;>
Archívum

2015. október

A Magyar Tudomány Napja (pályázati felhívás)

A Magyar Tudomány Napja (pályázati felhívás)

Múlt, jelen és jövő – a sporttudományról és művelőiről.

A pályázat célja

A Testnevelési Egyetem a Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív javaslatok megírására felhívni a BSc képzésben részt vevő hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot" az önálló kutatói pályájuknak.

 • A pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati anyag.
 • Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc képzésében aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
 • Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba történő benyújtásának határideje 2015. október 30. (péntek).
 • Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet beküldeni!
 • A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.
A pályázat díjazása

Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

 1. helyezett: 100 000 Ft
 2. helyezett: 50 000 Ft
 3. helyezett: 25 000 Ft
A pályázat formai követelményei

A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell elkészíteni.

A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani.

 • I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek.
  • 1. Kötéstábla. Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:
   • Pályázat
   • A pályázati anyag szerzőjének neve
   • A készítés évszáma
  • 2. Belső címlap (minta szerint)
  • 3. Tartalomjegyzék. A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása után, a túltagolás kerülendő.
  • 4. Mottó (nem kötelező). A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó, rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen és tartalmazza az idézet forrását.
 • II. A fő szöveget követő járulékos rész
  • 5. Irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.
 • III. A főszöveg néhány jellemzője
  • Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm
  • Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont
  • Sortávolság: 1,5
  • A szöveg igazítása: sorkizárt
Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen.

A hivatkozásról

Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben, hivatkozásokban. A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző nevét és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

 • Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)
 • Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411) (Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.", sem „p", sem pp")
 • Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)
 • A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk. 1988) vagy (Johnson ed. 1988)
 • Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968) és (Mester P. 1986)
 • Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)
Irodalomjegyzék
 1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.
 2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia bekezdésekkel formázni.
 3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel, kiskapitálissal, ne kövérítsük!
 4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.
A művek leírásának formája lábjegyzetben
 • Ha könyvre hivatkozunk:
  • A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi szerzőknél egyaránt) kiskapitális
  • A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont
  • A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a kiadó.
  • Példa: Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris
 • Ha folyóiratcikkre hivatkozunk, a kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot. Példa: Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41. A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:".Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.", sem „p", sem pp". A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!
 • Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk, jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.), (eds.), (hrsg.), (szerk.): 6. A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül. Példa: Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.
 • Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk, járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén. Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.
 • Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben). Példa: Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing. http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.). Törekedjünk arra, hogy az internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk, tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel! Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott változatra hivatkozzunk.
Lábjegyzetek

Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől meddig idézünk más szerzőtől.

Ábrák, táblázatok

A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését beszéljék meg a konzulensükkel!) A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is. A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok - pl. % - világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra címét!

Plágium

A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását, valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány, esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból - pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt - kizárja a bírálati eljárásból.

A Magyar Tudomány Napja

Múlt, jelen és jövő - a Sporttudományról és művelőiről

A pályázat célja

A Testnevelési Egyetem A Magyar Tudomány Napja alkalmából szeretné a sporttudományok területén olyan rövid tanulmányok, értekezések, innovatív javaslatok megírására felhívni a II. évfolyamos, BSc képzésben részt vevő hallgatókat, amelyek köthetőek a Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához.

Célunk, hogy a pályaművek elkészítése során a hallgatók, a tudásanyag megszerzésén túl olyan gyakorlati és kutatás-módszertani kompetenciák készségszintű elsajátításához juthassanak, ami segítséget nyújt szakdolgozataik elkészítése során, illetve megteremti az első „lépcsőfokot" az önálló kutatói pályájuknak.

Pályázat tartalma: A Testnevelési Egyetem 90. évfordulójához köthető pályázati anyag

Pályázhatnak: Testnevelési Egyetem BSc II. évfolyamos aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói.

Pályázat leadásának helye és ideje: A pályázati anyagok Tanulmányi Hivatalba történő benyújtásának határideje 2015. szeptember 25. (péntek).

Pályázni egyéni vagy kollektív (max. 4 fős) munkával lehet. Pályaműként kizárólag eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet beküldeni!

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazottakra.

Eredményhirdetés: A pályázat eredményhirdetésére 2015. novemberében, a tudománynapi ünnepélyes konferencián kerül sor, ahol az első három helyezet 5 perces prezentáció keretében bemutathatja elkészült pályaművét.

A pályázat díjazása

Az első három helyezett egyszeri pénzjutalomban részesül.

1. helyezett: 100 000 Ft

2. helyezett: 50 000 Ft

3. helyezett: 25 000 Ft

A pályázat formai követelményei

A pályaműveket számítógéppel írva, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolsággal, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margóval készítve, minimum 8, maximum 10 törzsoldal terjedelemben (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül) kell elkészíteni.

I. A dolgozat fő szövegét megelőző járulékos részek A pályázati munka tagolása

A pályázati anyag szövegét célszerű egymástól jól elkülönített részekre bontani. 1. Kötéstábla

Spirálozott kötés amelyen a következő adatoknak kell szerepelnie:

Pályázat

A pályázati anyag szerzőjének neve
A készítés évszáma

2. Belső címlap

A 1. sz. mellékletben szereplő minta szerint.

3. Tartalomjegyzék

A legtöbb szövegszerkesztővel automatikusan előállítható a címsorok megadása után, a túltagolás kerülendő.

4. Mottó (nem kötelező)

A mottó nem kötelező része a műnek, ha azonban hatásos és a témához kapcsolódó, rövid idézetet talál, azt mottóként felhasználhatja. A mottó önálló oldalon szerepeljen és tartalmazza az idézet forrását.

II. A fő szöveget követő járulékos rész

5. Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! Az irodalomjegyzékre vonatkozó további tudnivalók a hivatkozással kapcsolatos fejezetben kerül részletezésre.

III. A főszöveg néhány jellemzője

Lapszélek: a bal oldalon 3 cm, mindenütt máshol 2,5 cm Betűk típusa és mérete: Times New Roman, 12 pont Sortávolság: 1,5 A szöveg igazítása: Sorkizárt

Adatvédelmi szempontból a dolgozat az előírásoknak megfelelő legyen. A hivatkozásról

Egyetlen szerző neve sem szerepeljen a szövegben, hivatkozásokban, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben, és fordítva: egyetlen szerző (és mű) sem szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben, hivatkozásokban.

A szövegben a zárójeles hivatkozási módot alkalmazzuk. Ez tartalmazza a szerző nevét és a mű megjelenésének évszámát a következő módon:

Ha általában idézünk: szerző és évszám (Tóth 1964.)

Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi akár szépirodalmi műből: a szerző neve után következzen az évszám, majd az oldalszám (Tóth 1964: 411)

(Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.", sem „p", sem pp")

Ha az adott műnek több szerzője van, a neveket kötőjellel választjuk el egymástól Csermely-Gergely-Tóth 1975), háromnál több szerző esetén a következő formát használjuk: (Tóth és mások 1989)

A szerkesztőt (szerkesztőket) a következőképpen jelölhetjük meg: (Kiss szerk. 1988) vagy (Johnson ed. 1988)

Két azonos vezetéknevű szerző esetén a következő az eljárás: (Mester K. 1968) és (Mester P. 1986)

Ha azonos szerző több műve szerepel az irodalomjegyzékben, az évszám után tett kisbetűkkel különböztetjük meg őket egymástól: (Csermely 1995a)

Iroda lomjegyzék

1. A zárójeles hivatkozási forma megköveteli, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén teljes legyen és a szerzők (ezek esetleges hiánya esetén a címek) betűrendjében (abc-sorrendben) tartalmazza a művek adatait.

2. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket nem kell sorszámozni vagy francia bekezdésekkel formázni.

3. A szerzők nevét szövegen belül ne írjuk folyamatos nagybetűvel, kiskapitálissal, ne kövérítsük!

4. A címet dőlt (kurzív) betűvel különböztessük meg.

A művek leírásának formája lábjegyzetben Ha könyvre hivatkozunk:

1. A szerző vezetékneve majd a keresztnév kezdőbetűi (magyar és külföldi szerzőknél egyaránt) kiskapitális

2. A megjelenés évszáma zárójelben, utána pont

3. A cím, (dőlt kuzív) utána pont, a megjelenés helye, majd kettőspont után a kiadó.

Példa:

Gyurgyák, J. (1966). Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Ha folyóiratcikkre hivatkozunk:

A kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot.

Példa:

Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41.

A folyóirat megnevezés előtt nem kell „In:"

Az oldalszám előtt vagy után nem kell sem „old.", sem „p", sem pp". A cikk címét és a folyóirat címét pont is kövesse!

Ha tanulmánygyűjteményben megjelent írásra hivatkozunk:

Jelöljük meg a szerkesztőt vagy a szerkesztőket (előtte In:), utána zárójelben (ed.), (eds.), (hrsg.), (szerk.): 6

A hivatkozás végén adjuk meg a tanulmány oldalszámát a köteten belül. Példa:

Ely D. (1985). Napjaink tanulóinak két világa. In: Csoma Gyula (szerk.): A közoktatás világproblémái. Budapest: Gondolat. 165-173.

Ha konferenciakötetben megjelent írásra hivatkozunk:

Járjunk el ugyanúgy, mint a tanulmánykötet esetén.

Ne a konferencia helyét, idejét és címét tüntessük fel, hanem a megjelent kötet szerkesztőjét, szerkesztőit, a megjelenés helyét, a kiadót és az oldalszámot.

Az internetről letöltött dokumentumok leírásakor

Jelöljük meg a mű URL-jét (internetes címét) és letöltésének dátumát (zárójelben): Példa:

Knott, D. (2005). Critical Reading Towards Critical Writing. http://www.utoronto.ca/writing/critrdg.html (2005. február 23.)

Törekedjünk arra, hogy az Internetről jól azonosítható művekre hivatkozzunk,

tehát ezeknek legyen szerzője, címe, évszáma. Ezeket derítsük fel!

Ha valamely műnek nyomtatott és internetes változata is van, kizárólag a nyomtatott

változatra hivatkozzunk.

Lábjegyzetek:

Feltétlenül használjuk a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, pontosan jelezzük, mettől meddig idézünk más szerzőtől.

Ábrák, táblázatok:

A szöveg közben helyezzük el őket. (A nagyobb terjedelmű ábrák elhelyezését beszéljék meg a konzulensükkel!)

A táblázatokat sorszámmal kell ellátni, amelyet célszerű a táblázati mezőbe beleszerkeszteni, és hivatkozni kell rá a szövegben is. A grafikus vagy diagramot tartalmazó ábráknál is ugyanagy járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a grafikonnal ábrázolt fogalmak, ill. statisztikai adatok - pl. % - világosan leolvashatók legyenek, az ábra szövegmezőjébe szerkesszük be az ábra címét!

Plágium

A plagizálás elkerülése érdekében, a hallgatóknak fel kell tüntetniük a szövegben vagy lábjegyzetben a nem általános tudás tárgyát képező tények, adatok forrását, valamint a másoktól származó gondolatokat, illetve idézeteket. Ez a szabály minden felhasznált forrásra egyaránt vonatkozik, legyen az kutatási eredmény, tanulmány, esszé, könyvismertető, internetes oldal, hangzó szöveg stb. A hallgatónak a benyújtott dolgozatban pontosan dokumentálnia kell a dolgozat megírásához felhasznált forrásokat, irodalmat, és a szó szerinti idézetek esetén idézőjelet kell használnia. Ennek elmulasztása esetén a hallgató a plágium vétségét követi el, és a pályázati bírálati eljárásból kizárásra kerül.

Plagizálásnak minősül más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által

készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése.

A pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból - pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt - kizárja a bírálati eljárásból.

Budapest, 2015. május 28.

Harmos Andrea Tanulmányi Hivatalvezető

Dr. Bognár József kinevezése

Dr. Bognár József kinevezése

2015. október 6-i keltezéssel Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora - Prof. Berkes István, Prof. Tihanyi József (az OTDT Testnevelési- és Sportszakmai Szekció elnöke) és Prof. Koller Ákos tudományos rektorhelyettes javaslatára - Dr. Bognár József egyetemi docenst nevezte ki a Testnevelési Egyetem TDK felelősének.

Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója

Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója

2015. október 8-9-én Egerben került megrendezésre a 64. Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója, melyen a Testnevelési Egyetem idén 41 sportolóval képviseltette magát. A rendezvény jellegzetessége, hogy évente változik a sportági program, idén öt sportágban (atlétika, úszás, férfi kosárlabda, női kézilabda, mix röplabda) rendezett tornát a házigazda. A TF-es csapat az atlétikán kívül minden fronton képviseltette magát. A találkozón hagyományosan az egyetem amatőr sportolói szerepelnek, ami idén sem történt másképp.

Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója

A csütörtöki versenynapon az úszás kivételével a sportágak csoportmérkőzési folytak, illetve a közös megnyitón vettek részt a csapatok. Este a szervezők közös meccsnézéssel, illetve táncos esttel kedveskedtek a sportoló fiataloknak.

Pénteken a helyosztók kerültek lebonyolításra, illetve az úszó versenyszámok kaptak helyet. A sportversenyek minden helyszínen az eredményhirdetéssel végződtek. A jó hangulatú mérkőzéseken sokszor nagyon szoros eredmények születtek. Úszásban remekelt a TF, hiszen majdnem az összes versenyszámban mi hódítottuk el az aranyat, a többi csapatsportágban sajnos nem sikerült dobogóra kerülni. Jövőre Nyíregyházán lesz alkalmunk egyetemünket képviselni a 65. SHS keretében.

Eredmények:

 • Úszás:
  • 50m női gyors: Kőrös Evelin 1. hely
  • 50m női mell: Kertész Tímea 1. hely
  • 50m férfi pillangó: Noel Kristóf 1. hely
  • 50m női pillangó: Galamb Szimonetta 1. hely
  • 4x50m női vegyes váltó: Testnevelési Egyetem 1. hely
  • 8x50m gyors váltó: Testnevelési Egyetem 1. hely
  • 4x50m férfi vegyes váltó: Testnevelési Egyetem 2. hely
  • 50m férfi hát: Sirkó Bálint 2. hely
  • 50m férfi mell: Sprőber Soma 2. hely
  • 50m férfi gyors: Pausz Tamás 5. hely
 • Röplabda:
  • Testnevelési Egyetem: 4. hely
 • Kosárlabda:
  • Testnevelési Egyetem: 5. hely
 • Kézilabda:
  • Testnevelési Egyetem: 5. hely

Kovács Ágnes elismerése

Kovács Ágnes elismerése

Egyetemünk munkatársa, Kovács Ágnes újabb amerikai elismerésben részesült: beválasztották az Arizona State University halhatatlanjai közé. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónő 2001 és 2005 között volt az egyetemi úszócsapat tagja.

Kovács Ágnes, akit tavaly a vizes sportokat tömörítő nemzetközi hírességek csarnokába iktattak be, 2005-ben amerikai diplomát szerzett marketing és kommunikáció szakon, valamint végzős hallgatóként az egyetem legmagasabb kitüntetésében részesült négyéves kimagasló tanulmányi és sporteredményei elismeréséül. Az egyetemi úszócsapat tagjaként több egyetemi és NCAA-rekordot úszott, valamint amerikai bajnoki címet is szerzett, 200 yardos mellúszásban pedig jelenleg is ő tartja az egyetemi csúcsot.

Kovács Ágnes az Egyesült Államokból való hazatérése után második diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg, közgazdász-szociológus szakon, jelenleg pedig a Testnevelési Egyetemen doktori tanulmányait végzi, ahol óraadó is egyben.

"Nagyon örültem a hírnek, hogy idén én is bekerülök az Arizona Állami Egyetem halhatatlanjai közé - mondta az MTI-nek Kovács Ágnes. - Négy évet éltem Amerikában, egyetemre jártam, és közben tagja voltam az egyetemi úszócsapatnak. Számomra az élsport mellett mindig is kiemelten fontos volt a tanulás, éppen ezért mindkét területen igyekeztem helytállni. Ez a kitüntetés egy nagyon jóleső és megtisztelő visszajelzése annak, hogy az az út amelyet már kislánykoromban célul tűztem ki magam elé, és amelyen végig is mentem, mások számára elismerésre méltó."

