Tantárgyak

Szociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók megismerjék a szociológia alapfogalmait, legfontosabb kutatási területeit és módszereit, áttekintést kapva a társadalmi intézmények működéséről és a főbb társadalmi folyamatokról. A szociológia szemléletmód és gondolkodás elsajátításához, a társadalmi problémák iránti érzékenység fejlesztéséhez azok a klasszikus, illetve újabb elméletek, valamint kutatási eredmények segítik a hallgatókat, melyek a tanórák során elemzésre kerülnek.

Szociológia, egészségszociológia

Oktató: Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a szociológia legfontosabb alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel, kutatási eredményeivel. A félév során a hallgatók az általános szociológiai témakörökön – társadalmi rétegződés és mobilitás, kultúra, deviancia – túl, illetve azokon keresztül megismerik az egészség társadalmi-kulturális összefüggéseit, valamint a különböző társadalmi jelenségek hatását a népesség egészségi állapotára. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy miként betegít a társadalom, s hogy mely társadalmi csoportokat nevezhetünk életkilátásait, egészségi állapotát tekintve hátrányos helyzetűnek.

Sportszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sportszociológia, mint a sport és a társadalom viszonyát vizsgáló tudomány tárgyával, alapvető fogalmaival, kutatási területeivel; a sportszociológia rövid nemzetközi és hazai történetével; a sport különböző területeinek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel; a társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a sportban való részvétel összefüggéseivel; a sport társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásával, valamint az edzői/testnevelő tanári/rekreátori hivatás társadalmi meghatározóival.

Sport- és szervezetszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a két szakszociológia tárgyával, alapvető fogalmaival, legnépszerűbb kutatási területeivel, a sport különböző szféráira, valamint a sportszervezetek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel. A kurzus során a szervezetelméleti alapok tárgyalását követően elemzésre kerülnek a (sport)szervezeti működés sajátosságai, illetve a sport alrendszerének jelenségei és folyamatai.  A sportmenedzseri/szakedzői munka társadalmi meghatározottságának felismeréséhez a hallgatók a klasszikus, valamint a friss kutatási eredmények tanórai feldolgozásával kapnak segítséget.

Sport- és egészségszociológia

Oktató: Dr. Gál Andrea, Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sport- és az egészségszociológia legfontosabb alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel, kutatási eredményeivel. A félév során a hallgatók az általános szociológiai témák korábbi megismerése után betekintést nyernek az egészség és a sport társadalmi-kulturális összefüggéseibe. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy miként betegít a társadalom, s hogy mely társadalmi csoportoknak milyen a viszonya az egészség különböző aspektusaival, illetve az aktív és passzív sportfogyasztással. A tanultak segítségével szintén rálátást nyerhetnek a társadalmi jelenségek sportbeli megjelenésére, illetve megérthetik a sport világában előforduló jelenségek és tendenciák társadalmi meghatározottságát. 

Kisebbségtudományi alapismeretek

Oktató: Dr. Dóczi Tamás

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a kisebbségtudomány alapfogalmaival, elméleti megközelítéseivel. A félév során a hallgatók betekintést nyerhetnek a hazai kisebbségek jelenlegi társadalmi-gazdasági-politikai helyzetébe, a magyarországi és európai uniós törvényi keretekbe, különös hangsúllyal a roma kisebbség helyzetére. A kisebbségtudomány erősen multidiszciplináris jellegű, a kurzus során több, társadalomtudomány megközelítési módjai előkerülnek, mint pl. a szociológia, a társadalomtörténet, a jog, a szociálpszichológia, a pedagógia és a sporttudomány is.

EU alapismeretek és sport

Oktató: Dr. Farkas Péter

Az EU alapismeretek és sport tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az Európai Unió fejlődésével és működésével, valamint a sport helyével és szerepével az európai integráción belül.

Európai sportpolitikák

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja elmélyíteni a hallgatók tudását az európai egységgondolat kialakulásának és az európai integráció – és ezen belül az Európai Unió – fejlődéstörténetében, az európai intézmények felépítésében és működésben, az EU szakpolitikáiban. A tantárgy további célja megismertetni a hallgatókat az európai sport intézményrendszeri modelljeivel, azok kialakulásával, fejlődésével, az eltérő sportkoncepciók és megközelítések politikai adaptálásával, a különböző államok sport szakpolitikáival és mozgásterével Európában, valamint Magyarország kötelezettségeivel és lehetőségeivel az Unión belül.

Sportdiplomácia

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tárgy oktatása során a hallgatók megismerik a hazai és a nemzetközi sportszervezetek kialakulását, felépítését és nemzetközi kapcsolataik fejlődési tendenciáit, Magyarország sportdiplomáciai erőfeszítéseit és koronkénti céljait.

Protokoll és viselkedéskultúra

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adni a hallgatóknak, amelyek segítenek a társadalmi normák, az írott és íratlan szabályok megismerésében és alkalmazásában a viselkedéskultúra és a protokoll területén, valamint alkalmasak azok formai és tartalmi kezelésére, használatára.

Politológia

Oktató: Dr. Farkas Péter

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a politikai rendszer és a társadalom politikai jelenségeinek, folyamatainak lényegi összefüggéseit, illetve az ennek során kialakuló legfontosabb hazai és nemzetközi politikai intézményeket, illetve a világpolitika változásait az olimpiai ciklusok tükrében.

Sporttörténet, Testnevelés és sporttörténet

Oktató: Dr. Szikora Katalin, Falatovics Ádám egyetemi

A tantárgy oktatása során  – a hallgatók középiskolában szerzett történelmi ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve – a testnevelés és a sport társadalom-, gazdaság- és politikatörténeti alapozó összefüggéseit mutatjuk be, az új ismereteket az általános történelmi fejlődés historikus keretébe ágyazva  juttatjuk el – mind egyetemes, mind magyar vonatkozásban – az egyetemi hallgatósághoz.

Kötelező irodalom:

 • Kun László: Egyetemes testnevelés és sporttörténet, Budapest, 1998, Tankönyvkiadó
 • Magyarország a XX. században III. kötet, (Kultúra, művészet, sport és szórakozás), http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html

Olimpiai nevelés

Oktató: Dr. Szikora Katalin

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerhetik a nemzetközi olimpiai mozgalom kialakulásának körülményeit, az elmúlt több mint 100 év eseményeit, a mozgalmat befolyásoló pozitív és negatív hatásokat, azok pedagógiai vonatkozásait, valamint a nemzetközi sportélet jelentős személyiségeinek tevékenységét. Kiemelésre kerül a Magyarországgal kapcsolatos események sorozata, a magyar sportolók nemzetközi vonatkozású tevékenysége, a hallgatók bepillantást kapnak a magyar iskolarendszer olimpiai vonatkozású szervezeti kérdéseibe, megismerhetik az olimpiai eszme pedagógiai vonatkozásait. A szemeszter során lehetőség nyílik a hallgatók önálló (kiselőadás formájában) munkájára is.

Kötelező irodalom:

 • Takács Ferenc: Az olimpiák múltja, jelene, jövője, Budapest, 2012, MOB

Olimpizmus

Oktató: Dr. Szikora Katalin

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerhetik a nemzetközi olimpiai mozgalom kialakulásának körülményeit, az elmúlt több mint 100 év eseményeit, a mozgalmat befolyásoló pozitív és negatív hatásokat, a nemzetközi sportélet jelentős személyiségeinek tevékenységét. Kiemelésre kerül a Magyarországgal kapcsolatos események sorozata, a magyar sportolók és sportvezetők nemzetközi vonatkozású tevékenysége. A szemeszter során lehetőség nyílik a hallgatók önálló (kiselőadás formájában) munkájára is.

Kötelező irodalom:

 • Takács Ferenc: Az olimpiák múltja, jelene, jövője, Budapest, 2012, MOB

A modern sport története

Oktató: Dr. Szikora Katalin, Sterbenz László óraadó tanár

A képzés során a hallgatók – építve a BSc képzésben megszerzett ismeretekre – megismerkednek (mind az egyetemes mind a magyar sporttörténeti vonatkozásokat érintve) az egyes történeti korok kortárs szakirodalmával, azoknak tudomány-, politika-, gazdaság-, és társadalomtörténeti jellemzőivel. Kiemelt jelentőséggel kerülnek elemzésre a modern sportélet kialakulása utáni XIX. és a XX. századi sportdokumentumok, törvények, a nemzetközi és a hazai sportszervezetek kialakulásának körülményei, hatásuk a világ és Magyarország sportéletének alakulására.

Kötelező irodalom:

 • Bakonyi Tibor: Állam, civil társadalom, sport Bp. Kossuth 2007
 • The International Olympic Committee one Hundred Years (The Idea – The Presidents – The Achievements) I-II-III.kötet. Lausanne, IOC 1994.

Ajánlott irodalom:

 • Richard Mandell: Sport a cultural history, London 2000

Kommunikáció, Kommunikáció alapjai

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - sportszakmai céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek az adott szakmán belül kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, interjúk, nyilvános beszédek megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel.

Kommunikáció, Pedagógiai kommunikáció

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - testnevelői céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek a tanári pályán belül többrétű kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, értekezletek, fórumok megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel.

Kommunikációs képességfejlesztés

Oktató: Szilágyiné Gáldi Bernadett

A tantárgy elsődleges célja a kommunikációs készségek továbbfejlesztése, döntően a szakmai kommunikációs helyzetekre vonatkozóan. A különböző gyakorlatok, egyéni- és csoportos projektfeladatok segítenek a hallgatóknak eligazodni szakedzői/sportmenedzseri szakmához kapcsolódó speciális kommunikációs helyzetekben.

Egészségfilozófia és környezeti kultúra

Oktató: Dr. Csuka Botond

A tantárgy filozófiailag megalapozza az egészséghez és a környező kultúrához való viszony megértését. Az emberi egészség fogalma egyrészt ember mivoltunk egészlegességében, másrészt ezen egészlegesség eredeti meghasonlásaiban gyökeredzik. Az egészséget minden kor és kulturális közösség másképp értelmezi, töréseit másképp állítja helyre.  A kurzus során áttekintjük és elemezzük különböző kultúrák és történeti korok egészségkoncepcióit. Az egészség és egészlegesség összefüggéseit végiggondolva vizsgáljuk test és lélek kapcsolatának filozófiai problémáját; egyén és közösség összetartozásának problémáját, valamint ember és környezete viszonyának kulturális alternatíváit. Mindezek során fejlesztjük a diákok önreflexióját, felelősségteljes gondolkodását.

Etika, fair play

Oktató: Dr. Csuka Botond, Dr. Czétány György

Az előzetes filozófiai tanulmányokra épülő kurzus bevezet az etika és esztétika problémaköreibe. Célja a hallgatók etikai problémaérzékenységének, morális autonómiájának, tudatosságának és műveltségének fejlesztése, valamint esztétikai tudatosságának, ízlésének finomítása.  A résztvevők megismerik a kultúrtörténet alapvető etikai és esztétikai hagyományait, s a jelenkor alternatíváit.  Az elméleti háttérre támaszkodva megtanulnak autonóm és felelős módon érvelni konkrét konfliktushelyzetekben. A kurzus végén a fair play – a szép, méltó és igazságos játék etikai és esztétikai sajátosságait elemezzük.

Bevezetés a filozófiába

Oktató: Dr. Csuka Botond, Dr. Czétány György

A kurzus során a hallgatók megismerik a filozófia alapvető területeit és problémáit, bepillantást nyernek a filozófia történetébe. A legjelentősebb filozófiai diszciplínák fő jellegzetességeinek taglalását követően tárgyaljuk a filozófiatörténet fő korszakait, irányzatait, az adott periódus legfontosabb filozófiai problémáit. Az oktatás közvetlen célja, hogy

 • a felsőoktatásba érkező hallgatók tisztába kerüljenek saját kultúrájuk alapvető szellemi útvonalaival,
 • megismerjék a modern demokrácia alapeszméit és normáit (társadalomfilozófia),
 • az alapvető morális értékeket, s azt is, hogy miképp lehet erkölcsi értékek mellett kiállni (etika),
 • megtanulják kezelni világnézeti hovatartozásukat, beleértve ebbe a tudományos szemlélet és a különböző vallások világképét és az ateizmus problémáit is (ontológia)
 • megismerkedjenek az igazság és hamisság megkülönböztetésének elveivel (ismeretelmélet),
 • rálátást nyerjenek arra a folyamatra, amelyben jelenlegi legáltalánosabb fogalmaink, eszméink, értékeink kialakultak, felismerjék saját történeti identitásuk elemeit (filozófiatörténet).

