GYISZVÉD (TKP2021-NKTA-55)

Sportkultúra és sportcsalád: preventív gyermek, ifjúság- és szakembervédelem a sportban. Az áldozattá válás társadalmi, szervezeti és egyéni rizikófaktorai Magyarországon.

NKFIA infoblokkKedvezményezett neve: Testnevelési Egyetem

Projekt azonosító: TKP2021-NKTA-55

Projekt kezdete: 2022. január 1.

Projekt befejezése: 2025. december 31.

Támogatás összege: 182 620 000 Ft

Gyermek ifjúság és szakembervédelem a sportban (embléma)Projekt rövid leírása és célja:

A fizikai és pszichés egészség, az aktív szabadidő-eltöltés felértékelődésével különösen fontossá vált a családok számára, hogy gyermekeik rendszeres és szervezett keretek között sportolhassanak. A szülők joggal bízhatnak abban, hogy ennek során biztonságos és kulturált sportkörnyezetben, felelősségteljesen gondolkodó és viselkedő szakemberek felügyelete alatt állnak.

A versenyszerűen sportoló tehetséges fiatalok sportiskolai, sportegyesületi és sportakadémiai szociális környezete egy sportcsaláddá formálódik, amelyben az edzők/sportszakemberek mintegy második szülőként is funkcionálnak. Fokozottan igaz lehet ez az akadémiai rendszerben sportoló és tanuló gyerekek, valamint az egyszülős családokban élő fiatalok számára, akik esetében, mintegy szülőpótlóként, különösen felértékelődhet az edző/sportszakember szerepvállalása. Amennyiben a médiában időről-időre megjelenő, az utánpótlás-sportban feltárt edzői/sportszakember általi bántalmazásokról, visszaélésekről szóló hírek következtében csökken a sportcsalád iránti bizalom, ez a gyermekek sportból történő lemorzsolódásához, illetve az utánpótlás bázisának szűküléséhez vezethet. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az ilyen jellegű vádak alaptalanok, mégis erkölcsileg és egzisztenciálisan tönkretehetik, meghurcolhatják az érintett sportszakembert, kihatva annak magán/családi életére is.

Magyarországon is felmerült ez a problémakör, de sem rendszerszintű válasz, sem pedig rendszerszintű beavatkozási stratégia nem született korábban e vonatkozásban. Ellentétben a külföldi gyakorlattal, hazánkban a témát nem emelték önálló szakpolitikai szintre. A kutatócsoport tagjai eddigi hazai és nemzetközi tevékenységeik során (gender studies, fair play, esélyegyenlőség, drop-out, The VOICE-project, áldozatsegítés, mediáció stb.) több ízben beleütköztek ebbe a jelenségbe, amely tudományos szinten továbbra is feltáratlan maradt. A nemzetközi sportélet felől és a hazai gyermekjogok védelmének területét érintő előrelépés miatt egyre sürgetőbben merül fel az igény egy olyan kutatásra, amely multidiszciplináris szemléletben tárja fel az áldozattá válás összetett problematikáját.

Kutatásunk három célterülete:

  1. A nemzetközi szabályozások, jó gyakorlatok összegyűjtése: jogi, etikai, sportági területekről szakszövetségi, egyesületi színterekről.
  2. Hazai sportolók, szakemberek ismerethorizontjának feltérképezése.
  3. Prevenciós és oktatási anyagok készítése különböző célcsoportoknak (gyermek, szülő, sportszakember, sportszervezet).

Magyarországon a sport állami szabályozása jogágakon átívelő, „keresztülfekvő”, esetünkben pedig egyúttal csatlakozik a viktimológia területéhez is. A témakör azonban nóvumként nem nélkülözheti a szociológia, a pszichológia, a pedagógia, az etika szemléletrendszerét, így alkalmazott módon kapcsolódik a társjogági és a rendeleti szintű szabályozáshoz, valamint a szervezeti kultúra részeként a sportszervezetek etikai kódexeihez is.

A kutatás alapkérdései

Magyarországon egyre erősebb a társadalmi elvárás a sport felé annak biztonságos működése és a gyermekjogok érvényesülése vonatkozásában.

Feltételezésünk szerint nem kielégítő a jogismeret, jogtudatosság és ez által a felelősségtudat szintje a szakemberek körében. Így a gyermek mindenekfelett álló érdeke, mint prioritás esetenként sérül. Mindez kihathat a magyar sport megítélésére és eredményességére.

A kutatás a következő kutatási kérdések mentén szerveződik:

  • Milyen széles ismerethorizonttal rendelkeznek a sportszakemberek az áldozattá válás, az áldozatsegítés, áldozatvédelem területén?
  • Milyen dimenziói vannak az edző-sportoló bizalmi kapcsolatnak szociológiai, jogi, pedagógiai, pszichológiai, etikai szempontból?
  • Milyen elemek adaptálhatók a nemzetközi szakirodalomból a hazai prevencióra irányuló stratégiák kidolgozásánál?
  • Miért késve, limitálva és csupán töredékesen tudnak teret nyerni és érvényesülni a nemzetközi kezdeményezések és iránymutatások a magyar sportélet szervezeteiben?
  • Milyen szintjei vannak az implementációnak a nemzetközi dokumentumokban?
  • Milyen társadalmi, szervezeti és egyéni rizikófaktorok azonosíthatók a potenciális áldozattá válás vonatkozásában a sport területén Magyarországon?

A kutatás jelentősége

Az eddigi magyar kutatások kis mintával dolgoztak, nem törekedtek a reprezentativitásra. Ez alól kivételt képez az UNICEF Magyar Bizottságának kérdőíves vizsgálata (2014), amely azonban csak a sportoló szemszögéből elemezte az általunk vizsgált kérdéskör szegmensét.

A korábbi gyakorlatot többek között az jellemezte, hogy a nemzetközi kérdőívek használatánál és kiértékelésénél nem vették figyelembe a kultúraközi különbségeket, ezt a hiányosságot mindenképpen orvosolni szándékozzuk.

Alkalmazott módszereink primer és szekunder típusúak: kérdőív, mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú, dokumentum- és jogszabályelemzés. A tervezett kutatás minden adatfelvétele anonim.

A projektnek a korábbi esetek összegyűjtése nem célja, az esetlegesen felszínre törő traumatizált történések és azok szereplőinek nyilvánosságra hozatalára nem kerül sor.

A kutatás során, amennyiben a bántalmazott/sértett, vagy a kialakult helyzet azt igényli, megfelelő segítő szervezetekhez irányítjuk az érintett felet.

Kutatásunk gyakorlati hozadéka tehát többrétű: megtörténik a sportolók, sportszakemberek bántalmazással kapcsolatos ismerethorizontjának feltárása; az áldozattá válás rizikófaktorainak azonosítása (mikro és mezoszinten); a sportszervezetek etikai kódexeinek, szervezeti kultúrájának, pedagógiai programjának és bántalmazási esetekkel kapcsolatos eljárásrendjének kialakítása vagy a már meglévők aktualizálása.

Kizárólag jövőbeni preventív rendszerek, tájékoztatási és oktatási csatornák, szakmai tartalmak kialakításával foglalkozik az alapkutatás. A sportszervezetek – kiemelten a sportiskolák, sportakadémiák, utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek – részére kizárólag a gyermek és ifjúsági sport biztonságát szolgáló tartalomfejlesztésre kerül sor, a kutatási adatfelvételek ezen dokumentumok összeállítását szolgálják. A sportpolitikai döntéshozók irányába ugyanakkor jogszabály-módosítási javaslattétel is történhet.

A beavatkozási terület feltérképezésével a sportszakemberek képzésébe és továbbképzési rendszerébe gyermekvédelmi szempontokat kívánunk beemelni, a jogalkotó számára normatív javaslattétellel élve, hozzájárulva ezzel a sport állami és önszabályozási környezetének fejlesztéséhez.

Kutatási jelentés

2022. január 1. - 2023. december 31.

A kutatócsoport tagjai

Gál AndreaDr. habil. Gál Andrea PhD egyetemi docens, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének vezetője. Végzettségét tekintve középiskolai testnevelő tanár és szociológus, valamint társadalomismeret tanár. PhD fokozatát 2007-ben szerezte a nevelés- és sporttudományok területén, 2018-ban pedig habilitált doktorrá avatták. Szociológiát, sportszociológiát, szervezetszociológiát és szabadidő-szociológiát oktat alap- és mesterszakos hallgatóknak. Tudományos tevékenységében fő kutatási területe a nők sportja és a lakosság szabadidő-sportolási szokásainak alakulása.

Dr. habil. Andrea Gál PhD works as an associate professor at the Hungarian University of Sports Science Budapest, where she is the Head of Department of Social Sciences. Her master’s degree is in Physical Education and Sociology. She earned her PhD in educational and sport sciences in 2007, and then she obtained her habilitation in 2018. She teaches sociology, sociology of sport, sociology of organizations and sociology of leisure for bachelor’s and master’s degree programs. Her main research areas include women’s sport and sport and leisure.

Szekeres DiánaDr. Szekeres Diána PhD egyetemi docens, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportjogi Tanszékének vezetője, jogász, elsősorban a sport jogi szabályozásához kapcsolódó tárgyak oktatásában vesz részt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa 2016-tól 2023 január 31-ig. Ügyvédjelölti, alkalmazott ügyvédi és közigazgatási, igazságügyi tapasztalatot is szerzett. Kutatási területe az igazságügyi szolgáltatások jogi vetülete az alternatív vitarendezés jogérvényesítési vonatkozásai, a közvetítés jogágakon átívelő aspektusai. Érdeklődése a felsőoktatás jogpedagógiájához is kötődik. Foglalkozik áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással. Kutatási területe sportjogi vonatkozásokkal és annak jogágakon átívelő, ún. „keresztülfekvő” jogági jellegével is bővült. A 2020-ban indult ORAC Kiadó Kft. által megjelentetett Sportjog c. folyóirat főszerkesztője.

Dr. iur. Diána Szekeres PhD is an Associate Professor, the Head of the Department of Sports Law at the Hungarian University of Physical Education and Sports Sciences. She was a lawyer, primarily involved in teaching subjects related to the legal regulation of sport. She is also an adjunct professor at the Department of Business Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Budapest University of Technology and Economics from 2016 untill 31.01.2023 . She has experience as a candidate lawyer, as an applied lawyer and as an administrative and judicial lawyer. Her research interests include the legal aspects of judicial services, the enforcement aspects of alternative dispute resolution, the cross-jurisdictional aspects of mediation, and the legal pedagogy of higher education. She is also involved in victim support and legal aid. Her research has also expanded to include aspects of sports law and its cross-cutting, 'cross-disciplinary' nature. She is the editor-in-chief of the journal Sports Law, launched in 2020 by ORAC Publishing Ltd.

Bodnár IlonaDr. Bodnár Ilona PhD szociológusi diplomáját 2001-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. Sportszociológia témájú PhD disszertációját 2012-ben védte meg a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karán. Több egyetemen volt óraadó, ahol a sportszociológia mellett kultúraszociológiát, szociálpolitikát és gyermekvédelmet oktatott. Oktatói és kutatói tevékenysége során együttműködött számos hazai civil szervezettel. 2021-ben Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült. Tagja a Magyar Sporttudományi Társaságnak.

Dr. Ilona Bodnár PhD graduated in Sociology from Eötvös Loránd University in 2001; defended her PhD thesis in the sociology of sport in 2012 at the Faculty of Physical Education and Sport Sciences of Semmelweis University. In addition to sports sociology she taught other courses at several universities such as sociology of culture, social policy and child protection. In the course of her teaching and research activities she collaborated with a number of Hungarian NGOs. In 2021, she was awarded the civilian rank of the Hungarian Golden Cross of Merit. She is a member of the Hungarian Society of Sports Science. 

