Rekreációszervezés–egészségfejlesztés (kifutó) alapképzési szak

1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
  1. tábor jellegű foglalkozások: az óra- és vizsgatervben meghatározott félévekben (5×5 nap), ebből három tábor közös a két szakirányon;
  2. hospitálás: folyamatos megfigyelések sport- és fitneszközpontokban, valamint egészségügyi intézményekben;
  3. szakmai gyakorlatok: rekreáció szakmai gyakorlatok (1×7 nap), egészségfejlesztő szakmai gyakorlat – az egészségfejlesztő szakirányon – (egészségügyi intézményekben );
  4. foglalkozásvezetési gyakorlat: folyamatos az 5. félévben, összefüggő (1×5 nap) a 6. félévben (az itt szerzett érdemjegy a záróvizsga részét képezi)
 • óra- és vizsgaterv:

2. Képzési cél

A BSc képzési szinten olyan szakembereket képezünk, akik elsősorban gyakorlatorientált tudással rendelkeznek, képesek szakmaiságukat az állandóan változó természeti és társadalmi környezethez adaptálni, valamint tanulmányaikat egyetemes alapokról kiindulva szakspecifikus képzési irányokban folytatni.

Az új  rendszerben képzett szakember a BSc szinttel már az idegenforgalom, a fizikai munkatevékenységet szolgáló személyi edző, a vállalkozói létforma stb. területén is hasznos munkavégzésre képes. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken is szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok betöltésére. Így hozzájárulhatnak a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a jobb életminőség, az egészségtudatos magatartás kialakításához.

A mesterképzést a rekreáció, illetve az egészségfejlesztő tanár szakon folytathatják hallgatóink. Az egészségfejlesztő tanár szakot a testnevelő tanárokkal szakpárban kívánjuk indítani. A tervezett mesterképzés képzési ideje négy félév, a mesterfokozat eléréséhez 120 kredit pontot kell a hallgatóknak elérniük.

A TF rendelkezik a testnevelő tanár-egészségfejlesztő tanár mesterképzés eredményes műveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az eddig csak főiskolai szinten működő rekreáció szak a jövőben MSc szinten is folytat képzést.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: rekreációirányító-egészségfejlesztő (a választott szakirány megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, kombinált (szóbeli és írásbeli) vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei

 • biológiai, orvos- egészségtudományi alapismeretek (mindkét szakirányon);
 • edzéselméleti és módszertani ismeretek (mindkét szakirányon);
 • rekreációelmélet és módszertan (rekreációszervezés szakirányon);
 • egészségnevelés elmélete és módszertana (egészségfejlesztés szakirányon).

A záróvizsga összetevői:

 • a szakterületi ismereteket felmérő írásos feladat megoldása (tesztdolgozat);
 • a szakdolgozat bemutatása és védése;
 • szóbeli vizsga;
 • gyakorlati vizsga (foglalkozásvezetési gyakorlat keretében a foglalkozásvezetés értékelése a rekreáció szakirányon).

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!