Egyéni tanulmányi rend

A TVSZ 14. § kimondja, hogy

(1) A nappali tagozatos képzésben részt vevő, a kérelem benyújtását megelőző utolsó két aktív tanulmányi félévben legalább 3,51 –es kumulált tanulmányi átlagot elért hallgató kérelmére a Tanulmányi- és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet. Egyéni tanulmányi rendet arra a tantárgyra vonatkozóan lehet engedélyezni, amely esetében a hallgató - előre igazolt elfoglaltsága miatt - nem tud eleget tenni a tanórával, gyakorlattal, sportági gyakorlati órával kapcsolatos óralátogatási-, illetve vizsga letételi kötelezettségének.

(2) Az egyéni tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesül, amelyet – a Tanulmányi és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozatban a Tanulmányi Hivatalnak rögzíteni kell:

  • a) legfeljebb 50 %-os felmentés az óralátogatási kötelezettség alól;
  • b) sportági gyakorlati órák alól maximum 33 %-os felmentés; kiemelkedő sportteljesítmény esetén (olimpiai kerettag, válogatott kerettag olimpiai vagy nem olimpiai sportágban, egyetemi válogatott, egyéb esetekben a bizottság az adott sportági tanszék vezetőjének előzetes véleményét köteles kikérni a döntéshozatalhoz) a hallgatónak saját sportágában maximum 50%-os felmentés engedélyezhető,
  • c) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye

(3) A Tanulmányi és Vizsgabizottság által figyelembe vehető szempontok:

  • a) külföldi ösztöndíj elnyerése, különösen a részképzés jellegű szakmai tanulmányok vonatkozásában,
  • b) szülés,
  • c) külön méltánylást igénylő szociális helyzet,
  • d) munkavállalás (munkavállalásra kizárólag abban az esetben adható egyéni tanulmányi rend, ha az adott szakon nincs levelező tagozat),
  • e) egészségügyi indok,
  • f) kiemelkedő sportteljesítmény (olimpiai kerettag, válogatott kerettag olimpiai vagy nem olimpiai sportágban, egyetemi válogatott kerettag, egyéb esetekben a bizottság az adott sportági tanszék vezetőjének előzetes véleményét kikérheti a döntéshozatalhoz),
  • g) közéleti tevékenység.

(4) A kérelmet minden tanulmányi félévben az adott félév regisztrációs időszakának végéig kell benyújtania a hallgatónak a Neptun rendszerben az egyéni tanulmányi és vizsgarendre okot adó körülmények igazolásával együtt. A kérvényt egy alkalommal lehet benyújtani az adott félévben. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a hallgató a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt eljárási díjat köteles befizetni. A regisztrációs időszak lejártát követően-, valamint a hiányosan benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek. .

(5) A kérelemben fel kell tüntetni: - a tantárgyat, gyakorlatot, sportági gyakorlati órát, vizsgát, amelyet elfoglaltsága miatt nem tud az előírt időpontban teljesíteni a hallgató, - az ütköző időpontokat, - a kérelmét alátámasztó indokot, - a kért kedvezményeket, - csatolnia kell a kérelmét alátámasztó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Neptun rendszerben.

(6) A Tanulmányi Hivatal a beadott dokumentumokat megvizsgálja és előkészíti a bizottsági döntésre. A Tanulmányi és Vizsgabizottság a regisztrációs időszak végét követően tizenöt napon belül dönt a kérelemről.

(7) Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül – a bizottság döntését tartalmazó határozatnak megfelelően – az adott tantárgy oktatója köteles az egyéni tanulmányi rendről szóló igazolást a teljesítés feltételeivel részletesen kitölteni. A hallgató az oktatóval folytatott egyeztetést követően – a Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül –az oktató által kitöltött igazolás egy példányát köteles leadni a Tanulmányi Hivatalban. Az egyéni tanulmányi rend e feltételek teljesülését követően biztosítandó a hallgatónak.

(8) A Tanulmányi Hivatal az egyéni tanulmányi rendről szóló határozatot a NEPTUN rendszerben rögzíti.

Az egyéni tanulmányi rend kérelmezése

A Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt található Egyéni tanulmányi rend kérvényt a hallgató kitölti, csatolja a szükséges dokumentumot (munkáltatói igazolás, orvosi igazolás) majd leadja a kérvényt (Kérvény leadás gomb). A kérvény elfogadása után a Leadott kérvények/Egyéni tanulmányi rend/”+”jel/Határozat megtekintése menüpont alatt kinyomtatja a határozatot. Letölti az Egyéni tanulmányi rend formanyomtatványt, végigjárja a Tanszékeket, felkeresi az oktatókat és aláíratja velük az adott tárgyakat. A határozatot minden esetben magával kell vinnie! A formanyomtatvány másolatát az aláírások megszerzése után adja be a Tanulmányi és Hivatalhoz ügyintézőjének, mely a személyi anyagába kerül.

További fontos momentum, hogy az egyéni tanulmányi rend csak az adott szemeszter szorgalmi időszakára szól. A tárgyakhoz tartozó vizsgákat a szemeszter vizsgaidőszakán belül kell letenni, mint a többi hallgatónak.

Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatók, mint az egyéni tanrend esetében, személyesen keresik fel az oktatókat és íratják alá a kérvényüket.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!