A gyermekek védelmében – Kiválósági Program indul Gál Andrea vezetésével
2022. január 11.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Tématerületi Kiválósági Program keretein belül és finanszírozásával január 1-jén új kutatási projekt indul egyetemünkön. A „Sportkultúra és sportcsalád: preventív gyermek-, ifjúság- és szakembervédelem a sportban. Az áldozattá válás társadalmi, szervezeti és egyéni rizikófaktorai Magyarországon” címmel nyert pályázat kutatócsoportját Dr. habil. Gál Andrea tanszékvezető egyetemi docens vezeti.

A gyermekek védelmében - Kiválósági Program indul Gál Andrea vezetésével

A fizikai és pszichés egészség, az aktív szabadidő-eltöltés felértékelődésével különösen fontossá vált a családok számára, hogy gyermekeik rendszeres és szervezett keretek között sportolhassanak. A szülők joggal bízhatnak abban, hogy ennek során biztonságos és kulturált sportkörnyezetben, felelősségteljesen gondolkodó és viselkedő szakemberek felügyelete alatt állnak. Annál is inkább, mert a versenyszerűen sportoló tehetséges fiatalok sportiskolai, sportegyesületi és sportakadémiai szociális környezete egy sportcsaláddá formálódik. Amennyiben a médiában időről időre megjelenő, az utánpótlássportban feltárt edzői/sportszakember általi bántalmazásokról, visszaélésekről szóló hírek következtében csökken a sportcsalád iránti bizalom, ez a gyermekek sportból történő lemorzsolódásához, illetve az utánpótlás bázisának szűküléséhez vezethet. Előfordulhat, hogy az ilyen jellegű esetek nyomán erkölcsileg és egzisztenciálisan is tönkretehetik, meghurcolhatják az érintett sportszakembert, miközben a jelenség ennél jóval összetettebb értelmezéseket és megoldásokat igényelne.

Magyarországon is újra és újra felmerül ez a problémakör, de mindezidáig sem rendszerszintű válasz, sem pedig rendszerszintű beavatkozási stratégia nem született. A nemzetközi sportélet felől és a hazai gyermekjogok védelmének területét érintő előrelépés miatt egyre sürgetőbben merült fel az igény egy olyan kutatásra, amely multidiszciplináris szemléletben tárja fel az áldozattá válás összetett problematikáját. A témakör azonban nóvumként nem nélkülözheti a szociológia, pszichológia, pedagógia, etika szemléletrendszerét, ezáltal alkalmazott módon kapcsolódik a társjogági és a rendeleti szintű szabályozáshoz, valamint a szervezeti kultúra részeként a sportszervezetek etikai kódexeihez is. Így a kutatócsoport személyi összetételét tekintve is a multidiszciplinaritást tükrözi, számos tanszék és szervezeti egység munkatársainak bevonásával: a kutatás vezetője, Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, dr. Bodnár Ilona, dr. Dóczi Tamás (szociológia), dr. Szekeres Diána (jog), prof. dr. Soós István, dr. Dóczi-Vámos Gabriella (pedagógia), dr. Lénárt Ágota (pszichológia), dr. Perényi Szilvia (szervezetelmélet- és ismeret), dr. Farkas Judit (Európai Uniós ismeretek), valamint a sport gyakorlati oldaláról dr. Kalmár Zsuzsanna dolgoznak közösen a négy évet felölelő tudományos munka során. A kutatás hozadéka többrétű: megtörténik a sportolók, sportszakemberek bántalmazással kapcsolatos ismerethorizontjának feltárása; az áldozattá válás rizikófaktorainak azonosítása (mikro és mezoszinten); a sportszervezetek etikai kódexeinek, szervezeti kultúrájának, pedagógiai programjának és bántalmazási esetekkel kapcsolatos eljárásrendjének kialakítása, a már meglévők aktualizálása, valamint prevenciós és oktatási anyagok készítése különböző célcsoportoknak (gyermek, szülő, sportszakember, sportszervezet).

A közel 183 millió forint állami támogatást nyert kutatási projekt legfőbb értéke, hogy tudományos eredményekre alapozva szándékozik hozzájárulni a téma értelmezéséhez, és elsősorban a jövőbeni preventív rendszerek, tájékoztatási és oktatási csatornák, szakmai tartalmak kialakítására helyezi a hangsúlyt. A beavatkozási terület feltérképezésével lehetővé válhat a gyermekvédelmi szempontok markáns beemelése a sportszakemberek képzésébe és továbbképzési rendszerébe, míg a sportszervezetek részére az ifjúsági és gyermeksport biztonságát szolgáló tartalomfejlesztésre kerül sor. Mindezen felül a kutatás konklúzióinak összegzését követően normatív javaslattétellel is történhet a jogalkotó, illetve akár a sportszervezetek számára, hozzájárulva ezzel a sport állami és önszabályozási környezetének, kultúrájának fejlesztéséhez.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!