Földesiné Szabó GyöngyiProf. dr. Földesiné Szabó Gyöngyi PhD professzor emerita a TF Társadalomtudományi Tanszékén. Végzettség: középiskolai testnevelő tanár (TF), szociológus (ELTE BTK). Tudományos címek, fokozatok: bölcsészdoktor (ELTE), a szociológiai tudományok kandidátusa (AWF, Varsó), testnevelés doktor (TF), a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Nyelvvizsgák: francia, angol, orosz. 50 éve tanít és kutat a TF-en. Az elmúlt évtizedekben négy földrész jó néhány országában volt vendégoktató és nemzetközi konferenciák plenáris ülésén meghívott előadó. Vezető tisztségeket töltött be hazai és nemzetközi tudományos- és sportszervezetekben, szerkesztő bizottságokban. Munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták, amelyek közül kiemelkedik az Ezüstgerely Díj, a Hepp Ferenc Díj, a Kemény Ferenc Díj, a Pro Universitate, a MEFS Életmű Díj, a Kiváló PhD Oktató Díj és a Magyar Köztársaság Érdemérem Tiszti Fokozat. Könyvei, illetve könyvrészletei és tanulmányai a magyar mellett, angol, francia, lengyel, német, orosz és bolgár nyelven jelentek meg. Napjainkban a társadalomtudományi program vezetője a TF Sporttudományok Doktori Iskolában, tagja a MAB Sporttudományi Bizottságának, az MTA Mozgásszervi és Sporttudományi Bizottságának és több TF-en működő bizottságnak.

Prof. dr. Gyongyi Szabo Foldesi PhD professor emeritus at the TF Department of Social Sciences. Diplomas: high school PE teacher (TF), sociologist (ELTE).  Scientific titles, degrees: Master of Arts (ELTE), Candidature Degree in Sociology (AWF, Warsawa), Doctor of PE (TF), Doctor of the Hungarian Academy of Sciences.  Foreign language exams: French, English, Russian. She has worked and has carried out research for 50 years at the TF. In the last decades she was guest professor and invited speaker at international conferences in several countries of four continents. She hold leading positions in scientific and sport organizations, as well as editorial boards. Her activity was honoured with many awards out of which the most important are the following: Hepp Ferenc Prize, Silver Javelin Prize, Kemény Ferenc Prize, MEFS Lifetime Achievement Award, TF Excellent PhD Lecturer, Order of Merit of the Hungarian Republic, Officer’s Cross. Her books, chapters in books were published, besides Hungarian, in English, French, Polish, Russian, German and Bulgarian. Presently she is the Head of the Program for Social Sciences at the TF Sport Sciences Doctoral School, member of the Sport Sciences Committee at the Hungarian Accreditation Committee, member of the Locomotor and Sport Sciences Committee at the Hungarian Academy of Sciences and several committees at the TF.          

Perényi SzilviaDr. Perényi Szilvia PhD egyetemi docens, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportmenedzsment Tanszékének oktatója és kutatója. MSc fokozatát sportmenedzsment területen a Florida State University-n (USA) Fulbright-ösztöndíjasként szerezte, PhD fokozatát a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karán 2010-ben kapta meg. A sport különböző szintjein - kormányzati, nem kormányzati szervezeteknél, illetve a privátszektorban - szerzett tapasztalatokkal rendelkezik; gyakran dolgozik nemzetközi sportesemények szervező bizottságaiban. Kutatási munkái a sportban való részvételhez, sportirányításhoz, önkéntességhez, nonprofit szervezetek működéséhez, valamint sporteseményekhez kapcsolódnak. Több Erasmus+ Sport partnerségben vett részt, melyek társadalmi befogadással, önkéntességgel, sportszakemberek és önkéntesek kompetenciáival és képzésével, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkoztak. Tagja a Magyar Sporttudományi Társaságnak és az Európai Sportszociológiai Társaság elnökségének.

Dr. Szilvia Perényi PhD is an associate professor at the Hungarian University of Sports Sciences, Budapest; she completed her master’s degree as a Fulbright scholar in sports management at Florida State University, finished her PhD at Semmelweis University Faculty of Sports Sciences. Has experience from different levels of sports with governmental, non-governmental and private entities; and frequently serves on LOCs of international sporting events - among others the 1996 Centennial Olympic and Paralympic Games, or the 2017 FINA World Championships. Her research work is connected to sports participation and policy, volunteerism, functions of non-profit organizations in sports, also topics related to event management; often participates in Erasmus+ Sports partnerships in areas such as social inclusion, volunteering, skills and competences or youth and child protection in sports. She is a member of the Hungarian Society for Sports Sciences and Extended Board member of the European Association for the Sociology of Sports.

