Alapító okirat

A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány alapító okirata

(korábbi – 1989. szeptember 5., 1996 december 29,. 1997. október 31-i – módosításokat, valamint a Fővárosi Bíróság felhívására eszközölt kiegészítéseket artalmazó egységes szerkezetű szöveg)

Preambulum

Az alábbiakban megjelölt alapítók úgy határoztak, hogy a Fővárosi Bíróságon 8.P.K. 64.712/2 számú végzéssel bejegyzett 1031 sorszám alatt nyilvántartásba vett MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM TÁMOGATÓ KÖRE ALAPÍTVÁNY elnevezésű jogi személyiséggel rendelkező alapítványt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben (Khsztv) foglaltak alapján közhasznú szervezetként működtetik, és ennek megfelelően az alapító okiratát az eddig eszközölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva kérik, hogy az alapítványt a Fővárosi Bíróság

kiemelkedően közhasznú szervezetként

1998. január 1-i hatállyal vegye nyilvántartásba. Az alapítók bízva az alapítványi célok további töretlen teljesülésében a Khsztv előírásait is figyelembe véve praktikus megfontolásokból egységes szerkezetben fogalmazzák meg – immár kiemelkedően közhasznú alapítványi – alapító okiratukat.

1. Alapítók

 • Dr. Gádi Csaba [D 6501 STADECKEN-ELSHEIM 1., Tal str. 76 (Németország)]
 • Karath Miklós [P.O. Boksz 577., Albrightsville, PA. 18210 (USA)]
 • Pronkné Dr. Udvarhelyi Ildikó [Teugelaan 9. A, 1871. Aj Schoorl, (Hollandia)]
 • Rausch Ernő [Burgmatt 18, 6340. Baar. (Svájc)]
 • Magyar Testnevelési Egyetem [(Magyarország) 1123 Budapest, alkotás u. 44.]

2. Az Alapítvány neve

Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány
Az Alapítvány önálló jogi személy.

3. Az Alapítvány székhelye

1123 Budapest, Alkotás u. 44. (a Magyar Testnevelési Egyetem székhelyén)

4. Az Alapítvány célja

A Magyar Testnevelési Egyetem irányításával folyó sportszakember képzés szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, a tanulóifjúság – különösen a hátrányos helyzetű fiatalok, segítése, az egyetemi sporttevékenység felkarolása, a tudományos kutatás elősegítése és támogatása

az Egyetem hallgatóinak és oktatóinak anyagi támogatásával hazai és külföldi ösztöndíj formájában, az Egyetem oktató munkájának segítése technikai és sporteszközök beszerzésének támogatása révén, az Egyetem nemzetközi hírnevének öregbítése.

Az Alapítvány az Egyetem távlati céljainak, oktatási programjainak korszerűsítéséhez, tankönyv és jegyzet kiadásához humán és társadalomtudományi kutatásokhoz eszközöket állapíthat meg, az e célokat szolgáló projektekben résztvevő oktatók és a segítő munkatársak kutatási támogatásban részesülhetnek. További célja az Alapítványnak, hogy a szociálisan rászoruló munkatársaknak és hallgatóknak szociális segélyt, elhalálozásuk esetén a hozzátartozóknak kifizethető temetkezési segélyt folyósíthat. Az egyetemi közfeladatok ellátásához az oktatást, kutatást segítő feltételek megteremtéséhez szervező feladatokat láthat el és anyagi támogatást nyújthat külföldi szakmai konferenciákon való részvételhez is, anyagi támogatással és / vagy az oktatás szervezésével segíti az oktatók és mások továbbképzését, tudományos fokozat elérését. Az Alapítvány végezhet hardware és software szaktanácsadást, software készítést, szakiskolai oktatást, szakképzést, felsőfokú továbbképzést, felnőtt és egyéb oktatást, sporttevékenységet a saját vagy bérelt létesítmények rendeltetésszerű bérbeadása körében.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása eszközeként a fentieken túl vállalkozási tevékenységet veszélyeztetve történhet. Az Alapítvány – lehetőségei szerint – részt vállal a Budapest XII kerületi sportéletben. Az alapítványi szolgáltatások nem zártkörűek, a közhasznú tevékenységből nincs kizárva senki.

