Adatkezelési tájékoztató

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) szerint kezeljük.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított nyolcadik év végéig.

Adatkezelés célja: 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított nyolcadik év végéig. 

Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, oktatási azonosító, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség. A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

A  Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  21. §- ában foglalt személyes adatok megadása kötelező.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Képzésben résztvevő személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (továbbiakban FAR) a Képző intézménynek rögzítenie kell.

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy ha nem rendelkezik oktatási azonosítóval vagy nem ismeri azt, az oktatási azonosító lekérdezése/ kiállítása a FAR -on keresztül történik.

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy értékelheti a képzést, egy a FAR -ból a képzés befejezését követően automatikusan kiküldött elektronikus kérdőív segítségével. A képzés befejezésétől számított 30. napig van lehetősége ezt megtenni.

2022. április 14. (módosítva: 2022. május 2.)
Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended