Sport- és rekreációszervezés (kifutó) alapképzési szak

Képzési cél

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. Az alapképzési szakon szerzett oklevél sportszervezői és rekreációszervezői ismereteket, valamint a választott szakirányon további sajátos szakmai tudást biztosít, amelyek birtokában képesek szakmaiságukat az állandóan változó társadalmi környezethez adaptálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

  • A Sportszervezés szakirányt választó hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.
  • A Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányt választó hallgatók, a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Felvételi követelmények

A bementi követelmény a sikeres alkalmassági vizsga és az érettségi vizsga testnevelés vagy biológia, vagy történelem, vagy magyar nyelv-és irodalom vagy matematika, vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó). A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu és a tf.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

Szakképzettség:

  • sportszervező (Sports Manager)
  • rekreációszervező és egészségfejlesztő (Recreation Manager and Health Promoter)

Választható szakirányok:

  • sportszervezés
  • rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv:

2017/2018 tanévben kezdők számára: nappali és levelező (előtanulmányi rend)

Mintatanterv >>>

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!