Dóczi-Vámos GabriellaDr. Dóczi-Vámos Gabriella PhD pedagógiai szakértő és mediátor, több mint 15 éves pedagógusi múlttal általános iskolától a felsőoktatásig. 2006 óta kutatásokban vesz részt és előadásokat, workshopokat, tréningeket tart pedagógusoknak és más szakembereknek főként diszlexia és idegennyelv tanulás, érzelmi- és viselkedészavarok, iskolai agresszió, erőszak és bullying területeken. Doktori kutatását is ebben a témában végezte, a jelenségnek az iskola belső világával való kapcsolatára összpontosított; PhD fokozatát 2017-ben szerezte. A „KÖZünk van hozzá?!” társalapítójaként célja az iskolai bántalmazás visszaszorítása és megelőzése. A közösségi beavatkozások mellett egyéni tanácsadást tart kamaszoknak és felnőtteknek.

Dr. Gabriella Dóczi-Vámos PhD is an education specialist and mediator with more than 15 years of teaching experience from primary to higher education. She has taken part in various research projects since 2006 and has delivered presentations, workshops and trainings for teachers and other professionals focusing mainly on dyslexia and foreign language learning, emotional and behavioural disorders and school aggression, violence and bullying. Her PhD research focused on this phenomenon and its relation to school settings, organizational functioning and school culture; she received her Ph.D. degree in 2017. She is the co-founder of “KÖZünk van hozzá?!”, an organisation based on community needs, the goal of which is the suppression and prevention of school violence. Besides community interventions she provides individual counselling for adolescents and adults.

Kalmár ZsuzsannaDr. Kalmár Zsuzsanna PhD egyetemi docens, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék vezetője. Végzettségét tekintve középiskolai testnevelő tanár, hazai és nemzetközi női torna szakedző, táncoktató, nemzetközi női tornabíró. 2015-ben szerezte meg PhD fokozatát nevelés- és sporttudományok területén. Női torna sportágat (elmélet, gyakorlat) oktat tanár- és edzőképzésben, alap- és mesterszakos hallgatóknak. Fő kutatási területe a Tornásznők teljesítménystratégiai teszt-változóinak adaptációja és kipróbálása nemzeti- és nemzetközi női válogatott tornász csoportokon.

Dr. Zsuzsanna Kalmár PhD, associate professor, Head of the Gymnastics, RG, Dance and Aerobics Department of the Hungarian University of Physical Education and Sports Sciences. In terms of her qualifications, she is a high school physical education teacher, national and international women's gymnastics coach, dance instructor and international women's gymnastics judge. She obtained her PhD degree in 2015 in the field of education and sports sciences. Teaches the sport of women's gymnastics (theory, practice) in teacher training and coaching training for bachelor's and master's students. Her main field of research is the adaptation and testing of gymnasts' performance strategic test variables on national and international selected women artistic gymnastic groups.

Dóczi TamásDr. Dóczi Tamás PhD a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem docense, végzettségét tekintve szociológus (2006), angol bölcsész (2005), Ph.D. fokozatát a Semmelweis Egyetem Sporttudományok Doktori Iskolájában szerezte 2011-ben. Kutatási területei közé tartozik a sport és a globalizáció, illetve a sport és a nemzettudat kapcsolata, a sportesemények társadalmi hatásainak vizsgálata, a futballszurkolók szociológiája és a sport társadalmi integrációban és fejlesztésben betöltött szerepének vizsgálata. Szociológiát, sportszociológiát, egészségszociológiát, kisebbségszociológiát oktat alap- illetve, mesterszakon, valamint a doktori képzésben. Társszerzője az első magyar nyelvű sportszociológia tankönyvnek, valamint tagja a Nemzetközi Sportszociológiai Társaság (ISSA) Tanácsadó Testületének. 

Dr. Tamás Dóczi PhD works as an associate professor at the Hungarian University of Sports Science, Budapest, Hungary. He has an MA in Sociology (2006), an MA in British Studies (2005), and a Ph.D in Sport Science (2011). His research areas include sport and globalization, the relationship of sport and national identity, the legacy of sport mega-events, football fandom, sport for development and peace, and social inclusion in and through sport. He has lectured in subjects such as sociology, sociology of sport, sociology of health, research methods, sports and the EU, and sport for development. He is also the co-author of the first Hungarian sport sociology course book, and the member of the Advisory Board of the International Sociology of Sport Association.

