Képzési cél

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. Az alapképzési szakon szerzett oklevél sportszervezői és rekreációszervezői ismereteket, valamint a választott szakirányon további sajátos szakmai tudást biztosít, amelyek birtokában képesek szakmaiságukat az állandóan változó társadalmi környezethez adaptálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A Sportszervezés szakirányt választó hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.
 • A Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányt választó hallgatók, a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Felvételi követelmények

A bementi követelmény a sikeres alkalmassági vizsga és az érettségi vizsga testnevelés vagy biológia, vagy történelem, vagy magyar nyelv-és irodalom vagy matematika, vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó). A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu és a tf.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

Szakképzettség:

 • sportszervező (Sports Manager)
 • rekreációszervező és egészségfejlesztő (Recreation Manager and Health Promoter)

Választható szakirányok:

 • sportszervezés
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv:

2017/2018 tanévben kezdők számára: nappali és levelező (előtanulmányi rend)

Záróvizsga tételsor és ajánlott irodalom

 • Sportszervező szakirány >>>
 • Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány >>>

Képzési cél

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók sportági szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
 • Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
 • Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
 • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

Felvételi követelmények

 • Biológia írásbeli: 50 pont
 • Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
 • Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
 • Sportági gyakorlat: 90 pont
 • Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja.

Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a jelentkező.

Felmentés:

 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.
 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.
 • Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el.

A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított dokumentum igazolja.

A szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

 • Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)
 • Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) (Physical Trainer)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • Idegen-nyelvi követelmény: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv

2017/2018-ban kezdők részére: nappali és levelező (előtanulmányi rend)

Tételsorok

Kedves Hallgatóink!

A Testnevelési Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására, melynek jelentős fokmérője az OMHV és az „Intézmény Hallgatói Véleményezése (IHV)” felmérés, amelyek az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit egyaránt hasznos információkkal látja el.

A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A felmérések szerves részét képezik az egyetem minőségbiztosítási rendszerének is, segítségükkel képet kaphat az intézmény a hallgatók és az oktatók egymáshoz való viszonyáról, az oktatók, oktatási referensek és tanszéki adminisztrátorok munkájának fogadtatásáról, megítéléséről és az egyéni fejlődésüket segítő lehetőségekről.

Az OMHV segítségével az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítéléséről, az Egyetem és a Tanszékek pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkotnak a képzésről.

Az OMHV és az IHV kitöltésével Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztéseivel, illetve az egyetem valamennyi oktatójának támogatásával, fejlődésük segítésével, hallgatóink számára az egyetem hitvallásának megfelelő, hallgatóbarát oktatást, ügyintézést és környezetet tudjon biztosítani.

A véleményezéshez a hallgatóknak be kell lépniük a Neptun kódjukkal a Neptun rendszerbe, azonban a véleményezés teljes mértékben anonim. Az adatbázisból sem az oktatók, sem a rendszergazdák nem tudják visszanyerni, hogy ki milyen választ adott. Az azonosítás azért szükséges, hogy:

 • a hallgatóknak csak az általuk, az adott félévben felvett tantárgyait listázza ki a Neptun,
 • a tantárgyankénti nyilatkozattételt ellenőrizni tudják.

A kérdőív kérdései a Hallgató Önkormányzattal egyeztetve kerültek kidolgozásra.