A beiktatási ünnepségre október 9-én került sor Phoenix városában. A frissen beválasztott Hall of Fame tagok nyilvános köszöntése másnap este, az ASU-Colorado amerikaifutball-mérkőzés félidejében volt, a 64 000 férőhelyes Arizona Állami Egyetem stadionjában.

Idén szeptembertől minden idők legeredményesebb úszója, az amerikai Michael Phelps is az Arizona Állami Egyetem úszócsapatával, Bob Bowman edző irányítása alatt készül a riói olimpiára. Az egyetemi úszócsapat tagja a világbajnoki ezüstérmes hosszútávúszó Olasz Anna is.

forrás: kovacsagnes.hu

Benczenleitner Ottó aranyérmes

Benczenleitner Ottó aranyérmes

Benczenleitner Ottó, az Atlétika Tanszék docense a Nizzában megrendezett Senior Európa Játékokon (European Masters Games) diszkoszvetésben első helyezést ért el. Gratulálunk!

Benczenleitner Ottó aranyérmes

Diplomaosztó DVD

Diplomaosztó DVD

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2015. július 19-én megrendezett diplomaosztó ünnepségről készített felvételt tartalmazó DVD-t átvehetik a Tanulmányi Hivatalban, minden volt hallgató az egykori ügyintézőjétől, kizárólag ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy az igényt előzetesen jelezzék telefonon, vagy emailben!
Konferencia meghívó

Konferencia meghívó

A Magyar Sporttudományi Társaság és a Testnevelési Egyetem tisztelettel meghív minden érdeklődőt a "Döntés és elemzés technikák felhasználása a sportági hatékonyság érdekében" című konferenciára.

A konferencia időpontja: 2015. október 15. csütörtök 10.00-16.00.

Helyszíne: Testnevelési Egyetem, Hepp Ferenc terem (Budapest XII., Alkotás utca 44., Főépület, I. emelet)

Program

 • 09.30 – 10.00 Regisztráció
 • 10.00- 10.20 Köszöntők - konferencia megnyitása
  • Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke
  • Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora
 • Délelőtti szekció
  • 10.20 – 10.45 Sportanalitika és intuíció (Sterbenz Tamás, Testnevelési Egyetem)
  • 10.50 – 11.15 Modellek és makettek használata a döntésekben (Mérő László, Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont)
  • 11.20 – 11.45 Döntés, döntés-előkészítés a gyakorlati sportpszichológiai szempontjából (Lénárt Ágota, Testnevelési Egyetem)
  • 11.50 – 12.15 Kentaurtól a csapatgondolkodásig (Kállai Gábor, Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont)
 • 12.20 – 13.00 Büfé ebéd
 • Délutáni szekció:
  • 13.00 – 13.25 Videó-analízis az élsportban (Túróczy Gábor, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége)
  • 13.30 – 13.55 Sporttudományi mérések a mai, modern labdarúgásban (Schuth Gábor, Magyar Labdarúgó Szövetség)
  • 14.00 – 14.25 Modern rendszerek felhasználása a játékos és elemzésében teljesítmény (Kovács István, InStat Football)
  • 14.30 – 14.55 A STEVA elemző program használata a jégkorong gyakorlatában (Kiss Dávid, Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia, Magyar Jégkorong Szövetség)
  • 15.00 – 15.25 Sportági döntés-előkészítés a kézilabdában (Berta Sándor, Nemzeti Kézilabda Akadémia)
  • 15.30 – 15.55 Döntések és elemzések kapcsolata a vízilabdasportban (Gergely István, Magyar Vízilabda Válogatott)
 • 16.00 A konferencia zárása

A konferencián a részvétel ingyenes, de a várható nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztráció 2015. október 14-én 12.00 óráig Bendiner Nóránál a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

A Magyar Sporttudományi Társaság és a Testnevelési Egyetem tisztelettel meghívja a „Döntés és elemzés technikák felhasználása a sportági hatékonyság érdekében" című konferenciára

A konferencia időpontja: 2015. október 15. csütörtök 10.00 – 16.00

Helyszíne: Testnevelési Egyetem, Hepp Ferenc terem

1123 Budapest, Alkotás utca 44. Főépület I. emelet

Program:

09.30 – 10.00 Regisztráció

10.00- 10.20 Köszöntők - konferencia megnyitása

Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora

Délelőtti szekció:

10.20 – 10.45 Sportanalitika és intuíció

Sterbenz Tamás

Testnevelési Egyetem

10.50 – 11.15           Modellek és makettek használata a döntésekben 

Mérő László

Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont

11.20 – 11.45 Döntés, döntés-előkészítés a gyakorlati sportpszichológiai szempontjából

Lénárt Ágota

Testnevelési Egyetem

11.50 – 12.15 Kentaurtól a csapatgondolkodásig

Kállai Gábor

Testnevelési Egyetem, Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont

12.20 – 13.00 Büfé ebéd

Délutáni szekció:

13.00 – 13.25 Videó-analízis az élsportban

Túróczy Gábor

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

13.30 – 13.55 Sporttudományi mérések a mai, modern labdarúgásban

Schuth Gábor

Magyar Labdarúgó Szövetség

14.00 – 14.25 Modern rendszerek felhasználása a játékos és elemzésében teljesítmény

Kovács István

InStat Football

14.30 – 14.55 A STEVA elemző program használata a jégkorong gyakorlatában

Kiss Dávid

Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia, Magyar Jégkorong Szövetség

15.00 – 15.25 Sportági döntés-előkészítés a kézilabdában

Berta Sándor

Nemzeti Kézilabda Akadémia

15.30 – 15.55 Döntések és elemzések kapcsolata a vízilabdasportban

Gergely István

Magyar Vízilabda Válogatott

16.00 A konferencia zárása

A konferencián a részvétel ingyenes, de a várható nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött!

Regisztráció: 2015. október 14-én 12.00 óráig

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fiatal Sporttudósok III. Országos Konferenciája

Fiatal Sporttudósok III. Országos Konferenciája

A Magyar Sporttudományi Társaság immáron harmadik alkalommal országos sporttudományi konferenciát rendez fiatal (36 év alatti) szakemberek (oktatók, PhD hallgatók, fiatal kutatók, nemzetközi sporttudományi projektben résztvevők vagy azt kezdeményezők) részére.

Időpont: 2015. december 4-5.

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, SEK, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely.

Rendezők

 • Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, SEK, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet
 • Nemzetközi Sport és Egészségtudományi Hálózat (INSHS)
 • SportProfNet (Gateway Webportal for International Academic Cooperation in Sport Science)

A rendezvény fő célja: hogy a fiatal magyar sporttudósok kutatási eredményeiket bemutathassák kollégáik és a szakma más hazai képviselői előtt és publikációs lehetőséget biztosítsunk számukra.

A decemberi konferencia további célja, hogy a hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetközi Karácsonyi Sporttudományi Konferenciára érkező sporttudósok előadásait a fiatal magyar sportszakemberek meghallgathassák, és szakmai kapcsolatokat építhessenek ki. A Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciája ezúttal a nemzetközi program magyar nyelvű részprogramja lesz, mely az esemény szakmai rangját növeli.

Újdonság az idei rendezvényen az is, hogy a magyar előadók számára lehetőséget biztosítunk angol nyelven is prezentálni a nemzetközi eseményen.  Továbbá a fiatal kutatók elhangzott előadásai alapján készült publikációkat egy magyar/angol nyelvű tudományos ISBN számmal ellátott, szakértők által lektorált önálló tudományos kiadványban a Magyar Sporttudományi Társaság megjelenteti.

A hagyományoknak megfelelően a három legszínvonalasabb kutatás és előadás értékes jutalomban részesül az MSTT felajánlásának köszönhetően, miszerint érvényes MSTT tagság esetén 200 EUR-val hozzájárul a jövő évi Bécsben megrendezendő ECSS Nemzetközi Sporttudományi Kongresszus regisztrációs költségéhez.

