1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
  1. tábor jellegű foglalkozások: az óra- és vizsgatervben meghatározott félévekben (5×5 nap), ebből három tábor közös a két szakirányon;
  2. hospitálás: folyamatos megfigyelések sport- és fitneszközpontokban, valamint egészségügyi intézményekben;
  3. szakmai gyakorlatok: rekreáció szakmai gyakorlatok (1×7 nap), egészségfejlesztő szakmai gyakorlat – az egészségfejlesztő szakirányon – (egészségügyi intézményekben );
  4. foglalkozásvezetési gyakorlat: folyamatos az 5. félévben, összefüggő (1×5 nap) a 6. félévben (az itt szerzett érdemjegy a záróvizsga részét képezi)
 • óra- és vizsgaterv:

2. Képzési cél

A BSc képzési szinten olyan szakembereket képezünk, akik elsősorban gyakorlatorientált tudással rendelkeznek, képesek szakmaiságukat az állandóan változó természeti és társadalmi környezethez adaptálni, valamint tanulmányaikat egyetemes alapokról kiindulva szakspecifikus képzési irányokban folytatni.

Az új  rendszerben képzett szakember a BSc szinttel már az idegenforgalom, a fizikai munkatevékenységet szolgáló személyi edző, a vállalkozói létforma stb. területén is hasznos munkavégzésre képes. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken is szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok betöltésére. Így hozzájárulhatnak a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a jobb életminőség, az egészségtudatos magatartás kialakításához.

A mesterképzést a rekreáció, illetve az egészségfejlesztő tanár szakon folytathatják hallgatóink. Az egészségfejlesztő tanár szakot a testnevelő tanárokkal szakpárban kívánjuk indítani. A tervezett mesterképzés képzési ideje négy félév, a mesterfokozat eléréséhez 120 kredit pontot kell a hallgatóknak elérniük.

A TF rendelkezik a testnevelő tanár-egészségfejlesztő tanár mesterképzés eredményes műveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az eddig csak főiskolai szinten működő rekreáció szak a jövőben MSc szinten is folytat képzést.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: rekreációirányító-egészségfejlesztő (a választott szakirány megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, kombinált (szóbeli és írásbeli) vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei

 • biológiai, orvos- egészségtudományi alapismeretek (mindkét szakirányon);
 • edzéselméleti és módszertani ismeretek (mindkét szakirányon);
 • rekreációelmélet és módszertan (rekreációszervezés szakirányon);
 • egészségnevelés elmélete és módszertana (egészségfejlesztés szakirányon).

A záróvizsga összetevői:

 • a szakterületi ismereteket felmérő írásos feladat megoldása (tesztdolgozat);
 • a szakdolgozat bemutatása és védése;
 • szóbeli vizsga;
 • gyakorlati vizsga (foglalkozásvezetési gyakorlat keretében a foglalkozásvezetés értékelése a rekreáció szakirányon).

Záróvizsga tételsor (rekreáció szakirány) >>>
Záróvizsga tételsor (egészségfejlesztés szakirány) >>>

1. Képzési idő és a kreditek száma

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

a) táborok
b) sportszakmai gyakorlatok az első négy félévben
c) az edzői differenciált szakmai ismeretek felvétele esetén – a választott sportág elmélete és módszertana tantárgy keretében – a 4-6. félévekben edzésmegfigyelések és edzésvezetési gyakorlatok végzése, valamint a sportszakmai gyakorlatok továbbvitele és teljesítése az 5. és 6. félévben.

2. Képzési cél

A TF-en folyó testnevelő-edző alapképzés célja olyan sokoldalúan képzett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit is. A sokoldalúság, a gyakorlatorientáltság és sportszakmai készségek birtokában képesek – a sport sajátos eszközrendszerének alkalmazásával – a pszichomotoros képességek és készségek céltudatos fejlesztésére, a pedagógiai és szomatomotoros programok levezetésére, megvalósítására a sport és testnevelés különböző színterein.

A célok között szerepel olyan tudásanyag és magatartásminta közvetítése is, amely hivatástudatot ébreszt a tanári szakma iránt, azaz belépést biztosít a testnevelő-edző és gyógytestnevelő tanár mesterképzésbe.

A testnevelő-edző szak alapozó és szakmai törzsmodulját alkotó kötelező tantárgyak kreditértéke 160 kredit, a hiányzó 20 kredit különböző választható tantárgyi modulok felvételével pótolható, amelyek egyben elősegítik a későbbi MSc tanulmányok előkészítését is.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: testnevelő-edző (edzői differenciált ismeretek birtokában a sportág megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően, tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot. A szakdolgozat témaválasztásának ideje a tanulmányok 4. féléve.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, szóbeli és/vagy írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • biológiai és orvostudományi alapismeretek,
 • edzéselméleti alapismeretek,
 • neveléstudományi alapismeretek,
 • sportágak elmélete és módszertana.

A záróvizsga összetevői:

 • a szak képzési követelményeit leképező írásbeli és szóbeli vizsga a fentiekben említett ismeretekből,
 • a szakdolgozat bemutatása és védése,
 • a szakmai gyakorlat keretében foglalkozásvezetési vizsga.

Záróvizsga tételek, irodalomjegyzék:

Képzési cél

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására.

 A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett rekreáció irányítók rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges legmagasabb szintű elméleti és gyakorlati tudással.
 • Elsajátítják a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez, illetve a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez, valamint az események szervezéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
 • Sportturizmussal-egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteiknek köszönhetően alkalmasak az aktív pihenést, kikapcsolódást segítő programok tervezésére és lebonyolítására.

 Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

 Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 100 óra időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)
 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

Óra- és vizsgaterv: Záróvizsga információk a 2017/18. tanév előtt kezdők részére

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozati témát a 3. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése;
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése;
 • a nyelvvizsga követelményeinek teljesítése.

Tételsor

Képzési cél

A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett humánkineziológusok a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a fizikai képességek fejlesztésének, valamint az egyéni képességek alapján személyre szabott edzésprogramok tervezésének elveiről, módszereiről és az alkalmazott eszközökről.
 • Elsajátítják a mozgásterápia alkalmazásának elveit, a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit, valamint ismerik a terápiás és prevenciós programok eszközrendszerét, módszereit.
 • Részletesen ismerik a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket, eszközöket, illetve a terhelésélettan eszközös vizsgálatainak módszereit, valamint a fiziológiai diagnosztikai módszereket.
 • Képesek a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, lefolytatásra, egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó táplálkozási programok tervezésére, alkalmazására.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

• szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,

• az oklevél minősítése,

• többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő rehabilitációs intézetekben, wellness, fitnesz és sport klubokban szervezett gyakorlat.

Képzés

A mesterképzési szak megnevezése: humánkineziológia (Human Kinesiology)

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat

Szakképzettség: okleveles humánkineziológus

Választható specializációk: terhelésélettan és rehabilitáció, táplálkozástudományi és dietetikai, geronto-kineziológiai

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

Vizsgaterv:

 

Záróvizsga információk a 2017/2018. tanév előtt kezdők részére:

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni kutató munkát is igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A humánkineziológia mesterszakon a diplomadolgozati témát a 2. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei (szakiránytól függően):

 • alkalmazott biomechanika;
 • műszeres mozgáselemzés;
 • erőnlét-diagnosztika és eszközismeret;
 • fizioterápia és műszeres mozgásszervi kezelések
 • mozgásszervi, kardiopulmonáris, és sportsérülésekkel kapcsolatos rehabilitáció;
 • a prevenció mozgásterápiája;
 • a fenti szakterületek elméleti alapjai.

Záróvizsga tételsor 

 • 2016/2017-es mintatanterv, és azt megelőző >>>
 • 2017/2018-as mintatanterv és azt követő >>>

Nyelvvizsga

A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015-16-os tanévben tesznek záróvizsgát.

Képzési cél

A képzés célja sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett sportmenedzserek rendelkeznek a sporttudományi és gazdaságtudományi elméletek, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, illetve a gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Részletesen ismerik a professzionális sport üzleti hátterét, a különböző típusú sportszervezetek struktúráját, működését, irányításának kihívásait, a szponzorálással és sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, valamint a sportfejlesztési stratégiákat.
 • Elsajátítják a sportvezetői feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kommunikációs stratégiákat sportdiplomáciai és jogi ismereteket.

 Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág részeként.

Óra- és vizsgaterv:

Záróvizsga információk a 2017/2018 előtt kezdők részére

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A sportmenedzser mesterszakon a diplomadolgozati témát a 2. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • esemény- és létesítménymenedzsment,
 • sportmarketing ismeretek.

Záróvizsga tételsor >>>