Habilitáció

Útmutató

A habilitációs eljárás általános rendjét a Testnevelési Egyetem Habilitációs Szabályzata tartalmazza. Jelen összefoglaló célja – a jogszabályokkal és a szabályzattal összhangban – a habilitációs eljárást kérelmező személy tájékoztatása.

A kérelmet papíron 1 példányban és digitális adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához (Sturm Anita, K épület, C 310 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása mellett történik.

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (Habilitációs Szabályzat 1. sz. melléklete);
 2. A Habilitációs Bizottsághoz címzett kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására a tudományág megjelölésével, illetve kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra;
 3. Nyilatkozat, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, illetve két éven belül ez iránti kérelmét nem utasították el;
 4. A személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata;
 5. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázati dokumentációt;
 7. A doktori fokozat megszerzésére jogosultságot adó végzettségről szóló oklevél másolata;
 8. A doktori fokozatról kiállított oklevél másolata;
 9. A tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata;
 10. A nyelvvizsgák másolata;
 11. Részletes tudományos szakmai önéletrajz;
 12. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben ellátott oktatói feladatok hitelt érdemlő igazolása;
 13. Új tudományos eredményeket tartalmazó tézis füzet, vagy önálló alkotás;
 14. Az MTMT rendszerből kinyomtatott és hitelesített publikációs lista és tudománymetriai táblázat. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Testnevelési Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10-12 munkanapot vesz igénybe. Kérjük ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe. További információ >>>
 15. Öt felsőoktatási tananyag, tudományos publikáció, dokumentáció egy-egy példánya;
 16. Három-három javaslat a habilitációs előadás, illetve a nyilvános vita (tudományos előadás) témájára;
 17. Tantermi előadás témájára vonatkozó javaslat (egy magyar és angol nyelvű előadás, tantárgyi tematikába illeszkedve);
 18. A jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, vagy az Egyetemnek a jelentkezési és eljárási díj részbeni, vagy teljes átvállalását igazoló esetleges nyilatkozat.
 19. Habilitációs értekezés, melynek formai követelményei: minimum 40 oldal terjedelemű, melyben az ábrák is beleértendőek, plusz irodalomjegyzékkel, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1.5 sorközzel, 2 cm margóval. Benyújtandó: 1 papír példány, 1 digitális példány, pdf formátumban);
 20. Tézisfüzet, amely összefoglalja a kérelmező tudományos alkotótevékenységét, eredményeit, a PhD megszerzése óta közölt teljes közleményeinek listáját (formai követelmények: 10 oldal, 1.0 sorközzel, Times New Roman 12-es betűtípussal);

A habilitációs eljárás díja:

 • A pályázat formai elbírálása: 20.000 Ft;
 • A formai bírálatot követő eljárási szakasz: 80.000 Ft.

A kérelmező az eljárási díj első részét az eljárás megkezdése előtt, a második részelt a tartalmi elbírálás megkezdése előtt köteles befizetni. Az eljárási díjakat a Testnevelési Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni (a közlemény rovatban feltüntetve az eljárást kérő nevét és a befizetett díj megnevezését). Számlaszám: 10032000-00334679-00000000

Letölthető dokumentumok

 • Habilitációs Szabályzat >>>
 • Habilitációs értekezés fedőlapja (minta) >>>

Habilitációs Bizottság >>>

Habilitációs pályázatok

 • Dr. Sterbenz Tamás >>>
 • Dr. Vingender István >>>
 • Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna >>>
 • Dr. Szelid Zsolt László >>>