Sportmenedzser mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Sportmenedzser mesterképzési szak (Sports Management)

Szakképzettség neve (angol): okleveles sportmenedzser (Sports Manager)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Képzés kreditszáma: 120 kredit

Képzés munkarendje: nappali és levelező

Finanszírozási formája: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Prof. Dr. Sterbenz Tamás 

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan sportmenedzserek képzése akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. 
A mesterképzésben végzett sportmenedzserek rendelkeznek a sporttudományi és gazdaságtudományi elméletek, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, illetve a gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. Részletesen ismerik a professzionális sport üzleti hátterét, a különböző típusú sportszervezetek struktúráját, működését, irányításának kihívásait, a szponzorálással és sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, valamint a sportfejlesztési stratégiákat.
Elsajátítják a sportvezetői feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kommunikációs stratégiákat sportdiplomáciai és jogi ismereteket."

Idegen szaknyelvi követelmények:

Az adott évfolyamra vonatkozó képzési program szerint. A 2023-ban tanulmányaikat megkezdők részére sportszaknyelv tantárgy egy féléven át (gyakorlati jegy), valamint B1 szintű intézményi spotszaknyelvi vizsga. B2 szintű üzleti vagy gazdasági szaknyelvi, komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány illetve oklevél esetén mentesül a hallgató az óralátogatás és a gyakorlati jegy megszerzése kötelezettsége alól, de nem mentesül a vizsgakötelezettség alól. Legalább C1 szintű üzleti vagy gazdasági szaknyelvi komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány illetve oklevél esetén mentesül a hallgató az óralátogatás, a gyakorlati jegy megszerzése és a vizsga kötelezettségek alól.

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág részeként.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv

2022-ig >>>

2023-tól >>>

2024-től >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!