Kancellári rendelkezés a kollégiumi eljárásrendekről
2020. augusztus 29.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 8. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumában az egészségügyi válsághelyzet során alkalmazandó eljárásrendekről.

1. A rendelkezés célja

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel összefüggésben, hivatkozással az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által 2020. augusztus 17-én kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” tárgyú ajánlásra, a Testnevelési Egyetem kancellárja, a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben az egészségügyi válsághelyzet során a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumában (a továbbiakban: kollégium) speciális eljárásrendek alkalmazását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. augusztus 29-től visszavonásig tart.

4. Rendelkező rész

1. § Általános szabályok

 • A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
 • A személyi higiéné betartása valamennyi kollégista részéről elvárt. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását (3. számú melléklet), illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (a továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.
 • Fertőzésgyanú esetére riasztási protokollt kell kialakítani, melynek segítségével az érintett személy elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján kell a további intézkedéseket megtenni.

2. § Beköltözésre vonatkozó szabályok

 • A beköltözési folyamatot térben és időben úgy kell megszervezni, hogy az 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
 • A kollégiumba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használatával.
 • A beköltözésénél el kell végezni a pre-triázst: kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (2. számú melléklet) kitöltése és testhőmérséklet mérése. Annak végrehajtása és dokumentálása a kollégiumban foglalkoztatottak feladata. Abban az esetben, ha a kollégista a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a kollégiumba történő belépése megtiltható.
 • A beköltözés lebonyolításának segítése céljából a kollégista egy fő hozzátartozója abban az esetben léphet be a kollégium épületébe, ha elvégzi a pre-triázst: kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (2. számú melléklet) kitöltése és testhőmérséklet mérése. Amennyiben a beköltözés lebonyolításában segítő személy a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a kollégiumba történő belépése megtiltható.
 • A beköltözés során mind a beköltöző kollégistának, mind a beköltözés lebonyolításában résztvevőnek maszkot kell viselnie, amelynek rendelkezésre állásáról gondoskodniuk szükséges.
 • A beköltözéskor a kollégium közösségi tereiben egyszerre tíz, valamint a szemináriumi helyiségben egyszerre húsz főnél többen nem tartózkodhatnak.

3. § Elhelyezésre, bent tartózkodásra és bentlakásra vonatkozó szabályok

 • A kollégisták elhelyezése során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tanítási órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
 • A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni.
 • Elkülönítési és hatósági karantén céljából a kollégiumi férőhelyek 5%-át üresen kell fenntartani.
 • A kollégiumi karanténban elhelyezett személyek ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
 • A kollégium közösségi tereiben és közös használatú helyiségeiben (konyha, egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségek) térben és időben be kell tartani a távolságtartás szabályait. Abban az esetben, ha az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben az 1,5 méteres védőtávolság betartható, a maszk viselése ajánlott.
 • A közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.

4. § Hazalátogatásra, utazásra és visszaérkezése vonatkozó szabályok

 • A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodást (hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. Amennyiben a visszaérkező kollégista a pre-triázs alapján kockázatot hordoz, a kollégiumba történő belépése megtiltható. Ez esetben az újonnan történő belépés (visszaérkezés) vagy négy napnál nem régebbi – az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő – molekuláris biológiai vizsgálat (SARS-CoV-2 teszt) negatív eredményével vagy tizennégy nappal később a 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges. Az az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő – molekuláris biológiai vizsgálat (SARS-CoV-2 teszt) költségeit a kollégista viseli.

5. § Látogatásra és vendégfogadásra vonatkozó szabályok

 • A kollégiumban látogatót korlátozott számban lehet fogadni.
 • A kollégiumba történő belépéskor a látogatókra a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
 • A látogatók esetében a maszk viselése és az 1,5 méteres védőtávolság betartása – a fogadó kollégista lakószobája kivételével – a kollégium területén kötelező.
 • A kollégiumban vendéget (éjszakai bent tartózkodás) nem lehet fogadni.

6. § Kollégiumi rendezvényekre vonatkozó szabályok

 • A kollégiumban valamennyi rendezvény megtartása előzetes engedélyhez kötött.
 • A kollégiumban zárt térben 50 fő feletti rendezvény nem tartható. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvények vagy több személy egy térben történő együttes tartózkodása esetén, amennyiben az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk használata kötelező. Abban az esetben, ha az 1,5 méter távolság tartható, a maszk viselése ajánlott.
 • Az 50 fő összlétszámot meg nem haladó rendezvényeken kizárólag a kollégisták, továbbá a rendezvény jellegétől függően indokolt esetben az egyetem nem kollégista hallgatói vagy az egyetem foglalkoztatottjai vehetnek részt. Ezen személyek esetében a kollégiumba történő belépéskor a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
 • A rendezvényeket ”Az oktatás és az egyetemi rendezvények – egészségügyi válsághelyzet során történő – megszervezéséről, valamint a kapcsolódó eljárásrendek kötelező alkalmazásáról és betartásáról” szóló 2020. évi 2. sz. Rektori-kancellári közös rendelkezés értelmében – lehetőség szerint a szabadban – kell megszervezni úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során figyelemmel kell lenni az 1,5 méteres védőtávolság betartására.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. augusztus 29.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/8 (TE/KT/232/2020)

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:36
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!