A Nemzetközi Karácsonyi Sporttudományi Konferencia weboldala: http://xmasconference.com

Előzetes program

Helyszín: Tóvendégő Konferencia Központ (Rumi Rajki Sétány 1., Szombathely)

December 4., péntek (csak angol nyelvű szekció)

 • 08.30 – 10.00 Érkezés, regisztráció
 • 10.00 – 10.20 Megnyitó
 • 10.20 – 13.00 Meghívott előadók és résztvevők előadásai
 • 13.00 – 14.30 Ebéd
 • 14.30 – 16.10 Meghívott előadók és résztvevők előadásai
 • 16.10 – 16.30 Kávészünet
 • 16.30 – 19.00 E- Poszter szekció
 • 20.30 – Fogadás
December 5., szombat (angol nyelvű szekció)
 • 09.30 – 11.30 Résztvevők előadásai
 • 11.30 – 12.00 Kávészünet
 • 12.00 – 13.30 Résztvevők előadásai
 • 13.30 – 14.30 Ebéd
 • 14.30 – 16.00 Meghívott előadók és résztvevők előadásai
 • 16.00 – 16.30 Kávészünet
 • 16.30 – 18.30 E-Poszter szekció

Párhuzamos szekció (Fiatal Sporttudósok Konferenciája - magyar nyelvű szekció)

 • 08.30 – 09.30 Regisztráció
 • 09.30 – 10.30 Plenáris előadások (program később)
 • 10.30 – 11.30 Fiatal sportkutatók előadásai
 • 11.30 – 12.00 Kávészünet
 • 12.00 – 13.30 Fiatal sportkutatók előadásai
 • 13.30 –14.30 Ebéd
 • 14.30 – 16.00 Fiatal sportkutatók előadásai
 • 16.00 –16.30 Kávészünet
 • 16.30–17.30 Fiatal sportkutatók előadásai
A magyar és nemzetközi konferencia részletes programját november utolsó hetében az MSTT és a nemzetközi konferencia weblapján megjelentetjük illetve a résztvevők számára email-ben közöljük.

Tudnivalók (www.sporttudomany.hu)

 • A konferencia nyelve: magyar, angol
 • A konferencián szóbeli előadásokra van lehetőség. (Egy szerző csak egy előadást tarthat.)
 • Az előadások hossza: 8’+3’
 • Regisztráció és absztrakt leadás
 • Határidő: 2015. október 20.

Regisztráció

A regisztráció e-mailben történik az alábbi adatok megadásával (minden adatot kérünk kitölteni):

 • Név:
 • Intézmény:
 • E-mail:
 • Előadás: szerző(k), cím:
 • A nemzetközi sporttudományi konferencián részt veszek: igen (dec. 4. ...../ dec. 5. .....) nem veszek részt: ......
 • Szállásigény: kérek: (diákszállás, panzió, hotel). A pontos igény megjelölendő és 2015. november 5-ig a pontos igény megjelölésével jelezni kérik a rendezők. Nem kérek: ......
Címzett: dr. Dancs Henriette, PhD (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), de másolatban Bendiner Nóra (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címére is kérjük elküldeni.

Szálláslehetőségek a nemzetközi konferencia honlapján: www.xmasconference.com

Technikai tudnivalók

Az absztraktok beküldési határideje: 2015. október 20.

A Konferencia Tudományos Bizottsága által elfogadott előadások összefoglalóját (absztrakt) a Magyar Sporttudományi Szemle 2015/4. számában megjelentetjük. Az előadások alapján elkészített publikációkat egy önálló kétnyelvű (angol/magyar) ISBN számmal rendelkező szakmailag lektorált tudományos kiadványban jelenteti meg az MSTT (mstt.hu). Közlési útmutatások >>>

Részvételi díj: a Fiatal Sportkutatók Konferencia előadói és egy társszerző (csak akik regisztráltak!) a konferencián és a nemzetközi rendezvényen érvényes MSTT tagság esetén térítésmentesen vehetnek részt (beleértve az összes étkezést), illetve - igény szerint -  angolul prezentálhatnak (ld. további információ a közlési feltételekről a nemzetközi konferencia weblapján).

