Egyéni tanulmányi rend

A TVSZ 14. § kimondja, hogy

  • A nappali tagozatos képzésben részt vevő, a kérelem benyújtását megelőző utolsó két aktív tanulmányi félévben legalább 3,51 –es kumulált tanulmányi átlagot elért hallgató kérelmére a Tanulmányi- és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet. Egyéni tanulmányi rendet arra a tantárgyra vonatkozóan lehet engedélyezni, amely esetében a hallgató – előre igazolt elfoglaltsága miatt - nem tud eleget tenni a tanórával, gyakorlattal, sportági gyakorlati órával kapcsolatos óralátogatási-, illetve vizsga letételi kötelezettségének.
  • (2) Az egyéni tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesül, amelyet – a Tanulmányi és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozatban a Tanulmányi Hivatalnak rögzíteni kell:
  1. a) legfeljebb 50 %-os felmentés az óralátogatási kötelezettség alól;
  2. b) sportági gyakorlati órák alól maximum 33%-os felmentés
  3. c) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye.

(3) A Tanulmányi és Vizsgabizottság által figyelembe vehető szempontok:

a) külföldi ösztöndíj elnyerése, különösen a részképzés jellegű szakmai tanulmányok
vonatkozásában,

b) szülés,

c) külön méltánylást igénylő szociális helyzet,

d) munkavállalás (munkavállalásra kizárólag abban az esetben adható egyéni tanulmányi rend, ha az adott szakon nincs levelező tagozat),

e) egészségügyi indok,

f) kiemelkedő sportteljesítmény (olimpiai kerettag, válogatott kerettag olimpiai vagy nem olimpiai sportágban, egyetemi válogatott kerettag, egyéb esetekben a bizottság az adott sportági tanszék vezetőjének előzetes véleményét kikérheti a döntéshozatalhoz),

g) közéleti tevékenység.

(4) A kérelmet minden tanulmányi félévben az adott félév regisztrációs időszakának végéig kell benyújtania a hallgatónak a NEPTUN rendszerben az egyéni tanulmányi és vizsgarendre okot adó körülmények igazolásával együtt. A kérvényt egy alkalommal lehet benyújtani az adott félévben. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a hallgató a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt eljárási díjat köteles befizetni. A regisztrációs időszak lejártát követően-, valamint a hiányosan benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek. .

(5) A kérelemben fel kell tüntetni:

- a tantárgyat, gyakorlatot, sportági gyakorlati órát, vizsgát, amelyet elfoglaltsága miatt nem tud az előírt időpontban teljesíteni a hallgató,

- az ütköző időpontokat,

- a kérelmét alátámasztó indokot,

- a kért kedvezményeket,

- csatolnia kell a kérelmét alátámasztó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a NEPTUN rendszerben.

(6) A Tanulmányi Hivatal a beadott dokumentumokat megvizsgálja és előkészíti a bizottsági döntésre. A Tanulmányi és Vizsgabizottság a regisztrációs időszak végét követően tizenöt napon belül dönt a kérelemről.

(7) A Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül – a bizottság döntését tartalmazó határozatnak megfelelően – az adott tantárgy oktatója köteles az egyéni tanulmányi rendről szóló igazolást a teljesítés feltételeivel részletesen kitölteni. A hallgató az oktatóval folytatott egyeztetést követően – a Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül –az oktató által kitöltött igazolás egy példányát köteles leadni a Tanulmányi Hivatalban. Az egyéni tanulmányi rend e feltételek teljesülését követően biztosítandó a hallgatónak.

(8)A Tanulmányi Hivatal az egyéni tanulmányi rendről szóló határozatot a NEPTUN rendszerben rögzíti.

Az egyéni tanulmányi rend kérelmezése

A Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt található Egyéni tanulmányi rend kérvényt a hallgató kitölti, csatolja a szükséges dokumentumot (munkáltatói igazolás, orvosi igazolás) majd leadja a kérvényt (Kérvény leadás gomb). A kérvény elfogadása után a Leadott kérvények/Egyéni tanulmányi rend/”+”jel/Határozat megtekintése menüpont alatt kinyomtatja a határozatot. Letölti az Egyéni tanulmányi rend formanyomtatványt, végigjárja a Tanszékeket, felkeresi az oktatókat és aláíratja velük az adott tárgyakat. A határozatot minden esetben magával kell vinnie! A formanyomtatvány másolatát az aláírások megszerzése után adja be a Tanulmányi és Hivatalhoz ügyintézőjének, mely a személyi anyagába kerül.

További fontos momentum, hogy az egyéni tanulmányi rend csak az adott szemeszter szorgalmi időszakára szól. A tárgyakhoz tartozó vizsgákat a szemeszter vizsgaidőszakán belül kell letenni, mint a többi hallgatónak.

Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatók, mint az egyéni tanrend esetében, személyesen keresik fel az oktatókat és íratják alá a kérvényüket.

Utolsó módosítás: 2023. március 23. 12:04
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!