsgát középfokú nyelvvizsgaként. Ez a határozat a BSc/MSc képzés bevezetésével megszűnt. Azóta minden szakon csak az állami B2-es nyelvvizsga az elfogadható a diploma kiadásának feltételeként.

A Sportszaknyelvi Lektorátus oktatói mind egyetemi diplomával rendelkező nyelvtanárok. A jelenlegi létszám 2 főállású nyelvtanár (1 angol-német, 1 angol nyelvtanár), 1 félállású angol nyelvtanár angol anyanyelvi lektor és – alkalmanként – 1 fő óraadó. Munkánkat 1 fő tanszéki adminisztrátor segíti.

Tanítunk a nappali és levelező BSc, az MSc, valamint az osztatlan szakokon és órákat tartunk a külföldi (ERASMUS), valamint az OKJ képzésen résztvevő hallgatóknak.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!