Testnevelő-edző (kifutó) alapképzési szak

1. Képzési idő és a kreditek száma

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

a) táborok
b) sportszakmai gyakorlatok az első négy félévben
c) az edzői differenciált szakmai ismeretek felvétele esetén – a választott sportág elmélete és módszertana tantárgy keretében – a 4-6. félévekben edzésmegfigyelések és edzésvezetési gyakorlatok végzése, valamint a sportszakmai gyakorlatok továbbvitele és teljesítése az 5. és 6. félévben.

2. Képzési cél

A TF-en folyó testnevelő-edző alapképzés célja olyan sokoldalúan képzett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit is. A sokoldalúság, a gyakorlatorientáltság és sportszakmai készségek birtokában képesek – a sport sajátos eszközrendszerének alkalmazásával – a pszichomotoros képességek és készségek céltudatos fejlesztésére, a pedagógiai és szomatomotoros programok levezetésére, megvalósítására a sport és testnevelés különböző színterein.

A célok között szerepel olyan tudásanyag és magatartásminta közvetítése is, amely hivatástudatot ébreszt a tanári szakma iránt, azaz belépést biztosít a testnevelő-edző és gyógytestnevelő tanár mesterképzésbe.

A testnevelő-edző szak alapozó és szakmai törzsmodulját alkotó kötelező tantárgyak kreditértéke 160 kredit, a hiányzó 20 kredit különböző választható tantárgyi modulok felvételével pótolható, amelyek egyben elősegítik a későbbi MSc tanulmányok előkészítését is.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: testnevelő-edző (edzői differenciált ismeretek birtokában a sportág megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően, tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot. A szakdolgozat témaválasztásának ideje a tanulmányok 4. féléve.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, szóbeli és/vagy írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • biológiai és orvostudományi alapismeretek,
 • edzéselméleti alapismeretek,
 • neveléstudományi alapismeretek,
 • sportágak elmélete és módszertana.

A záróvizsga összetevői:

 • a szak képzési követelményeit leképező írásbeli és szóbeli vizsga a fentiekben említett ismeretekből,
 • a szakdolgozat bemutatása és védése,
 • a szakmai gyakorlat keretében foglalkozásvezetési vizsga.

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!