Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2023
2023. május 12.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozhat a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a 2023/2024. tanévben változatlanok.

A Hallgatói követelményrendszer szabályzata szerint nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali tagozatos) alap-, mester- illetve osztatlan képzésben részt vevő államilag támogatott, (ösztöndíjas, részösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges) hallgató részesülhet, aki a jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, az utolsó két aktív félévben legalább 55 kreditet megszerzett.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató az egyetemen Neptun tanulmányi rendszerén keresztül nyújthatja be. A pályázatok alapján a Szenátus augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására, az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2023/2024. teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege a Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000.- Ft/fő/hó.

Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére - jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb, vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során.

A pályázatot legkésőbb 2023. június 14-ig a NEPTUN tanulmányi rendszerben kell leadni.

A kérvényhez az alábbi űrlapokat kell kitöltve csatolnia:

  • igazolás a Hallgatói Önkormányzaton belül végzett tevékenységről >>>
  • igazolás a Szakkollégiumon belül végzett tevékenységről >>>
  • publikációs adatlap >>>
  • konferencia előadás megtartását igazoló adatlap >>>

A pályázathoz csatolandó dokumentumok továbbá:

  • nyelvvizsga bizonyítvány
  • TDK/OTDK oklevél
  • az adott sportági szakszövetség által kiállított igazolás a pontszámítás szempontjából figyelembe vehető sportversenyen/bajnokságban való részvételről és helyezésről.

Útmutató és felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz >>>

Utolsó módosítás: 2023. május 12. 10:50
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!