Soós IstvánDr. habil. Soós István PhD a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Pedagógia Tanszékének kutatóprofesszora. Végzettségét tekintve testnevelés-földrajz szakor tanár és pedagógia előadó (nevelésszociológia specializációval). PhD fokozatát 1998-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, 2011-ben pedig habilitált doktorrá avatták a Pécsi Tudományegyetemen. Sportpedagógiát, sport- és rekreáció pedagógiát tanít BSc hallgatóknak. Fő kutatási területe az egészségközpontú fizikai aktivitás és az inaktív/ülő életvitel motivációs és pedagógiai kérdéseinek vizsgálata. Kutatásához kapcsolódó témában vezet doktori kurzust angol és magyar nyelven. Három külföldi és két hazai PhD hallgató témavezetésében vesz részt.

Dr. habil. István Soós PhD research professor at the Department of Pedagogy of the Hungarian University of Sports Science. In terms of his qualifications, he is a physical education-geography teacher and pedagogy lecturer (with a specialization in educational sociology). He obtained his PhD degree in 1998 at the Eötvös Loránd University Doctoral School of Education, and in 2011 he was awarded a habilitation doctorate at the University of Pécs. He teaches sports pedagogy, sports and recreation pedagogy to BSc students. His main research area is the investigation of motivational and pedagogical aspects of health-oriented physical activity and inactive/sedentary lifestyles. He leads a doctoral course in English and Hungarian on a similar topic related to his research. He participates in the supervision of three overseas and two home PhD students.

Lénárt ÁgotaDr. habil. Lénárt Ágota PhD pszichológus, sportpszichológus, tanár, sportlövő szakedző. A Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Az egyetemi oktatás mellett tevékeny részt vállal az edzőképzésben, a sportolók felkészítésében és mentális fejlesztésében. Olimpiai és válogatott keretek, sportolók sportpszichológiai felkészülését segíti. Nevéhez fűződik a magyarországi sportpszichológus szakképzés elindítása és szakvezetése. Kutatási területei között szerepel a korszerű sportpszichológiai felkészítés.

Dr. habil. Ágota Lénárt PhD psychologist, sports psychologist, teacher, sports shooting coach. Associate Professor at the Department of Psychology and Sport Psychology, (Hungarian University of Sport Science). In addition to teaching, she is actively involved in sport coach education, and mental preparation of elite athletes. She works as a sport psychology consultant of Olympic and national teams and athletes. She is the founder and leader of the sport psychology consultant education in Hungary. Her research interests include novel sport psychological preparation methods.

Farkas JuditDr. Farkas Judit PhD munkatapasztalata a sport és a testnevelés területén végzett tevékenységek széles skáláját öleli fel hazai és amerikai diplomái megszerzése óta. Testnevelő-gyógytestnevelő tanár, jogi szakokleves sportszakember és több sportágból is középfokú edzői végzettsége, ill. neveléstudományi PhD fokozata van. Kutatói, témavezetői munkája mellett több adminisztratív munkakörben és nemzetközi projektkoordinációban volt felelős; jelenleg minőségbiztosítási és akkreditációs ügyvivő szakértő a TF-en. Háromszor delegálták 3 évre az EU sportágazati oktatás-képzés és HR-fejlesztési szakértői csoportjába. Célja, hogy felhívja a hazai sport állami, nem állami vezetésének és a szakmai szervezetek figyelmét a hasznos, szakmailag kimunkált nemzetközi és uniós sportpolitikai dokumentumok implementálása érdekében, többek között a gyermekek, fiatalok és sportszakemberek védelmére a sportban, ill. a sportoló kettős karrier kérdéskörében.

Dr. Judit Farkas PhD. The work experience of Dr. Farkas has spanned a wide range of activities in the field of sport and physical education/activity since her graduation from Hungarian and American universities, where she studied PE, adapted PE, pedagogy and has earned a complementary degree in sports law. Alongside her academic work she has had responsibility in administrative positions and in international project coordination. Judit Farkas is committed to bringing together academic, governmental and professional organizations to implement international and EU sport policy documents in Hungary. She was delegated 3x3 years to the EU Expert Group on Education/Training, HR Development in Sport and raises attention for a comprehensive athlete’s dual career policy as well as safeguarding children and youth in sport.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!