Az oktatás közvetett célja másfelől az, hogy olyan tudást nyújtson a hallgatóságnak, amely alapként szolgálhat a filozófiai ismeretekre épülő MSc tárgyaknak (Etika, Esztétika, Tudományelmélet, Sportfilozófia, Egészségfilozófia, Kultúraelmélet és rekreációs kultúra).

Sportfilozófia

Oktató: Dr. Csuka Botond

A jövendő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanárok etikai problémaérzékenységének, morális autonómiájának, tudatosságának és műveltségének fejlesztése. Az alapvető etikai hagyományok (antik, középkori, modern, posztmodern) és alternatív etikai gondolkodásmódok áttekintése, a tanári pályával, és kifejezettebben a gyógytestneveléssel kapcsolatban felmerülő etikai problémák tudatosítása, elemzése. A hallgatók megismerik a kultúrtörténet alapvető etikai hagyományait, az etikai gondolkodás hagyományos és modern alternatíváit.  Az elméleti háttérre támaszkodva megtanulnak autonóm és felelős módon érvelni konkrét morális konfliktushelyzetekben.  Át kell látniuk a tanári munkával, valamint a gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő morális problémákat.

Művészet és rekreáció

Oktató: Dr. Csuka Botond

A kurzus során a művészetek átfogó rekreációs lehetőségeit tárgyaljuk. Vizsgáljuk a szépség, az esztétikai élmény természetét, az esztétikum, a művészi alkotás és befogadás lehetőségeit és jelentésváltozásait a premodern és a modern kultúrában. Miközben az órákon művészettörténetet tanulunk, meglátogatjuk a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításait, ahol a magyar művészettörténet legnagyobb gyűjteményei élőben láthatók. A második félév során a kortárs művészetek természetét, különböző irányzatait vizsgáljuk különös tekintettel a bennük rejlő rekreációs lehetőségekre. A hallgatók elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat is szereznek a posztmodern művészet rekreációs, kreatív, önismereti, terápiás és közösségépítő lehetőségeiről a play back színháztól a kontakt improvizációig. Megismerik a kortárs művészet jeles színtereit, fesztiváljait, kiemelt eseményeit. A hallgatók a kurzuson szert tesznek egy olyan művészeti tájékozottságra, amely alapul szolgálhat rekreációs művészeti programok megszervezéséhez.

History of Philosophy

Oktató: Dr. Csuka Botond

The fundamental nature of philosophy resides in its peculiarly human search for the most basic perceptions of all of reality in its broadest and must fundamental perspective. Its quest for the fundamental, for the universal distinguishes it as the most general form of human knowledge.  The readings and conversations about the main philosophical traditions and the alternatives of contemporary philosophy make the PhD students become more conscious of their own intellectual position, and provide a wider theoretical background for their own researches. Discussing the main traditions and possibilities of philosophical thinking they can understand and develop their own ontological, epistemological and ethical ideas. By way of opening new philosophical horizons postgraduate students can expand their own scientific and existential self-reflection and intellectual responsibility.

Introduction to the Philosophy of Sport (ERASMUS)

