1. Képzési idő és a kreditek száma:

2. A képzés célja

A gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a sportirányítás átalakulásával, egyre inkább növekszik az igény az új típusú ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, akik a következő területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat:

 • országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző, csoport- és osztályvezető, igazgató;
 • sportegyesületeknél ügyintéző, szakmai vezető, ügyvezető elnök;
 • önkormányzatok polgármesteri hivatalainál általános szervezéssel, vezetéssel, valamint testneveléssel és sporttal foglalkozó ügyintéző, csoportvezető;
 • rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek szervezéssel és menedzseléssel megbízott ügyintézője, vezetője;
 • sportmarketing- és reklámvállalkozások ügyintézője, vezetője;
 • sportlétesítmények vezető beosztású munkatársa, vezetője;
 • egyéni vagy társas vállalkozás keretében működő sport- és rekreációs központok szakmai ügyintézője, vezetője;
 • felsőfokú végzettséghez kötött, nem felsorolt, szervezési és vezetési ismereteket feltételező munkakörök.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: sportszervező

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak .

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex szóbeli és/vagy írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • közgazdaságtani és pénzügytani alapismeretek,
 • általános- és sportmenedzsment,
 • sportgazdaságtani ismeretek.

Tételsor és ajánlott irodalom: letöltés

Képzési cél

A képzés célja rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. Alkalmasak sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények

A bementi követelmény a sikeres alkalmassági vizsga és az érettségi vizsga testnevelés vagy biológia, vagy történelem, vagy magyar nyelv-és irodalom vagy matematika, vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó). A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu és a tf.hu honlapon található.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó sportegyesületekben, sportklubokban, sportlétesítményekben, közművelődési intézményekben, sport- és életmód-táborokban, rendezvényeken, túrákon, illetve gyógyfürdőkben, fitnesz és wellness központokban, szállodákban végzett gyakorlat.

Képzés

 • Az alapképzési szak megnevezése: rekreáció és életmód (Recreation Management and Health Promotion)
 • Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • Szakképzettség: rekreáció és életmód szakember (Recreation and Health Promotion Manager)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegennyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv

A 2021/2022 tanévben kezdők számára (nappali és levelező) >>>

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportszervező-, menedzser szakképesítést indít érettségizettek részére 2020. őszén.* A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01.

* a tanfolyamot csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítjuk

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Sportszervező, -menedzser sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

Jelentkezési feltételek

 • középiskolai érettségi bizonyítvány
 • saját e-mail cím (a résztvevők értesítése e-mail-ben történik)
 • számlakérő nyilatkozat >>>

Jelentkezés módja

A képzésre jelentkezni az online felületen lehet, ahol a végzettséget igazoló érettségi bizonyítványt és számlakérő nyilatkozatot, továbbá kedvezmény igénybevétele esetén a TF-es végzettséget/jogviszonyt igazoló dokumentumot is fel kell tölteni.

A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a beiratkozás időpontjáról.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

 • tandíj: 120.000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj: 40.000 Ft
 • A teljes díj 280 000 forint, ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni. Várható ütemezés:
  • 2020. szeptember hónap: 120.000 Ft (tandíj I. részlet)
  • 2021. február hónap: 120.000 Ft (tandíj II. részlet)
  • 2021. április hónap: 40.000 Ft (vizsgadíj)

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát)
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

Az oktatás várhatóan 2020. októbertől 2021. június végéig tart.

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

 • Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind a 6 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a képzésben résztvevők a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett résztvevők államilag elismert sportszervező, -menedzser szakképesítést igazoló bizonyítványt és idegen nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítő (europass.hu) dokumentumot kapnak.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TE) (Nyt. szám: E-001124/2015), Továbbképző Központ. Telefon: +36-30/176-66-59, +36-30/176-66-60

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14.