Még lehet jelentkezni a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre!
2018. június 28.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Szeretne az egyetemi diplomája után is tanulni, de nem gondolkodik PhD képzésen? Itt a helye! Diplomával rendelkező, a nemzetközi sportkapcsolatok és a sportdiplomácia iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várja a Testnevelési Egyetem, a Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott, 2018. októberétől induló két féléves képzésére!

Nemzetközi Sportkapcsolatok Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés

Felvételi követelmények

 1. Bármely képzési területen legalább egyetemi, illetve MSc, MA végzettség és szakképzettség. A képzésre a 2018 nyarán diplomát szerzők is jelentkezhetnek.
 2. Felvételi beszélgetés, amelyre 2018. szeptember 10-14. között kerül sor a Testnevelési Egyetemen. A felvételi bizottság a jelentkezők sportszakmai, sportági tájékozottságát, motivációját és magyar valamint idegen (angol, vagy német, vagy francia) nyelvi kommunikációs képességeit hivatott felmérni.

A jelentkezés menete

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre jelentkezni a határidőre leadott, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal lehet. A Testnevelési Egyetem Tanulmányi Hivatala kéri, hogy a jelentkezési lap mellé a jelentkező csatolja diplomája másolatát is.

A szakirányú továbbképzés önköltséges, amelynek díja 320.000 Ft/félév.

Jelentkezni elektronikus formában lehet >>>

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Felvételi vizsga: 2018. szeptember 10-14. között egyéni beosztás alapján, amelynek időpontjáról a felvételi kérelem benyújtását követően, legkésőbb 2018. szeptember 4-ig küld írásos tájékoztatót az intézmény.

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre nem a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni!

Tudnivalók a továbbképzésről

A sport társadalmi, kulturális és gazdasági szerepe vitathatatlan. A világ sportja ugyanakkor a XX. század végétől jelentős átalakuláson megy keresztül. A sporttal kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi országában jelentősen megváltoztak. A sport világ- és kontinentális szervezetei bővültek, működésük átalakult, és az egyéb nemzetközi politikai és gazdasági szervezetek is elkezdtek egyre erősödő mértékben sportkérdésekkel is foglalkozni, amely e terület jelentőségét tovább növelte. A nemzetközi kapcsolatok egyre szövevényesebb rendszerében a sportdiplomácia, mint szakdiplomáciai ág is új, minden eddiginél összetettebb feladatok elé néz, amely a nemzetközi sportéletben résztvevő, vagy részt venni kívánó szakemberek felé is új kihívásokat támaszt. Ezért van szükség olyan szakemberek képzésére, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó nemzetközi intézmények működésében, szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és – ha kell – képviselni hazájuk érdekeit.

A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik már eleve magas szintű végzettséggel rendelkeznek, így reális esélyük lesz a rendszerszintű gondolkodást a sport integritásának figyelembevételével megvalósítani és a sport nemzetközi rendszerében helytállni. Ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a sportdiplomáciai feladatok hatékony és szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket e képzés.

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzéshez a szakmai hátteret a 93 esztendeje Európa meghatározó testkulturális oktatási intézményének számító Testnevelési Egyetem mellett Magyarország legtekintélyesebb sportszakmai társadalmi szervezete, az 1895-ben alapított Magyar Olimpiai Bizottság adja.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák alapvetően a szerteágazó szakmai ismeretek strukturált, rendszerszemléletű integrálásán alapulnak. A képzés elvégzését követően a hallgatók összefüggéseikben képesek értelmezni a nemzetközi sportkapcsolatok, a diplomácia és a sportdiplomácia különböző szakterületeinek működési mechanizmusait.

A leglényegesebb kompetenciák a következők:

 • A legfontosabb nemzetközi – politikai és gazdasági – szervezetek működésének ismerete;
 • Nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása;
 • Döntéshozatali mechanizmusok ismerete;
 • A sport társadalmi funkcióinak ismerete;
 • A sportkoncepciók és sport szakpolitikák ismerete;
 • A sport globális rendszerét meghatározó jogalanyok megismerése és működésük, szabályozásuk elsajátítása;
 • A nemzetközi sportszervezetek felépítésének, működésének ismerete;
 • Az interkulturális tárgyalástechnikák alkalmazásszintű ismerete;
 • A sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereinek, kommunikációs stratégiáinak ismerete;
 • A médiaszereplés gyakorlati elsajátítása;
 • Nemzetközi protokoll és (sport-) rendezvényszervezési, valamint marketing ismeretek.

