A sportszaknyelvi vizsga

Tájékoztató a sportszaknyelvi vizsgáról (vizsgarend)

A Sportszaknyelvi Lektorátuson a Magyar Testnevelési Egyetem 126/1996 (II.26.) számú határozata értelmében, 1998 januárja óta sportszakmai nyelvvizsgát is lehet tenni alap-, közép- és felsőfokon. A vizsga minden része sporttal kapcsolatos témákat tartalmaz. A két-háromtagú bizottság tagjaként saját hallgatót nem vizsgáztathatnak a tanárok. A szaknyelvi vizsgáról a Lektorátus – külön díj ellenében – vizsgabizonyítványt állít ki.

A Lektorátus minden félévben meghirdeti a szaknyelvi vizsgát, melynek időpontja a lektorátusi hirdetőtáblán és a Lektorátus honlapján is olvasható.

Igény esetén a Lektorátus a szaknyelvi vizsgára felkészítő önköltséges tanfolyamokat is indít.

A négy és félórás szó- és írásbeli vizsga – amely külön-külön is letehető – a következő részvizsgákból áll:

Írásbeli

 • Sportszakmai lexikai teszt (40 kérdés)
 • Irányított levélírás vagy fogalmazás (20-25 sor)
 • Összefüggő magyar szöveg fordítása idegen nyelvre (10 sor)
 • Idegen nyelvű szöveg magyarra fordítása (20-25 sor)
 • Egy nyomtatott oldal idegen nyelvű szöveg értésének vizsgálata feladatlappal

Szóbeli

 • Beszélgetés általános, mindennapos témáról
 • Különböző sportokról és sportszituációkról készült kép leírása, szakmai elemzése
 • Egy (a jelölt által választott) sportág bemutatása
 • Szituációs párbeszéd sporttal kapcsolatos témakörben
 • Olvasott idegen nyelvű szöveg tartalmának szóbeli visszaadása – szótár nélkül – magyar nyelven
 • Szakmai szöveg hallás utáni megértése és visszaadása szöveges feladatlappal (nyelvi laboratóriumban)

A vizsgadíj összege: 6.000 Ft (3.000-3.000 Ft részvizsgánként). Azon hallgatóknak, akiknek kötelező a vizsga letétele, az ismételt vizsga díja 4.000 Ft (2.000-2.000 Ft részvizsgánként).

A mintavizsga letölthető:

Aktuális vizsgaidőpont a "Hírek" oldalon!

Szabályzat

01. A vizsga célja
02. Vizsgaidőpontok
03. Vizsganyelve
04. A vizsga helyszíne
05. A vizsga értékelése
06. Vizsgarend
07. Vizsgára jelentkezés
08. Felkészítő tanfolyam ill. konzultálási lehetőség
09. Milyen készségeket vizsgálunk?
10. Vizsgatípusok
11. Vizsgafeladatok, a vizsga lebonyolítása és értékelése
12. Irányítás és felügyelet
13. Igazolási és tájékoztatási kötelezettség
14. Visszaélések (csalás) és a vizsgarend megzavarása
15. Fellebezési lehetőség
16. Értékelés, a vizsga elfogadása, bizonyítvány
17. A vizsgaszabályzat hatályossága
xx. Mellékletek

1. A vizsga célja

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy az általa elérni kívánt szinten idegen nyelven tájékozódni képes a sporttal kapcsolatos témakörökben (ld. alább), képes megértetni magát, információt tud nyújtani, szakmai anyagot megért ill. magát írásban kifejezni tudja.

2. Vizsgaidőpontok (A szabályzat ezen része - a TVSZ változásával párhuzamosan - már nem érvényes elemeket is tartalmazhat! Kérjük ennek tudomásulvételét. A pillanatnyi állapotról érdeklődni a Lektorátuson lehet.)

A sportszaknyelvi szigorlati jellegű záróvizsgát először az 5. félév végén, egy évi szaknyelvi tanulás után lehet letenni. Mivel a vizsga megszerzése a diploma-kiadás feltétele, a vizsgát legkésőbb a 8. félév végéig, azaz a záróvizsga megkezdéséig le kell tenni.

3.Vizsganyelve

A vizsga angol és német nyelven tehető le.

4. A vizsga helyszíne

A vizsgát a Magyar Testnevelési Egyetem Idegennyelvi Lektorátusán, ill. a vezetője által kijelölt bizottság előtt kell letenni.

