MSc Szakedző (levelező)

Képzési cél

A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szakról röviden

  • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
  • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
  • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

 Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

• szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga,

• az oklevél minősítése,

• többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

 Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

A mesterképzési szak megnevezése: szakedző (Sports Coaching)

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat

Szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja.

Óra- és vizsgaterv:

 

Záróvizsga információk a 2013/14 és 2016/17 tanév között kezdők részére

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozat témáját a 3. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
  • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
  • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

  • terhelés- és táplálkozás-élettani ismeretek,
  • sportpedagógiai és sportpszichológiai ismeretek,
  • általános és sportágspecifikus edzéselméleti és módszertani ismeretek,
  • specifikus sportágelméleti és módszertani ismeretek élsport vonatkozásai.

Tételsorok