Szakonként a tudnivalók:

 • Képzési idő és a kreditek száma
 • A képzés célja
 • Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái
 • Diplomadolgozattal kapcsolatos információk
 • Záróvizsga dolgok
 • Diplomadolgozati követelmények

Képzési cél

A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
 • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
 • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése: szakedző (Sports Coaching)
 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja.

Óra- és vizsgaterv:

Záróvizsga információk a 2013/14 és 2016/17 tanév között kezdők részére

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozat témáját a 3. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • terhelés- és táplálkozás-élettani ismeretek,
 • sportpedagógiai és sportpszichológiai ismeretek,
 • általános és sportágspecifikus edzéselméleti és módszertani ismeretek,
 • specifikus sportágelméleti és módszertani ismeretek élsport vonatkozásai.

Tételsorok

Képzési cél

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. Az alapképzési szakon szerzett oklevél sportszervezői és rekreációszervezői ismereteket, valamint a választott szakirányon további sajátos szakmai tudást biztosít, amelyek birtokában képesek szakmaiságukat az állandóan változó társadalmi környezethez adaptálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A Sportszervezés szakirányt választó hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.
 • A Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányt választó hallgatók, a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Felvételi követelmények

A bementi követelmény a sikeres alkalmassági vizsga és az érettségi vizsga testnevelés vagy biológia, vagy történelem, vagy magyar nyelv-és irodalom vagy matematika, vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó). A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu és a tf.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

Szakképzettség:

 • sportszervező (Sports Manager)
 • rekreációszervező és egészségfejlesztő (Recreation Manager and Health Promoter)

Választható szakirányok:

 • sportszervezés
 • rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Óra és vizsgaterv:

2017/2018 tanévben kezdők számára: nappali és levelező (előtanulmányi rend)

Záróvizsga tételsor és ajánlott irodalom

 • Sportszervező szakirány >>>
 • Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány >>>

1. Képzési idő és a kreditek száma

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

a) táborok
b) sportszakmai gyakorlatok az első négy félévben
c) az edzői differenciált szakmai ismeretek felvétele esetén – a választott sportág elmélete és módszertana tantárgy keretében – a 4-6. félévekben edzésmegfigyelések és edzésvezetési gyakorlatok végzése, valamint a sportszakmai gyakorlatok továbbvitele és teljesítése az 5. és 6. félévben.

2. Képzési cél

A TF-en folyó testnevelő-edző alapképzés célja olyan sokoldalúan képzett sportszakemberek kibocsátása, akik a gyakorlati irányultságú képzettségük mellett birtokolják a sporttudomány elméleti alapismereteit, alapvető módszereit is. A sokoldalúság, a gyakorlatorientáltság és sportszakmai készségek birtokában képesek – a sport sajátos eszközrendszerének alkalmazásával – a pszichomotoros képességek és készségek céltudatos fejlesztésére, a pedagógiai és szomatomotoros programok levezetésére, megvalósítására a sport és testnevelés különböző színterein.

A célok között szerepel olyan tudásanyag és magatartásminta közvetítése is, amely hivatástudatot ébreszt a tanári szakma iránt, azaz belépést biztosít a testnevelő-edző és gyógytestnevelő tanár mesterképzésbe.

A testnevelő-edző szak alapozó és szakmai törzsmodulját alkotó kötelező tantárgyak kreditértéke 160 kredit, a hiányzó 20 kredit különböző választható tantárgyi modulok felvételével pótolható, amelyek egyben elősegítik a későbbi MSc tanulmányok előkészítését is.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: testnevelő-edző (edzői differenciált ismeretek birtokában a sportág megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően, tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot. A szakdolgozat témaválasztásának ideje a tanulmányok 4. féléve.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, szóbeli és/vagy írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • biológiai és orvostudományi alapismeretek,
 • edzéselméleti alapismeretek,
 • neveléstudományi alapismeretek,
 • sportágak elmélete és módszertana.

A záróvizsga összetevői:

 • a szak képzési követelményeit leképező írásbeli és szóbeli vizsga a fentiekben említett ismeretekből,
 • a szakdolgozat bemutatása és védése,
 • a szakmai gyakorlat keretében foglalkozásvezetési vizsga.

Záróvizsga tételek, irodalomjegyzék:

1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
  1. tábor jellegű foglalkozások: az óra- és vizsgatervben meghatározott félévekben (5×5 nap), ebből három tábor közös a két szakirányon;
  2. hospitálás: folyamatos megfigyelések sport- és fitneszközpontokban, valamint egészségügyi intézményekben;
  3. szakmai gyakorlatok: rekreáció szakmai gyakorlatok (1×7 nap), egészségfejlesztő szakmai gyakorlat – az egészségfejlesztő szakirányon – (egészségügyi intézményekben );
  4. foglalkozásvezetési gyakorlat: folyamatos az 5. félévben, összefüggő (1×5 nap) a 6. félévben (az itt szerzett érdemjegy a záróvizsga részét képezi)
 • óra- és vizsgaterv:

2. Képzési cél

A BSc képzési szinten olyan szakembereket képezünk, akik elsősorban gyakorlatorientált tudással rendelkeznek, képesek szakmaiságukat az állandóan változó természeti és társadalmi környezethez adaptálni, valamint tanulmányaikat egyetemes alapokról kiindulva szakspecifikus képzési irányokban folytatni.

Az új  rendszerben képzett szakember a BSc szinttel már az idegenforgalom, a fizikai munkatevékenységet szolgáló személyi edző, a vállalkozói létforma stb. területén is hasznos munkavégzésre képes. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken is szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok betöltésére. Így hozzájárulhatnak a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a jobb életminőség, az egészségtudatos magatartás kialakításához.

A mesterképzést a rekreáció, illetve az egészségfejlesztő tanár szakon folytathatják hallgatóink. Az egészségfejlesztő tanár szakot a testnevelő tanárokkal szakpárban kívánjuk indítani. A tervezett mesterképzés képzési ideje négy félév, a mesterfokozat eléréséhez 120 kredit pontot kell a hallgatóknak elérniük.

A TF rendelkezik a testnevelő tanár-egészségfejlesztő tanár mesterképzés eredményes műveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az eddig csak főiskolai szinten működő rekreáció szak a jövőben MSc szinten is folytat képzést.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: rekreációirányító-egészségfejlesztő (a választott szakirány megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, kombinált (szóbeli és írásbeli) vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei

 • biológiai, orvos- egészségtudományi alapismeretek (mindkét szakirányon);
 • edzéselméleti és módszertani ismeretek (mindkét szakirányon);
 • rekreációelmélet és módszertan (rekreációszervezés szakirányon);
 • egészségnevelés elmélete és módszertana (egészségfejlesztés szakirányon).

A záróvizsga összetevői:

 • a szakterületi ismereteket felmérő írásos feladat megoldása (tesztdolgozat);
 • a szakdolgozat bemutatása és védése;
 • szóbeli vizsga;
 • gyakorlati vizsga (foglalkozásvezetési gyakorlat keretében a foglalkozásvezetés értékelése a rekreáció szakirányon).

Záróvizsga tételsor (rekreáció szakirány) >>>
Záróvizsga tételsor (egészségfejlesztés szakirány) >>>

Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended