Oktatás

Sport mentáltréner mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Sport mentáltréner mesterképzési szak (sport mental training master programme)

Szakképzettség neve (angol): okleveles sport mentáltréner ( sport mental trainer)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Kreditszáma: 120 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. habil. Lénárt Ágota

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan sport mentáltrénerek képzése, akik képesek az egészséges felnőttek és gyermekek mentális képességeinek fejlesztésére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésének támogatására a fizikai aktivitás és lelki működések összefüggéseinek ismeretében, felkészültek a sport mentális feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére, továbbá arra, hogy iskolai vagy sportszervezet szinten érzékenyítsék a sportkörnyezet résztvevőit és tovább növeljék a sportvezetők, edzők, szülők és az ifjúság tudatosságát a fizikai aktivitás és a lelki működések valódi teljesítménynövelő és harmonizáló hatásai felé, továbbá akik a felnőtt- és utánpótlás korú élversenyzők és rekreációs szintű sportolók számára az edzés-, és versenyfelkészítő munkába olyan alap sportpszichológiai tudást vezetnek be, amely hozzásegíti őket sportbéli magatartásuk megértéséhez és fejlesztéséhez. 

Idegen szaknyelvi követelmények:

Tantárgyba épített szaknyelvi ismeretközvetítés, egy féléven át: Sportpszichológia (1. félév), kollokvium

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat 240 óra a felsőoktatási intézménnyel együttműködési szerződésben álló intézményekben, szervezetekben (sportegyesületek, sportklub, sportiskola, szövetség, akadémia, iskola, gyakorlóiskola).

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv >>>

Osztatlan tanárképzés

Képzésről röviden

Az osztatlan tanárképzésünk kétszakos testnevelő-gyógytestnevelő tanár szakon az egészség- és orvostudományi ismeretek, sportszakmai és sporttudományi elméleti és gyakorlati ismeretek, speciális szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint az iskolai gyakorlat egymásra épülő következetes rendszere. Ez lehetőséget bíztosít arra, hogy olyan testnevelő-gyógytestnevelő tanárok képzése valósuljon meg, akik a megszerzett tudás és tapasztalat birtokában hozzájárulnak a magasszintű oktatómunka és szakszerű nevelési feladatok ellátásához a köznevelés és a felsőoktatás különböző szintjein. Ennek érdekében a képzés elméleti alapvetéseit az oktatók gyakorlati példákon keresztül ismertetik meg a hallgatókkal. Az elméleti és gyakorlati órák, az iskolai gyakorlatok rendszere a testnevelő-gyógytestnevelő tanárokat a mindennapos testnevelés oktatási-nevelési feladataira és kihívásaira készítik fel.

Mintatanterv

 • Osztatlan tanári 11 félév Testnevelő- gyógytestnevelő- egészségfejlesztő tanár 2017-2021 között >>>
 • Osztatlan tanári mesterképzés 10 félév 2022-től kezdők >>>
 • Osztatlan tanári mesterképzés 10 félév 2023-től kezdők >>>

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett csoportos gyakorlatokból, illetve egy 325 órás egyéni összefüggő iskolai gyakorlatból áll.

Felvételi követelmények

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Egészségfejlesztés tanár mesterképzési szak

1. A képzés célja

Olyan pedagógusok képzése, akik képesek az alapképzésben vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben, az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, továbbá felkészítés a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

2. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: okleveles egészségfejlesztés-tanár

3. Az  ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

4. Diplomadolgozat

Az oklevél megszerzéséhez a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó diplomadolgozat, és az annak részét képező portfolió benyújtása szükséges. (A csoportos és az egyéni iskolai tevékenység szakmai-pedagógiai jellegű tényeit a portfolió mutatja be.)

5. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

Az egészségfejleszés-tanár szakon a szakterületi és szakmódszertani ismereteket számon kérő záróvizsga az egészségfejlesztés-elmélet és -módszertan ismeretanyagára terjed ki. Az ismeretanyag komplex módon tartalmazza az egészségfejlesztés szakterületi és szakmódszertani ismereteit.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • A végbizonyítvány (abszolotórium) megszerzése;
 • a diplomadolgozat elkészítése  és megvédése;
 • egészségfejlesztés-tanár záróvizsgát − az egyéb általános szabályzatok figyelembevétele mellett − csak az tehet, aki az egészségfejlesztés-tanár szak szakterületi záró-szigorlatát az egészségfejlesztés-elmélet és -módszertan tárgyköréből sikerrel teljesítette, valamint rendelkezik a csoportos tanítási gyakorlat teljesítménye alapján meghatározott érdemjeggyel;
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a komplex tanári záróvizsgán a képzési célnak megfelelően, komplex, szóbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • Az egészség, mint érték és cél (multidiszciplináris megközelítés).
 • Egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségmagatartás, betegségmagatartás, magas kockázati csoportok.
 • Életminőség-modell, az egészség-betegség határa, az életminőség szociális és demográfiai meghatározói, a környezet egészséget meghatározó szerepe.
 • Életmód, kultúra, egészségtudatosság, az idő és az egészség.
 • A magyar népesség életminőségének vizsgálatára alkalmazott módszerek: pozitív, illetve negatív magatartásformák, életmód és életminőség, szenvedélybetegségek.
 • A táplálkozás egészséget meghatározó szerepe, testmozgás és egészség.
 • Egészségmegőrzés, családi életre való nevelés, férfi és női szerepek, társas kapcsolatok.
 • Szexualitás, biztonságos szex, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése.

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Testnevelő tanár mesterképzési szak

A képzésről röviden

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Mintatanterv

 • 3 féléves, 2024-től (mintatanterv hamarosan elérhető)
 • 2 féléves, 2023-tól >>>
 • 4 féléves, 2023-tól >>>
 • 2 féléves, 2022-től >>>
 • 4 féléves, 2022-től >>>

Felvételi követelmények

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!