A vizsgafeladatokról és a segédeszközök használatának lehetőségéről a Lektorátus tájékoztatót ad ki.

5. A vizsga értékelése

A vizsga értékelése pontozással történik.

A vizsga akkor minősül sikeresnek, ha a vizsgázó az előírt pontszámok 60 %-át elérte.

6. Vizsgarend

A vizsgát három szinten, alap- közép- és felsőfokon lehet letenni.

A három fokon belül külön szó- (“A” típus) és írásbeli (“B” típus), valamint komplex (“C” típus) vizsgát is le lehet tenni.

Az elbírálás mindhárom típusú (“A”,”B” és “C”) vizsga esetén azon a fokon történik, amelyre a vizsgázó jelentkezett.

A “C” típusú vizsgán a vizsgázónak az “A” és “B” típusú vizsga követelményeit is teljesítenie kell. Az “A” és “B” típusú vizsga külön-külön is letehető. (ld. később)

A vizsgáról a Lektorátus okmányt állít ki.

7. Vizsgára jelentkezés

Vizsgára jelentkezni a megadott vizsgaidőszak kezdete előtt minimum 1 hónappal kell. A vizsgázónak a jelentkezéskor meg kell jelölnie a nyelvet, az adott nyelvvizsga fokát, a saját sportágát, (érdeklődési körét).

A jelentkezés jelentkezési lappal történik (ld. melléklet).

8. Felkészítő tanfolyam ill. konzultálási lehetőség

A Lektorátus a kötelező 2 szemeszter tanulás mellett – szükség esetén külön – önköltséges sportszakmai nyelvtanfolyamokat szervez ill. indít megfelelő létszámú jelentkező esetén.

A nyelvvizsgával kapcsolatos konzultációra a tanárral történő előzetes megbeszéléssel lehet bejelentkezni.

9. Milyen készségeket vizsgálunk?

A vizsga során mind a három fokon vizsgáljuk:

a beszédkészséget – A hallgatónak képesnek kell lennie arra, hogy sporttal kapcsolatos szituációkban a kívánságait, véleményét és érzelmeit érthető és megfelelő formában kifejezze, a vizsgáztató által feltett kérdéseket megértse, azokra válaszoljon.

az értéskészséget – A hallgatónak olyan tudásszinten kell lenni, hogy az átlagos kiejtéssel, vagy attól kevéssé eltérő kiejtésű és normál beszédsebességgel mondott, sporttal összefüggésben előforduló beszéd lényegét és részleteit megértse. A szövegeket rádióból, TV-ből, videóról, ill. mindennapi beszélgetésekből vesszük.

az íráskészséget – A kellő helyesírási szabályok használatával a hallgatónak képesnek kell lennie arra, hogy rövid jegyzeteket, üzeneteket, (magán- és hivatalos) leveleket írjon, amelyben helyesen fejezi ki magát.

az olvasáskészséget – A hallgatónak képesnek kell lennie arra, hogy eredeti, sporttal kapcsolatos aktuális szövegek lényegét és részleteit megértse. A szövegeket versenykiírásokból, közleményekből, újságokból, folyóiratokból, szakkönyvekből, ill. az internetről szerezzük be.

a fordításkészséget (bizonyos szinteken) – Mivel a vizsga kétnyelvű, elvárjuk a hallgatótól, hogy egy kb. 25-30 soros gépelt szöveget képes legyen – szótár segítségével – lefordítani.

10. Vizsgatípusok

Az “A” típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt “beszédértés” +“beszédkészség” mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. Sikeres vizsga esetén a jelölt arról kap bizonyítványt, hogy alap-, közép-, vagy felsőfokon az úgynevezett “A” típusú vizsgán “megfelelt”, ill. “nem felelt meg”. Sikeres a vizsga, ha a jelölt az össszpontszám 60%-át teljesíti és minden részfeladata érvényes.

A “B” típusú vizsga mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt az“íráskészség” és az “olvasott szöveg értése” mérését szolgáló feladatokat old meg és a megadott pontok 60%-os teljesítése esetén az adott szintű “B”típusú vizsgán sikerrel “megfelelt”. (60 % teljesítése alatt “nem felelt meg”értesítést kap)

A “C” típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt mind a négy fent megadott készségről megfelelő tanúbizonyságot tesz.