Az Alapítvány politikai közvetlen tevékenységet nem végezhet, politikai pártot nem támogathat, tőlük támogatást nem fogadhat el, országgyűlési vagy önkormányzati képviselőt nem állíthat.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a Khsztv. 26. § C) pont 1.,2.,3.,4., és 14., alpontjában felsorolt alpontjaiban foglalt közhasznú feladatokat valósítja meg.

Az Alapítvány az alapfokú edző és sport menedzserképzés terén ténylegesen is ellát köz- és felsőoktatási, valamint egyetemi és kerületi sportszervezési feladatokat.

5. Az Alapítvány vagyona

Az Alapítók bízva az ügyük széleskörű támogatásában, egyenként 100 DM, összesen 400 DM, illetve a Testnevelési Egyetem nem költségvetési forrásból származó 19.500,-Ft összeggel bocsátották rendelkezésre az Alapítvány vagyonát. Mind az alapítványi tőke, mind a további befizetések, vagy más módon történő támogatások a mindenkori vagyon 90%-a erejéig fordíthatók alapítványi célokra. Ugyancsak az Alapítvány céljaira kell fordítani az alapítványi tőke esetleges kamatait is. Az Alapítvány a gazdálkodása során eredményét nem osztja fel és az alapító okirat 4. pontjában meghatározott céljai szerinti tevékenységre fordítja.

6. Az Alapítvány kezelő szerve

Az Alapítvány kezelőszerve a Kuratórium. A Kuratórium elnökből, és négy tagból áll, akiket az alapítók kérnek fel határozatlan időtartamra. A Kuratórium elnöke tevékenységét – alkalmazottként – díjazás ellenében, tagjai díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el, de indokolt költségeiket az Alapítvány megtéríti. A kuratórium tagjai nem állnak rokoni kapcsolatban az alapítókkal, tisztségüket elfogadó nyilatkozatban vállalták, valamennyien büntetlen előéletű magyar állampolgárok.

A kuratórium személyi összetétele:

 1. Dr. Nemes András, a kuratórium elnöke,
 2. A Magyar Testnevelési Egyetem mindenkori gazdasági főigazgatója (jelenleg: Dr. Márkusz Istvánné) a kuratórium tagja,
 3. Dr. Tamás István, a kuratórium tagja,
 4. Papavasziliu Hrisztosz, a kuratórium tagja,
 5. Dr. Mitnyan György, a kuratórium tagja.

7. A kuratórium működése

A kuratórium szükség szerint de évente legalább két alkalommal ülésezik. Munkájáról köteles tájékoztatni az alapítókat, illet az Alapítványhoz csatlakozókat, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A kuratóriumi üléseket megelőző 8 nappal a kuratórium elnöke – a napirendi pontokat is tartalmazó – meghívót küld a kuratórium tagjai számára. A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább 4 fő jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlevők több, mint 50%-ának szavazat szükséges. A szavazás titkosan történik.

A kuratórium ülései nyilvánosak, A kuratórium jóváhagyja a pályázati projekteket, az éves működési tervet és a mérlegbeszámolót. Pontos nyilvántartást vezet a kuratóriumi döntésekről, beleértve a döntést a támogatók és ellenzők számarányát is tartalmazó jegyzőkönyveket. A kuratóriumi döntésekről a kuratórium elnöke postai úton értesíti az érintetteket. A kuratóriumi határozatok tárát megtekinthetik mindazok, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz. A határozatok tárában a kuratóriumi döntések (határozatok) sorszámán kívül azok tartalma, időbeli, tárgyi és személyi hatálya, valamint az értesítendők köre szerepel.

A kuratórium működése, csakúgy, mint az alapítványi működés legfontosabb mutatói a helyi sajtóban (pl. TF Fórum, vagy a Hegyvidék c. kerületi lap) nyilvánosságot kapnak. A kuratórium hatásköre az éves közhasznúsági jelentés elfogadása.

8. Az Alapítvány képviselete

Az Alapítvány a kuratórium elnöke képviseli hatóságok, bíróságok és más szervek előtt. Az Alapítványnak az adminisztratív teendők ellátására ügyvezető igazgatója lehet.

