Köszönjük érdeklődését! Képzéseinkre a következő weboldalakon lehet regisztrálni a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, és a szükséges dokumentumok feltöltésével. A regisztrációról a rendszer nem küld visszajelzést, a jelentkezési határidő letelte után értesítjük jelentkezőinket a további tudnivalókról.

OKJ képzések

Szakirányú továbbképzések

További információkért kérem olvassa el az adott képzés részletesebb leírását a tf.hu/kepzeseink oldal megfelelő menüpontjába navigálva.

Képzési cél

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. Az alapképzési szakon szerzett oklevél sportszervezői és rekreációszervezői ismereteket, valamint a választott szakirányon további sajátos szakmai tudást biztosít, amelyek birtokában képesek szakmaiságukat az állandóan változó társadalmi környezethez adaptálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A Sportszervezés szakirányt választó hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.
 • A Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányt választó hallgatók, a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Felvételi követelmények

A bementi követelmény a sikeres alkalmassági vizsga és az érettségi vizsga testnevelés vagy biológia, vagy történelem, vagy magyar nyelv-és irodalom vagy matematika, vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó).
A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu és a tf.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

Szakképzettség:

 • sportszervező (Sports Manager)
 • rekreációszervező és egészségfejlesztő (Recreation Manager and Health Promoter)

Választható szakirányok:

 • sportszervezés
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv:

2017/2018 tanévben kezdők számára: nappali és levelező (előtanulmányi rend)

 

Képzési cél

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók sportági szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
  • Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
  • Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
  • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

Felvételi követelmények

Biológia írásbeli 50 pont
Sportági elmélet szóbeli 30 pont
Sportági elmélet írásbeli 30 pont
Sportági gyakorlat 90 pont
Összesen 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja.

Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a jelentkező.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el.

A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított dokumentum igazolja.

A szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) (Physical Trainer)

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegen-nyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv:

2017/2018-ban kezdők részére: nappali és levelező (előtanulmányi rend)