Rendelkezés a digitális formában történő számonkérések szabályairól
2022. december 5.Rektori Hivatal

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rektorának 2022. évi 4. sz. rendelkezése a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a digitális formában történő számonkérések szabályairól.

1. A rendelkezés célja

 A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész 13. §, 15. §-ban biztosított jogkörben, a digitális formában történő számonkérésekkel kapcsolatosan a következő szabályok kötelező alkalmazását és betartását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel hallgatói, felnőttképzési jogviszonyban álló személyekre, oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottakra, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező óraadó oktatókra terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2022. december 05-től visszavonásig tart.

4. Rendelkező rész

1.§ Általános rendelkezések

(1) Az Egyetemen a digitális formában történő szóbeli számonkérés a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül, a digitális formában történő írásbeli számonkérés a Moodle e-learning rendszeren keresztül történik.

2.§ A számonkérések szervezésével kapcsolatos rendelkezések

(1) Az Egyetemen a digitális formában történő szóbeli és írásbeli elméleti számonkérés megszervezése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) rendelkezései és a jelen rendelkezésben meghatározottak szerint történik.

(2) A számonkérés lebonyolításának menetéről a vizsga meghirdetésekor a hallgatókat minden esetben előzetesen tájékoztatni kell.

(3) Azon tantárgyak esetében, ahol a gyakorlati ismeretek elsajátítása és teljesítése a számonkérésen való részvétel feltétele, a vizsgaidőszak szervezése során - a TVSZ rendelkezéseitől eltérően - az elméleti és gyakorlati vizsgák eltérő sorrend szerint is megszervezhetők azzal, hogy a számonkérés eredménye csak a gyakorlat eredményes teljesítésének igazolását követően tekinthető érvényesnek.

3.§ A digitális formában történő számonkérések speciális eljárási szabálya

 (1) A digitális formában történő szóbeli számonkérést megkezdeni csak akkor lehet, ha a hallgató a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolta. A digitális formában történő írásbeli számonkérés során úgy kell tekinteni, hogy a vizsgán az online vizsgázók személyazonosságának igazolása a Moodle e-learning rendszerbe való belépéssel megvalósul.

(2) A digitális formában történő számonkérés során az oktató és a hallgató kötelesek kölcsönösen együttműködve eljárni, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének eleget tenni. A digitális formában történő számonkérés megkezdésével a hallgató elfogadja, hogy a számonkérés során nem használ nem megengedett eszközt, illetve más személy közreműködését nem veszi igénybe.

(3) A hallgatónak a digitális formában történő számonkérés során olyan körülmények között kell számot adnia tudásáról, amely alkalmas arra, hogy a számonkérés zavartalanul, beavatkozástól mentesen és a szükséges technikai feltételek – hang és kép átvitelére is egyaránt alkalmas számítástechnikai eszköz – rendelkezésre állása mellett történjen.

(4) A digitális formában történő szóbeli számonkérés esetén a vizsgáztató oktatónak a számonkérésre egyszerre legalább két hallgatót kell behívnia a számonkérés lebonyolítására szolgáló digitális értekezletre.

(5) A digitális formában történő szóbeli számonkérés egész időtartama alatt a hallgató köteles valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy arca, keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató oktató számára.

(6) A hallgató a digitális formában történő számonkérés során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.

(7) A megkezdett digitális formában történő számonkérést csak abban az esetben lehet minősíteni, ha a számonkérés során az online kapcsolat végig folyamatos volt.
Abban az esetben, ha a digitális szóbeli számonkérés során a vizsga megtartását lehetetlenné tevő technikai probléma (így különösen az internetes kapcsolat megszakadása)

a) a számonkérés megkezdését megelőzően merül fel, akkor az adott napra esedékes többi számonkérés lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a következő meghirdetett vizsgaidőpontban újabb vizsgakísérletet tegyen,

b) a számonkérés megkezdését követően merül fel, akkor haladéktalanul meg kell kísérelni a probléma elhárítását, és a számonkérést folytatni kell, ennek során azonban az oktató jogosult más vizsgatételből is kérdést feltenni. Amennyiben a problémát nem sikerül olyan ésszerű határidőn belül elhárítani, amely a vizsga sikeres lebonyolítását nem veszélyezteti, akkor az adott napra esedékes többi számonkérés lebonyolítását követően kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a következő meghirdetett vizsgaidőpontban újabb vizsgakísérletet tegyen.

Digitális írásbeli számonkérés során felmerülő technikai akadály (így különösen az internetes kapcsolat megszakadása) esetén a hallgató számára biztosítani kell újabb vizsgalehetőséget, az eredetivel azonos formában.

(8) A technikai problémával érintett digitális szóbeli és írásbeli számonkérés vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek és eredménytelen vizsgának sem.

(9) A vizsgalap papír alapon történő kinyomtatása, az oktató és hallgató általi hitelesítése digitális szóbeli számonkérés esetén nem megvalósítható. Az oktató köteles a szóbeli vizsga eredményét a vizsga ideje alatt a Neptunban rögzíteni.

(10) A digitális formában történő számonkérés során mind a vizsgáztató oktatóra, mind a hallgatóra kötelező érvényűek az Egyetem Etikai Kódexében foglalt rendelkezések, kiegészítve a jelen rendelkezésben foglaltakkal

4.§ A szakdolgozat

(1) Amennyiben a szak- és diplomadolgozat megvédése digitális formában került megszervezésre, a védés a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül történik a TVSZ vonatkozó rendelkezései, valamint a jelen rendelkezésben rögzített speciális szabályok alapján.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Rektori Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, az oktatási-kutatási szervezeti egységek, az Informatikai Iroda, valamint a Távoktatási és E-learning Csoport.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik.

Kérem a rektori rendelkezés maradéktalan betartását. A rendelkezés be nem tartása a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

Budapest, 2022. december 1.

                                                                                                                   Prof. Dr. Sterbenz Tamás rektor

2022. évi 4. sz. Rektori rendelkezés (TE/RH/838/2022)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!