9. Utalványozási és aláírási jog

Az Alapítványt a kuratórium elnöke jegyzi az aláírási címpéldány szerint. A banki jogosultság a Ptk 29. § (3) bek. alapján mindig két személyt illet meg együttesen, azaz Dr. Nemes András kuratóriumi elnök és Dr. Tamás István kuratóriumi tag együttes rendelkezésre jogosult.

10. Felügyelő szerv működése, feladat és hatásköre

Az Alapítvány működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére, 4 évi időtartamra, 3 tagú felügyelő szervet (Felügyelő Bizottságot, a továbbiakban: FB) hoz létre.

A FB feladatai:

  • az Alapítvány pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
  • az alapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások betartásának ellenőrzése;
  • a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
  • a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
  • az alapítványi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

Az FB tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a kuratórium tagjaitól tájékoztatást kérni. Az ellenőrzések megkezdésétől az FB elnöke tájékoztatja az Alapítvány elnökét. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat lezárását követő kuratóriumi ülésen – tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges intézkedések megtételére a kuratóriumot felkéri. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását, az abban foglalt határidőt követ 30 napon belül, utóvizsgálat keretében a Felügyelő Bizottság ellenőrizheti. Az FB tevékenységéről a bizottság elnöke az alapítóknak beszámolni köteles, Az FB a figyelemmel kíséri a kuratóriumi határozatok végrehajtását, jóváhagyja a mérlegbeszámolót, az adó- és TB vonatkozású teendőket figyelemmel kíséri. Rendszeres kapcsolatot tart a kuratórium elnökével és tagjaival. Az FB tagjai a Khsztv 8 § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében nemlegesen nyilatkoznak jelen alapító okirat mellékletét képező jognyilatkozatukban. Eszerint:

  • nem tagjai a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány kuratóriumának
  • nem állnak a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványával más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
  • nem részesülnek a Magyar Testnevelései Egyetem Támogató Köre Alapítvány cél szerinti juttatásaiból
  • nem hozzátartozói a kuratórium elnökének, tagjainak, illetve más olyan személynek, aki a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve olyan személynek sem, aki a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül
  • nem töltenek be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az FB elnökének a feladatai:

a) összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit;
b) beszámol a Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekről;
c) eljár az Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben.
d) a Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik. Erről a kuratóriumot tájékoztatja.

11. Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik, ha vagyonának 90%-át felhasználja. Ugyancsak megszűnik az Alapítvány, ha a Bíróság így határoz.

12. Vegyes rendelkezések

1. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú, ennek megfelelően olyan közfeladatokat lát el, amelyre vonatkozóan az alábbi törvényekben foglalt állami feladatokat lát el:
 • A helyi önkormányzatokról szóló – módosított – 1990. évi LXV. tv.
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. tv.
 • A közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. tv.
 • A felsőoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXX. tv.
 • A sportról szóló 1996. évi LXIV. tv. A fent felsorolt jogforrásokban foglalt feladatok egyben a Khsztv 26 § c) pontja szerinti közhasznú tevékenységnek minősülnek.
2. Az Alapítvány vállalja, hogy tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.
3. Az alapítványi működés során keletkezett iratokba (jegyzőkönyvekbe, kuratóriumi határozatokba, belső szabályzatokba stb) munkaidőben a Magyar Testnevelési Egyetem főépületének fszt. 8-as szobájában – munkaidő alatt betekinthetnek
 • a kuratórium tagjai
 • az FB tagjai
 • az alapítók
 • akikre a határozat rendelkezést tartalmaz
4. Az alapítványi szolgáltatások igénybevétele a TF hallgatói kalauzban közzétett feltételek szerint történik. A szolgáltatások igénylésének módja: a Kuratórium által kiírt pályázati felhívás, amelyre pályázatával bárki jelentkezhet. A döntés a kuratórium hatásköre. A kuratórium beszámolói az alapítványi szobában megtekinthetők, illetőleg a 2. pont szerint a helyi sajtóban megjelennek.
5. Minden jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv Alapítványra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. (Ptk. 74/A § 74/F §-ig)

6. Ezen túlmenően irányadó jogszabály 1997. évi CLVI tv. rendelkezései.

Kelt Budapesten, 1998. május 20-án.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!