A “C” típusú (“komplex”) vizsga két részletben is letehető (elérhető): ha a jelölt az adott szinten, két naptári éven belül – tetszőleges sorrendben -, sikerrel leteszi mind az “A”, ill. a “B” típusú vizsgát.

Minden vizsgafokra érvényes, hogy amennyiben a jelölt “C” típusú vizsgára jelentkezik, de pl. csak az “A” típus vizsgafeladatait teljesíti 60 %-ra, akkor csak erről állítunk ki bizonyítványt.

Ha a jelölt különböző fokok, különböző vizsgáira jelentkezik és szereplése sikeres, akkor a mindenkori alacsonyabb fokozat “C” típusú nyelvvizsgáját érte el. Pl. középfok “B” + alapfok “A” = alapfok “C” típus.

11. Vizsgafeladatok, a vizsga lebonyolítása és értékelése

A vizsga tartalma és felosztása: szóbeli és írásbeli vizsga.

alapfokközépfokfelsőfok

I/ alapfok “A”“B”“C”

“A” típus (beszédértés és beszédkészség) szóbeli vizsga:

A vizsga időtartama: kb. 30 perc
Felkészülési idő: 30 perc (Segédeszköz használata nem megengedett!)
A vizsgázó megkapja:
- a témajegyzéket (3+1 téma). A háromból egyet választhat, a másik a saját témája

A vizsga tartalmi leírása:

1.) Bevezető, általános írányított beszélgetés (5 perc)
2.) Egy téma önálló kifejtése a megadott témakörökből (ld. lista)
+ saját sportág bemutatása (15 perc)
3.) Szituációs feladat, amelyről a jelölt a vizsgáztatóval párbeszédet folytat (5 perc)

Értékelés: max. 50 pont

Kommunikatív érték: 20 pont
Szókincs: 20 pont
Nyelvhelyesség: 10 pont

“B” típus (íráskészség és olvasott szöveg értése) írásbeli vizsga

A vizsga időtartama: 90 perc

1.) Feliratok, hírdetmények, versenykiírások stb.megértése idegen nyelven. A jelöltnek magyar nyelven kell válaszolnia a kérdésekre.
2.) Nyomtatvány (jegyzőkönyv, meghívó) kitöltése.
3.) Irányított fogalmazás (6-8 soros levél, meghívó, versenykiírás…stb megírása).

Mindhárom esetben a nyomtatott szótár használata megengedett.

Értékelés: max. 50 pont

Olvasáskészséget mérő feladat: 15 pont
Olvasás- és íráskészséget merő feladat: 20 pont
Íráskészséget mérő feladat: 15 pont

“C” típus (komplex): Lásd az “A” és “B” típusú vizsgák leírását.

II/ középfok “A”“B”“C”

“A” típus (beszédkészség és beszédértés) szóbeli és írásbelivizsga

Szóbeli vizsga:

Időtartam: 30 perc + 15 perc labor
Felkészülési idő: 30 perc (Segédeszköz használata nem megengedett!)
A vizsgázó megkapja:
- a témáját (3+1 téma). A háromból egyet választhat, a másik a saját témája.
- a kb. egy A/4 -es oldal szakmai vonatkozású anyanyelvi szöveget, melynek tartalmát magyar nyelven kell összefoglalnia

A vizsga tartalmi leírása:

1.) Bevezető, irányított idegennyelvű beszélgetés(5 perc)
2.) Egy téma önálló kifejtése a megadott témakörökből (ld. lista)
+ saját sportág bemutatása (10 perc)
3.) Egy szakmai vonatkozású anyanyelvi szöveg magyar nyelven történő tartalmi visszaadása (5 perc)
4.) Szituációs párbeszéd, a sportban előforduló jellegzetes helyzetekben (10 perc)

Írásbeli vizsga:

5.) Szakmai szöveg hallás utáni megértése és visszaadása szöveges feladatappal (laboratóriumban, fejhallgatóval) (15 perc)

Segédeszköz használata nem megengedett!

Értékelés: max. 50 pont

Kommunikatív érték: 10 pont
Szókincs: 25 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Beszédértés (gépi hang): 10 pont

“B” típus (íráskészség és olvasott szöveg értése) írásbeli vizsga

A vizsga időtartama: 3,5 óra (Ezen belül a teszt 30 perc)

1.) Teszt a sportszakmai szókincs és fogalmak ismeretének ellenőrzése különböző feladatok formájában (30 perc)

Szótár használata nem megengedett!