Megszerezhető személyes készségek:

 • Külpolitikai elemző-készség;
 • Külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége;
 • Szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok és a külügyi igazgatás rendszerében;
 • A globalizáció és az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése;
 • Asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség;
 • Retorikai alapvetések ismerete;
 • Beszédkészség fejlesztése;
 • Interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása;
 • Nemzetközi tárgyalások felelős és alapos előkészítési, megvalósítási és utógondozási képessége;
 • Információszerzési és adaptált feldolgozási képesség;
 • A sport nemzetközi rendszerének, belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és jogalkotásának megértése és alkalmazása;
 • Az emberi jogok, a demokrácia és az esélyegyenlősség értékei iránti elköteleződés;
 • Szociális érzékenység általánosan és a sport területére vonatkoztatva;
 • Állandó törekvés a fair play eszmeiségének hiteles képviseletére.

A szakon végzettek alkalmasak lesznek:

 • A nemzetközi sportéletben történő részvételre;
 • A nemzetközi sportszövetségekben ellátandó munkavégzésre;
 • A hazai sportszövetségekben ellátandó, azok nemzetközi kapcsolatait érintő munkavégzésre;
 • Egyéb sportdiplomáciai feladatok ellátására;
 • A kormányzati és a nem kormányzati szervezetek nemzetközi sportügyeinek intézésére;
 • Nemzetközi szervezetek sportügyeinek intézésére.

A képzés tanterve >>>

Gyakran feltett kérdések

 • "Utolsó éves vagyok a főiskolán/egyetemen. Nyáron záróvizsgázom, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Igen, a felvételi vizsgán részt vehet, de felvételt csak akkor nyer a jelentkező, amikor bemutatja az oklevelét.
 • "Sikeresen záróvizsgáztam, viszont nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg az oklevelem. Ez esetben felvételt nyerhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Szakirányú továbbképzésre csakis az oklevél megléte esetén vehető fel hallgató, az oklevél adatait a Tanulmányi Hivatal köteles feltölteni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerbe.
 • "Nekem nincs főiskolai/egyetemi diplomám, de elvégeztem egy felsőfokú szakképzést. Felvételizhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia továbbképzésre?" - Sajnos nem, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szabályozza, hogy szakirányú továbbképzésre kizárólag felsőoktatási diploma megszerzése után lehet felvételizni.
 • "Külföldön szereztem a végzettségemet, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Igen, amennyiben az oklevél szakfordító által hitelesített hivatalos fordítását is mellékeli a jelentkezéshez. Az elismerési eljárás a Testnevelési Egyetem hatáskörébe tartozik, melyet az oklevélmásolat és a hivatalos szakfordítás birtokában végzünk el.
 • "Külföldi állampolgárként elvégezhetem-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzést?" - Amennyiben a jelentkező eleget tesz a felvételi követelményeknek, nincs akadálya, hogy külföldi állampolgárként elvégezze a képzést, amennyiben a magyar nyelvtudása ezt lehetővé teszi.
 • "Lesznek-e olyan tantárgyak, amelyeket idegen nyelven hallgathatok?" - Igen, ezek a képzés tantervében szerepelnek.
 • "Van felső korhatára a jelentkezésnek?" - Nincs felső korhatár.
 • "Milyen oklevelet kaphatok a szakirányú továbbképzés elvégzésekor?" - A két féléves szakirányú továbbképzést igazoló oklevélben a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakképesítés szerepel
 • "Mennyi a tandíj és mit tartalmaz? Van-e államilag finanszírozott hely?" - A képzés önköltséges, amelynek díja 320.000 Ft/félév. A vizsgák és a záróvizsga díjmentes! A különeljárási díjak a Testnevelési Egyetem hatályos Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint alakulnak. Az önköltség NEM tartalmazza a hallgatók utazási, szállás- és étkezési költségeit. Sajnos állami keret a szakirányú továbbképzésekre egyelőre nem áll rendelkezésünkre.
 • "Jogosult vagyok-e diákigazolvány kiváltására?" - Igen, a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen létrejött hallgatói jogviszony levelező tagozatos diákigazolvány igénylésére jogosít, melyet a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézhet a hallgató.
 • "Korábbi tanulmányaim beszámíthatók-e a képzésen?" - A képzés integritása érdekében erre nincs lehetőség.
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!