Minden más résztvevő a Fiatal Sportkutatók Konferenciáján regisztráció után vehet részt. Regisztrációs díj érvényes MSTT tagság esetén: 9.000,- Ft (igény szerint 3.000,- Ft a péntek esti fogadás), minden más magyar résztvevő számára a részvételi díj: 12.000,- Ft. (igény szerint 3.000.- Ft a péntek esti fogadás).

A regisztrációs díj tartalmazza: a konferencia csomagot, a szervezési díjat, az ebédet (péntek, szombat), a délutáni kávé/üdítő szünet (péntek, szombat) valamint a magyar és nemzetközi konferencián való részvételt.

A regisztrációs díj beérkezési határideje utalással: 2015. november 27.

Banki adatok:

 • Perintparti Alapítvány
 • Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
 • Bank: Budapest Bank Zrt.
 • Számlaszám: 10104789-76292059-00000008
Minden érdeklődő kollégát és hallgatót szeretettel várunk az év egyik legkiemelkedőbb sporttudományi rendezvényére!

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az idő megkegyelmezett nekünk október 6-án. Bár borús és hűvös volt, de az eső nem esett, így a D-épület előtti udvarra tervezett megemlékezésre már jóval a kezdés előtt gyülekeztek a kollégák és hallgatók. Az ünneplőbe öltözött I. évesek nyakában ott díszelgett a tanévnyitókor kapott TF-es sál és nyakkendő.

Szezonnyitás kosarasainknál

Szezonnyitás kosarasainknál

A tavalyihoz hasonlóan idén is dupla mérkőzéssel kezdte meg a 2015/16-os szezont női és férfi csapatunk. Mind a két csapatnál történtek változások a nyár folyamán edzőfronton, a lányokat idén Boros Zoltán vezeti, aki tavaly már másodedzőként is a csapatot segítette. A fiúkat Molnár István vette a keze ügyébe, aki rengeteg tapasztalatot és teljesen új felfogást hozott a csapat játékába. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik és a játékosoknak!

A lányok meccsével kezdődött a program, ők a Bajai NKK csapatát látták vendégül. Az első negyedet rögtön erős rohammal kezdték, ami kitartott a játékrész végéig, így a második negyedet már 11 pontos fölénnyel várhatták. A félidőre már 22 pontos vezetéssel uralták a meccset, amit ezután a lefújásig tartottak. Végig szervezetten támadtak és nem hagyták, hogy az ellenfél lendületet szerezzen, ezt igazolja a 87-62-es végeredmény. A 41 védő- és a 19 támadólepattanó megszerzésével a palánk alatti területet is végig kontroll alatt tartották.

TFSE - Bajai Női Kosárlabda Klub 87-62 (27-16, 22-11, 19-13, 19-22).

Pontszerzők: Mányoki Judit 23 pont (24 perc) 5 lepattanó; Németh Alma 13 pont 6 lepattanó; Miháczi Diána 9 pont 3 gólpassz; Bodnár Fanni 7 pont 7 lepattanó; Brixel Mónika 7 pont 3 lepattanó; Kováts Gabriella 5 pont 8 lepattanó; Karlócai Julianna 5 pont 4 lepattanó; Varga Barbara 4 pont 13 lepattanó; Sándorfi Réka 4 pont 8 lepattanó; Czivinger Lilla 4 pont; Lakatos Dóra 3 pont 3 gólpassz; Magyar Bianka 3 pont.

Ezután következett NBII-es férfi csapatunk idei első találkozója. A megújult kerettel felálló csapat kezdetben nehezen fogadta a vendégek időnként már a sportszerűség határán mozgó játékstílusát. Végig a vendégcsapat vezetett, de a hazai csapat nem adta fel és 17 pontos (!) hátrányt leküzdve hosszabbításra tudták menteni a mérkőést. Az extra játékrészben sajnos a vendégcsapat rutinja és tapasztalata győzött.

TFSE - Monori SE 72-75 (14-19, 20-21, 14-16, 18-10, 6-9).

Női csapatunk legközelebb vasárnap este 18:00 kor a PINKK Pécs csapatát látja vendégül, NBII-es csapatunk pedig a MAFC Martossal mérkőzik meg idegenben a Hepp-Kupa 1. fordulójában.

Hajrá TF!

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!