2.) Max. 500 n terjedelmű, összefüggő magyar szöveg fordítása idegen nyelvre
3.) Irányított fogalmazás. Több megadott sportszakmával kapcsolatos téma közül kell egyet kiválasztani és a megadott utasítás és szempontok szerint kell egy fogalmazást, vagy levelet elkészíteni. A min. terjedelem 20-25 sor
4.) Sportszakmai témát érintő idegen nyelvű szöveg (max. 1000 n terjedelem) magyarra fordítása
5.) 1500-2000n terjedelmű idegen nyelvű szöveg, amely alapján a jelölt feladatlapot old meg (pl. kérdésekre válaszol)

Nyomtatott szótár használata megengedett!

Értékelés: max. 50 pont

Teszt: 15 pont
Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre: 10 pont
Irányított fogalmazás: 10 pont
Fordítás idegen nyelvről magyarra: 10 pont
Szövegértést ellenőrző feladat: 5 pont

“C” típus (komplex): Lásd az “A” és “B” típusú vizsgák leírását.

III/ felsőfok “A”“B”“C

A” típus (beszédkészség és beszédértés) szóbeli és írásbelivizsga

Szóbeli vizsga:

Időtartam: kb. 30 perc + 25 perc labor
Felkészülési idő: 30 perc (Segédeszköz használata nem megengedett!)
A vizsgázó megkapja:
- Témáját (3+1 téma). A háromból egyet választhat, a másik a saját témája.

A vizsga tartalmi leírása:

1.) Irányított beszélgetés (5 perc)
2.) Önálló, idegen nyelvű témakifejtés egy adott sportszakmai témáról + a vizsgázó által jelentkezésekor megjelölt sportág (szakterület) (15 perc)
3.) Szituációs párbeszéd, a sportban előforduló jellegzetes helyzetekben (10 perc)

Írásbeli vizsga: (laboratóriumban, fejhallgatóval)

4.) Szakmai vonatkozású kb. 400 n terjedelmű, magnóról elhangzó anyanyelvi szöveg idegen nyelven történő tartalmi visszaadása (10 perc)
5.) 1500 n terjedelmű szakmai szöveg hallás(kétszer) utáni megértése és visszaadása szöveges feladatlappal (15 perc)

A feladatok megoldásához szótár nem használható!

Értékelés: max. 50 pont
Kommunikatív érték: 10 pont
Szókincs: 25 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Beszédértés: 10 pont
“B” típus (íráskészség és olvasott szöveg értése) írásbeli vizsga

A vizsga időtartama: 4,5 óra (Ezen belül a teszt 30 perc)

1.) Teszt a sportszakmai szókincs és fogalmak ismeretének ellenőrzése különböző feladatok formájában (30 perc)

Szótár használata nem megengedett!

2.) Irányított fogalmazás. Több megadott sportszakmával kapcsolatos téma közül kell egyet kiválasztani és a megadott utasítás és szempontok szerint kell egy fogalmazást, vagy levelet elkészíteni. A min. terjedelem 30-35 sor
3.) Kb. 1500-1800 n terjedelmű sportszakmai témát érintő magyar nyelvű szöveg megadott szempontok szerinti tömörítése idegen nyelven
4.) Sportszakmai témát érintő idegen nyelvű szöveg (max. 1500 n terjedelem) fordítása magyar nyelvre
5.) Kb. 2500n terjedelmű idegen nyelvű szöveg, amely alapján a jelölt feladatlapot old meg (pl. kérdésekre válaszol)

Nyomtatott szótár használata megengedett!

Értékelés: max. 50 pont

Teszt: 10 pont
Magyar szöveg tömörítése idegen nyelven: 10 pont
Irányított fogalmazás: 10 pont
Fordítás idegen nyelvről magyarra: 10 pont
Szövegértést ellenőrző feladatlap: 10 pont

“C” típus (komplex): Lásd az “A” és “B” típusú vizsgák leírását.

12. Irányítás és felügyelet

Az összes írásbeli vizsga felügyelet mellett folyik, a felügyeletet végző személy a feladatlapokat a maghatározott időben összeszedi.

A vizsgán a vizsgabizottság által meghatározott ill. rendelkezésre bocsátott segédeszközökön kívül más eszköz nem használható!

A szóbeli vizsgát a megbízással rendelkező két-három tagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

13. Igazolási és tájékoztatási kötelezettség

A vizsgázó köteles személyazonosságát igazolni.

A vizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázót a vizsga lefolytatásának rendjéről, gondoskodik a vizsga tisztaságáról, felhívja a résztvevők figyelmét az esetleges visszaélések szankcionálásának módjaira (pl. kizárás) (ld. később).

14. Visszaélések (csalás) és a vizsgarend megzavarása

Csalás esetén a felügyelő(k) a vizsgázót azonnal felfüggesztik. A felfüggesztett egyén a következő vizsgaidőszakban az eredeti feltételekkel ismét jelentkezhet a vizsgára.

A vizsgarend megzavarása esetén – minden olyan cselekmény, amely a vizsga előzőleg ismertetett menetét megzavarja -, a vizsgáztatók a vizsgázót felfüggeszthetik.

15. Fellebezési lehetőség

A vizsgázónak joga van a kijavított írásbeli dolgozatát megtekinteni.

Az írásban elvégzett feladatok értékelésével elégedetlen vizsgázó panasszal élhet, amennyiben nem ért egyet az értékeléssel. A panaszt a Lektorátus vezetőjénél nyújtják be. Az eljárás a következő:

Adminisztrációs tévedés esetén, a Lektorátus vezetője – a javítást végző tanárral való konzultáció után -, a hibát korrigálja.

Amennyiben tartalmi panaszról van szó, egy az erre a célra külön kijelölt bizottság dönt az ügyben. A tagok nem lehetnek a vizsgáztató bizottság tagjai. A bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke dönt.

A vizsgálat eredményéről és a bizottság döntéséről a vizsgázót írásban értesítjük.

Sem a dolgozat, sem a másolata nem adható ki, és harmadik személynek megtekintésre nem adható át. A vizsgázó kérésére, az időpont előzetes egyeztetése után, a dolgozatot a vizsgázó megtekintheti az Idegennyelvi Lektorátuson.

Az írásbeli vizsga felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet írásban kell beadni.

A szóbeli vizsga eredményeit a Lektorátus hírdetőtábláján helyezzük el, az írásbeli vizsga eredményeit és a laboratóriumi vizsga eredményeit 1 héttel a vizsga letétele után ismertetjük.

16. Értékelés, a vizsga elfogadása, bizonyítvány

A vizsgabizottság a következők szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét:

0 – 59% > nem felelt meg
60 – 100% > megfelelt

A vizsga akkor érvényes, ha a jelölt több, mint 60 %-ra teljesítette az adott fokú vizsgafeladatokat, és egyik részfeladatára sem kapott 0 pontot.

Az elért szintről a Lektorátus bizonyítványt állít ki.

A bizonyítvány-mintát ld. a mellékletben.

17. A vizsgaszabályzat hatályossága
A vizsgaszbályzat 1997. január 1-től a visszavonásig hatályos. Első alkalommal az 1996/97 tanév II. félévében kerül bevezetésre.

Mellékletek

- Jelentekezési lap a sportszakmai idegennyelvtudás igazolására rendszeresített vizsgához (Word 2.0 formátum letöltése)

- Bizonyítvány-minta >>>

- A sportszaknyelvi vizsga témakörei: (Word 2.0 formátum letöltés)

Általános témák:

 1. Az Olimpiák története (az ókori és újkori olimpiák, Barcelona, Atlanta, magyarok az olimpiákon, a téli olimpiák, stb….)
 2. A TF története, felépítése (gyakorlati- és elméleti oktatás, sport-, tudományos és kulturális élet, stb…)
 3. Az emberi test (testrészek, betegségek, sérülések, gyógyítás, elsősegélynyújtás, megelőzés, stb….)
 4. Fitness (szabadidősport, egészséges táplálkozás és életmód)
 5. Edzés (elmélet, az edző feladatai)
 6. A testnevelőtanár munkája, feladatai
 7. Saját sportágam ismertetése, eddigi szakmai karrierem, terveim a jövőre

Sportágak:

 1. Korcsolyázás (műkorcsolyázás, páros, jégtánc, gyorskorcsolyázás)
 2. Sielés (sielési technikák, alpesi sielés, északi összetett, biatlon, síugrás)
 3. Úszás és vizisportok (vizilabda, szinkronúszás)
 4. Kosárlabda
 5. Kézilabda
 6. Röplabda
 7. Labdarúgás
 8. Tenisz
 9. Torna, ritmikus sportgimnasztika
 10. Atlétika