Részben újraindul a jelenléti oktatás a Testnevelési Egyetemen
2021. május 7.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem rektorának rendelkezése értelmében a 2020/21. tanév tavaszi félévének befejezése a nappali munkarendű, alapképzésben (BA, BSc) részt vevő, nem végzős hallgatók számára a sportági gyakorlati tanítási órák, valamint a kizárólag személyes jelenléttel megtartható gyakorlati tanítási órák a tanítási rend szerinti 15. héten (2021. május 10-14.) tömbösített formában, jelenléti oktatás keretein belül kerülnek megtartásra. A teljes rendelkezés itt olvasható. 

A Testnevelési Egyetem Rektorának 2021. évi 1. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetemen a 2020/2021. tanév tavaszi félévének befejezéséről, a számonkérések rendjéről, valamint a 7/2020. sz. Rektori rendelkezés visszavonásáról. 

1. A rendelkezés célja

Hivatkozással a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 14.§-ára, továbbá ezzel összefüggésben a 234/2021. (V.6.) Korm. rendeletben foglaltakra, a Testnevelési Egyetem rektora, a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész 14. §, 16. §-ban biztosított jogkörben, a 2020/2021. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának lezárásával, valamint a számonkérések rendjével kapcsolatos szabályok kötelező alkalmazását és betartását írja elő, illetve visszavonja a 7/2020. sz. Rektori rendelkezést.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező óraadó oktatókra terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2021. május 10-től a 2020/21. tanév tavaszi félévének végéig tart.

4. Rendelkező rész

1.§ A 2020/21. tanév tavaszi félévének befejezése

(1) A nappali munkarendű, alapképzésben (BA, BSc) részt vevő, nem végzős hallgatók számára a sportági gyakorlati tanítási órák, valamint a kizárólag személyes jelenléttel megtartható gyakorlati tanítási órák a tanítási rend szerinti 15. héten (2021. május 10-14.) tömbösített formában, jelenléti oktatás keretein belül kerülnek megtartásra.
Azok a nappali munkarendű, alapképzésben (BA, BSc) részt vevő, nem végzős hallgatók, akik a 2020/21. tanév tavaszi félévére felvételt nyertek a Kerezsi Endre Kollégiumba (a továbbiakban: Kollégium), a tanítási rend szerinti 15. héten (2021. május 10-14.) beköltözhetnek a Kollégiumba, a kollégiumi havidíj időarányos befizetése mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkarendben és képzésben részt vevő hallgatók számára az elméleti tanítási órák, valamint a gyakorlati jeggyel záruló, de személyes jelenlétet nem igénylő elméleti tanítási órák a tanítási rend szerinti 16-17. héten (2021. május 17-28.) digitális munkarendben kerülnek megtartásra.

(3) Az osztatlan testnevelő, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári képzésben részt vevő, nem végzős hallgatók számára az elméleti tanítási órák, valamint a gyakorlati jeggyel záruló, de személyes jelenlétet nem igénylő elméleti tanítási órák a tanítási rend szerinti 15. héten (2021. május 10-14.) digitális munkarendben kerülnek megtartásra.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott képzésben részt vevő hallgatók számára a sportági gyakorlati tanítási órák, valamint a kizárólag személyes jelenléttel megtartható gyakorlati tanítási órák a tanítási rend szerinti 16-17. héten (2021. május 17-28.) tömbösített formában, jelenléti oktatás keretein belül kerülnek megtartásra. Azok az osztatlan testnevelő, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári képzésben részt vevő, nem végzős hallgatók, akik a 2020/21-es tanév tavaszi félévére felvételt nyertek a Kollégiumba, a tanítási rend szerinti 16-17. héten (2021. május 17-28.) beköltözhetnek a Kollégiumba, a kollégiumi havidíj időarányos befizetése mellett.

(5) A mesterképzésben (MA, MSc), illetve szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára a sportági gyakorlati tanítási órák, valamint a kizárólag személyes jelenléttel megtartható gyakorlati tanítási órák a tanítási rend szerinti 18. héten (2021. május 31-június 4.) tömbösített formában, jelenléti oktatás keretein belül kerülnek megtartásra. Az elméleti tanítási órák, valamint a gyakorlati jeggyel záruló, személyes jelenlétet nem igénylő elméleti tanítási órák továbbra is digitális munkarendben kerülnek megtartásra.

(6) A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 44.§ (3) és (5) bekezdésétől eltérően az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak végéig van lehetőség .

(7) A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 44.§ (12) és (13) bekezdésétől eltérően a gyakorlati jegy megszerzésére a vizsgaidőszak végéig van lehetőség.

(8) Az elméleti szóbeli számonkérések a Microsoft Teams rendszeren keresztül, az írásbeli számonkérések a Moodle e-learning rendszeren keresztül digitális formában kerülnek lebonyolításra.

(9) A sportági gyakorlati számonkérések személyes jelenléttel kerülnek lebonyolításra.

2.§ A digitális formában történő számonkérések speciális eljárási szabályai

(1) A digitális formában történő számonkérést megkezdeni csak akkor lehet, ha a hallgató a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolta.

(2) A digitális formában történő számonkérés során a jóhiszeműség és tisztesség követelményét meg kell tartani. A digitális formában történő számonkérés megkezdése előtt minden hallgató nyilatkozik arról, hogy a számonkérés során nem használ nem megengedett eszközt, illetve más személy közreműködését nem veszi igénybe.

(3) A hallgatónak a digitális formában történő számonkérés során olyan körülmények között kell számot adnia tudásáról, amely alkalmas arra, hogy a számonkérés zavartalanul, beavatkozástól mentesen és a szükséges technikai feltételek – hang és kép átvitelére is egyaránt alkalmas számítástechnikai eszköz – rendelkezésre állása mellett történjen.

(4) Szóbeli számonkérés esetén a vizsgáztató oktatónak a számonkérésre egyszerre legalább két hallgatót kell behívnia a számonkérés lebonyolítására szolgáló digitális értekezletre.

(5) A hallgató köteles a digitális formában történő számonkérés egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy arca, keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató oktató számára.

(6) A hallgató a digitális formában történő számonkérés során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.

(7) A megkezdett digitális formában történő számonkérést csak abban az esetben lehet minősíteni, ha a számonkérés során az online kapcsolat végig folyamatos volt. Amennyiben az online kapcsolat a hallgató és a vizsgáztató oktató között megszakad – azaz a hallgató kilép a digitális értekezletből vagy lekapcsolódik a videójel –, a vizsgáztató oktató „nem jelent meg” bejegyzéssel a vizsgát lezárja. Ebben az esetben a hallgató vizsgalehetőségeinek száma eggyel csökken.

(8) Amennyiben a hallgató három munkanapon belül érdemben – hivatalos szerv általi igazolás alapján – igazolja, hogy a kapcsolat vis maior (pl.: áramszünet) miatt szakadt meg, azaz a hiba önhibáján kívül keletkezett, úgy a vizsga megismételhető abban az esetben, ha a TVSZ-ben meghatározott, a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételek biztosíthatók (a vizsgaidőszakban még elegendő idő áll rendelkezésre vizsga letételére). A vis maior alapjának megállapítása a Tanulmányi Hivatal hatásköre. A vis maior megállapítására irányuló kérelem a vizsgaidőszak befejezését követően nem nyújtható be.

(9) A digitális formában történő számonkérés során mind a vizsgáztató oktatóra, mind a hallgatóra kötelező érvényűek az Egyetem Etikai Kódexében foglalt rendelkezések, kiegészítve a jelen rendelkezésben foglaltakkal.

3.§ A szakdolgozat

(1) A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 54. § (6) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a hallgatóknak a szak-, illetve diplomadolgozatot az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egységnek is elektronikus úton, PDF formátumban kell benyújtaniuk. A szak- és diplomadolgozatok megvédése a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül történik a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései, valamint a jelen rendelkezésben rögzített speciális szabályok alapján.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Rektori Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, az oktatási-kutatási szervezeti egységek, az Informatikai Iroda, továbbá a Távoktatás és E-learning Csoport.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik. Jelen rendelkezés hatálybalépésével a 7/2020.sz. Rektori rendelkezés visszavonásra kerül. Kérem a rektori rendelkezés maradéktalan betartását. A rendelkezés be nem tartása a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

Budapest, 2021. május 7.

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos s. k. rektor

1/2021. sz. Rektori rendelkezés (TE/RH/348/2021)

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 14:47
nyomtatás
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!