Pályázati felhívás Budapest Ösztöndíjprogramra
2024. május 16.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest Ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára.

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJPROGRAM célja:

 1. a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjas betekintést nyerjen a Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat közfeladatot ellátó, közszolgáltatást végző gazdasági társaságai (a továbbiakban: fogadó szervezetek) tevékenységébe, megismerhesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 2. hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához és
 3. hozzájáruljon a fogadó szervezetek szakember-utánpótlásának biztosításához.

A PROGRAM keretei, feltételei:

 1. A Program időtartama: várhatóan 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. közt összesen 5 hónap (az ösztöndíj-megállapodásban és az egyéni ütemtervben rögzített ütemezés szerint).
 2. Az ösztöndíjasok létszáma: évenként legfeljebb 20 fő
 3. A Budapest Ösztöndíjprogram keretében pályázat benyújtására az a nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
  1. valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel az ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonyban áll,
  2. büntetlen előéletű,
  3. cselekvőképes,
  4. a jelentkezését megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja a 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot,
  5. angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, szóbeli és írásbeli típusú vagy komplex nyelvtudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,
  6. vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján a kutatási feladatait havonta legalább 80 órában, ebből havonta legalább 40 órát a fogadó szervezetnél eltöltve ellátja;
  7. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a fogadó szervezet által előre megadott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentor írásbeli indoklással értékel;
  8. vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat részben vagy egészben, az elszámolás függvényében visszafizeti.


4. Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2024. június 16.

Elbírálás határideje: legkésőbb 2024. július 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A pályázati kiírásnak formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek. A formailag érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezettől kell felkérni. Az ösztöndíjak odaítélésénél értékelési szempont különösen a jelentkező szakmai kompetenciája, érdeklődési köre, illetve a fogadó szervezet által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terve.

A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíjprogramra pályázók és a Programban résztvevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely az alábbi oldalon megtalálható.alábbi oldalon megtalálható.

A pályázati anyagok – a sikeres pályázatok kivételével – megsemmisítésre kerülnek:

 1. kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
 2. kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Jelentkezés módja:

A pályázatot 2024. június 16-án éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre megküldve.

A tárgyban kérjük megjelölni: „Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025”.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 1/327-1579)

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a nyilatkozatok, az eljárási rend, az adatkezelési tájékoztató, valamint a Budapest Ösztöndíjprogram részletes szabályait tartalmazó 33/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelet megtalálható az alábbi oldalonalábbi oldalon.

A pályázat során benyújtandó iratok:

 1. Pályázati adatlap
 2. Fényképes önéletrajz
 3. Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben
  A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.
 4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról >>>
 5. Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, adatkezeléshez való hozzájárulásról, valamint annak tudomásulvételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyaga megsemmisítésre kerül >>>

Ezen iratok eredetben történő bemutatására a meghallgatásokon kerül sor.

Az elbírálás során eredetben bemutatandó iratok továbbá:

 1. 30 napnál nem régebbi aktív hallgatói jogviszony-igazolás;
 2. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok);
 3. A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.).
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!