Oktató: Dr. Csuka Botond

Az MSc képzésben megjelenő Sportfilozófia alkalmazott filozófiai diszciplína, amely ráépül a BSc megalapozó Filozófia tanulmányaira, azt specializálja, illeszti a hallgatók jövendő szakmájához, életfeladataihoz.  Megismerteti a hallgatókkal a nemzetközi sportfilozófiai, sportetikai szakirodalmat, bevezeti őket a szakmai vitákba. A sport és a testnevelés értelméről és értékéről tágabb szellemi horizonttal látja el a résztvevőket, lehetővé téve, hogy későbbi munkájuk során a sport, a testnevelés, a játék, a teljesítmény,a versengés, a testiség, az egészség fogalmait kulturális tradícióink illetve az emberi lét teljességének összefüggésében képesek legyenek megérteni és kritikusan elemezni.  A félév során megvizsgáljuk, milyen módon képes a sport a demokratikus társadalmi fejlődés értékes terepévé válni, és milyen veszélyei vannak a sportban megmutatkozó társadalmi elidegenedésnek. A sport értelmével és értékével kapcsolatos filozófiai tudatosság nagymértékben segítheti a sporttal foglalkozó szakembereket szakmájuk értékének autentikus képviseletében.

Justice and Fair Play (ERASMUS)

Oktató: Dr. Csuka Botond

A tantárgy filozófiailag megalapozza a testkultúra fogalmát. Vizsgálja a test különböző kulturális értelmezési lehetőségeit, természeti és kulturális aspektusok összefüggéseit. Nyugati és keleti, tradicionális és modern testmodellek összehasonlítása által lehetővé teszi, hogy a hallgatók önálló képet alkosson a testkultúra tágabb perspektíváiról, s különösképpen a testnevelés és a sport kulturális lehetőségeiről. Megvizsgálja a fogyasztói kultúra ambivalens viszonyát a testhez, s ezen elméleti ismeretek fényében megkülönbözteti a testkultúra elidegenedett, instrumentalizált vonásait az autentikus lehetőségektől.

Ethics of Sport and Fair Play

Oktató: Dr. Csuka Botond

A PhD hallgatók számára meghirdetett kurzus a testiség filozófiai és pszichológiai összefüggéseivel foglalkozik. A testtapasztalat jelentőségének felismerése és kifejtése a nyugati a kultúra számos területének központi témája lett a XX. század második felében.  A testi tapasztalásban rejlő alkotó folyamatok elismerése új utakat nyitott a filozófiai gondolkodásban (pl. Maurice Merleau-Ponty) éppúgy, mint a pszichológiában (pl. D.N. Stern), szemben a nyugati gondolati hagyományra jellemző dualizmusokkal. Mind a fenomenológiai filozófia, mind a szelfpszichológia és a pszichoanalízis egy új, integrált személyiségmodell kidolgozására vállalkozott, amely nem állítja szembe, nem különíti el a testet és a lelket, a testet és az elmét. Sokkal inkább az eleven testélmény megismerő, alkotó kapacitását hangsúlyozza, s megmutatja, hogy a testi, vitális tapasztalatokban benne gyökeredzik minden lelki, szellemi tapasztalatunk. A kurzus a dualisztikus hagyomány áttekintése után ezen „eleven test” tapasztalatának fenomenológiai – filozófiai és pszichológiai elemzésére vállalkozik. Vezetője a test fenomenológiáját kutató filozófus, másrészt pszichodinamikus módszerű mozgás- és táncterapeuta, akinek a testiség filozófiai és pszichológiai összefüggéseiről önálló könyve és számos cikke jelent meg.

Jóga

Oktató: Rajcsányiné Zibrinyi Éva

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy olyan több ezer éves "sporttal", ami erő, állóképesség, flexibilitás tekintetében hatékony fejlődési lehetőségeket biztosíthat élsportoló, szabadidő sportoló, valamint nem sportolók számára is. A tanult gyakorlatok tökéletes kiegészítő mozgásformák lehetnek bármelyik sportág mellett. A légzésszinkronban való folyamatos gyakorlás, illetve az óravégi relaxáció  a stresszoldást is segíti.

Preventív gerincjóga alapjai

Oktató: Rajcsányiné Zibrinyi Éva

A jóga kurzus során elsajátított gyakorlatokat a hallgatók olyan gyakorlatsorrá formálják, melyek elsősorban a tartásjavítást szolgálják, így segítve a gerinc egészségének megőrzését. Emellett szintén nagy hangsúly kerül a megfelelő légzés elsajátítására, amely nemcsak a tökéletes hatás elérést, hanem a stresszoldást is támogatják.

2021. március 27. (módosítva: 2022. október 4.)